Skandale: Flertallet i rovviltnemndene vedtok å bryte loven

NOAH fulgte i dag møtet i rovviltnemndene 4 og 5, hvor skyting av ulver i ulvesonen ble diskutert. Til tross for at sekretariatet var tydelig på at det foreslåtte vedtaket ville være i strid med den nye lagmannsrettsdommen i saken mellom NOAH og staten, vedtok flertallet i nemnda et enda mer ekstremt vedtak med skyting av fire flokker.

I juli kom dommen i Letjenna-saken mellom NOAH og staten, og en enstemmig lagmannsrett uttrykte tydelig at det å skyte ulver i sonen primært basert på at «bestandsmålet er nådd», er imot loven og Bernkonvensjonen. På tross for dette fattet flertallet i nemndene, hovedsakelig representanter fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet, hvorav flere er tilknyttet næringsinteresser innenfor sauedrift, å ikke forholde seg til domstolene.

– Rovviltnemndenes diskusjoner fremstår som en farse. Flere nemndsmedlemmer var kun opphengt i om det var flere ulv enn det SNO har registrert, og fremstilte det som et stort problem at vi i det hele tatt har ulv i Norge. Noen av medlemmene uttalte at de ikke engang hadde lest lagmannsrettsdommen, andre omtalte den uriktig. Det fremstår som tragikomisk at dette er de personer som har størst makt i norsk forvaltning av kritisk truede ulver. Det er ikke en rettsstat verdig at en nemnd bestående av hovedsakelig inhabile lokalpolitikere, skal styre hele Norges forvaltning av truede dyr. Når de i tillegg viser en slik regelrett forakt for domstolene, mister man siste rest av respekt for nemnds-instituttet, uttaler leder i NOAH, Siri Martinsen.

To medlemmer – som representerte Høyre og MDG – stemte imidlertid for å respektere dommen, og for å ikke skyte noen familieflokker i sonen. Arne Haabet (MDG) ba om at nemnda reflekterte over dommen, og uttrykte uro over at man velger å se bort i fra en klar og grundig dom. Oslos nemndsleder fra Høyre, Lise Hagen Rebbestad, uttalte: «Jeg synes vi skal ha respekt for at det er domstolen som dømmer i dette landet. For meg er tillit til forvaltningene at vi forholder oss til de dommene som har kommet.» Øvrige medlemmer – fra SP, AP og Frp – reflekterte imidlertid svært lite over dommen. Et medlem fremholdt at det var «sprøyt» at ulven er utrydningstruet. Flere medlemmer begynte å snakke om at Stortinget må endre lovene slik at nemnda kan fortsette å tillate ulveskyting som før. Siden SP, AP og FrP har flertall i nemnda gjorde nemnda vedtak om å skyte Ulvåa, Fjornshojden, Juvberget og Kockohonka. Vedtaket er midlertidig, inntil man har snakket med Sverige. Men siden dette kun er pro forma, og Sveriges mening ikke har hatt noe å si for endelige vedtak de andre årene, kan dagens vedtak regnes som endelig.

– Det er en skandale at man har nemnder som nekter å forholde seg til domstolene og lovverket vårt, og med åpne øyne gjør ulovlige vedtak. Høyre og MDG skal ha honnør for å forsøke å opprettholde et skinn av rettsstat i nemndene, men de måtte gi tapt for særinteressene som per i dag styrer norsk forvaltning av kritisk truet ulv. Nemndene har stadfestet at de ikke respekterer loven eller domstolen, og at de gjør vedtak basert på mulige endrede lover, som for øvrig ville ta Norge ut av Bernkonvensjonen. Nemndene har med dagens ulovlige vedtak, vist at de har mistet all legitimitet og kun er en pressgruppe for særinteresser og også bevisst bryter loven for å tekkes disse særinteressene, uttaler Martinsen.

Foto: Erik Frøystein

Vil du hjelpe oss å kjempe for ulvene? Bli medlem i NOAH!

ter;»>Bli medlem!