Stortinget har avvist rovdyrfiendtlig forslag fra Senterpartiet

NOAH er glade for at Miljøkomiteen på Stortinget nå har avvist Senterpartiets Dokument 8-forslag om økt press på rovdyrene. Samtidig ser NOAH at rovdyrmotstandernes politiske press skaper et vakuum, hvor Stortinget ikke tar sitt ansvar for rovdyrene alvorlig.

Tirsdag 20. mai ble Senterpartiets Dokument 8-forslag om rovdyrjakt behandlet i Miljøkomiteen. Forslaget ble, som forventet etter innstillingen, avvist av samtlige andre partier. Både rovviltnemndene og Senterpartiet har i den seneste tiden fremmet ulike rovdyrfiendtlige forslag som er ment å fremme økt jakt på rovdyr – forslag som NOAH har jobbet hardt for å motvirke. Dokument 8-forslaget var en del av denne prosessen:

Positiv stortingsdebatt

– NOAH mener det er prisverdig at både Miljøvernministeren og en så godt som samlet Miljøkomite avviser Senterpartiets hårreisende forslag. NOAH merker seg også at representanten fra flere partier fremhever at Senterpartiets forslag ville ha brutt med dyreetiske prinsipper og ført til en enda mer dyrevelferdsmessig problematisk jakt. Både KrF, Venstre, MDG og Miljøvernministeren fra Høyre poengterte dette, sier Martinsen.

Jerv i tre

Flere partier – MDG, Venstre og SV – fremhevet også at rovdyrene trenger mer vern, ikke mindre:

– NOAH er glade for at flere partier berørte de absurde forutsetningene for norsk rovdyrpolitikk – at antall rovdyr skal detaljstyres og holdes på et minimum. Likevel ser vi at de urimelige og etisk uforsvarlige kravene fra SP og andre rovdyrmotstandere skaper et «rom» hvor Stortingets flertall ikke tar det ansvaret de bør ta overfor rovdyrene. Som enkelte meget riktig påpekte i debatten, er kvotene kunstig høye – og bestandene kunstig lave. Rovdyrene i Norge overvåkes og kontrolleres med jernhånd istedenfor å beskyttes, slik truede dyr bør ha krav på. Politikerne må ta et reelt oppgjør med utryddingspolitikken som fortsatt føres i praksis, sier Martinsen.

Senterpartiet selv beskrev seg som «alene», og mente de ble møtt av «en mur av taushet».

– SPs forsøk på å innta offerrollen i debatten er uhørt. Selvsagt må de regne med å bli stående alene når de foreslår en «smørbrødliste» med punkter som alle går ut på å forverre situasjonen for truede dyr i Norge – samtidig som de hiver viktige etiske prinsipper om dyrevelferd over bord. Det skulle bare mangle at SP «sto alene» i en forsamling som tross alt skal representere folket – for flertallet i folket vil både beskytte truende rovdyr og vil heller ha strengere krav til dyrevelferd enn det motsatte, sier Martinsen.

Hva NOAH har gjort mot rovdyrfiendtlige forslag

Allerede under forrige regjering arbeidet NOAH mye for å avverge initiativer for mer uetisk jakt fra rovdyrfiendtlige miljøer. Ved henvendelse til tidligere miljøvernminister, fikk NOAH avverget jakt på ulv med hunder, og stoppet jakt på bjørn med hunder.

bjrørn

Rovdyrjakt med bruk av hunder er svært kritikkverdig og omstridt, og var et av forslagene som ble tatt opp igjen i forbindelse med punktlistene til både rovviltnemndene og SP. NOAH deltok på møte med miljøvernministeren om rovdyr, og ble raskt oppmerksomme på initiativet fra rovviltnemndene. Dette har NOAH gjort med saken iår:

• NOAH sendte et svarbrev til både Landbruksdepartementet og Miljødepartementet 28. februar som svar på Rovviltnemndenes rovdyrfiendtlige 23-punkt liste 6. februar. Vi sendte også over vitenskapelig dokumentasjon på de dyrevernmessige konsekvensene av bl.a. jakt med hund på bjørn.

• 20.3 sendte NOAH brev til Mattilsynet med bekymring om rovviltnemndenes ønske om  innføre jaktformer som etter vår mening bryter med dyrevelferdsloven.

• 22. mars sendte NOAH også henvendelse til alle partigruppene i Miljøkomiteen på Stortinget i forhold til Senterpartiets representantforslag (av 12. februar), som var omtrent likelydende som rovviltnemndenes brev, og støtte-brev fra Jegerforeningene til Senterpartiet. Vi la igjen vekt på de dyrevelferdsmessige hensynene. Vi kontaktet partiene per telefon og avholdt møter med flere hvor vi la frem viktigheten av å beskytte rovdyrene såvel som å ikke vike fra etiske prinsipper.

• 2. april fikk NOAH og Norsk Ornitologisk Forening (som også hadde gitt innspill om ørn) svar fra Miljøverndepartementet med brev fra miljøvernministeren hvor hun punktvis svarer på rovviltnemndenes brev og representantforslaget til SP punkt for punkt. Flere steder påpeker ministeren at forslagene må avvises av dyrevernmessige og etiske hensyn. NOAH fortsetter arbeidet overfor Miljøkomiteen på bakgrunn av brevet.

• NOAH klaget på flere tilfeller av «preventive» fellingstillatelser på rovdyr, og går ut i mediene om at denne nye praksisen er kritikkverdig. Vi setter også dette i sammenheng med Senterpartiets ønske om å innføre flere uetiske jaktformer.

• 20. mai hadde Miljøkomiteen på Stortinget sin debatt, som NOAH fulgte, og responderte på i pressen. Flere partier fremhevet etikk og dyrevelferd for ville dyr. Miljøministeren sa om SP-forslaget: «Flere foreslåtte tiltak er ikke i samsvar med etiske prinsipper.» Forslaget ble avvist.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.