Skandaløst rovdyrutspill fra landbruksministeren – Gi din stemme for rovdyrene!


Opprettet 2008

Til tross for at rovdyrene utryddes i skremmende tempo, innleder Lars Peder Brekk (Sp) sin karriere som landbruksminister med å varsle en enda mer aggressiv rovdyrpolitikk. Han mener at det må bli enklere å skyte rovdyr, og vil tillate drap av rovdyr, selv uten at det foreligger skade. NOAH frykter for at den nye landbruksministeren vil få gjennomslag for en utrydningspolitikk som vil ta livet av de siste rovdyrene, og oppfordrer folk til protester!

Rovdyrene utryddes

Ulv, bjørn, jerv og gaupe er rødlistet i Norge – ulv som kritisk truet, bjørn og jerv som sterkt truet og gaupe som sårbar. Det beskjedne bestandsmålet om 3 årlige ynglinger av ulv og 15 årlige ynglinger av bjørn er det ingen regjering som har klart å oppnå. I 2007 var det ingen yngling av ulv og bare 3 ynglinger av bjørn. 32 ulver er skutt lovlig siden 2000, og bare i løpet av ett år er bestanden halvert til 8-10 ulver. Antall bjørner ble i 2006/2007 anslått til ca. 120. Nyere undersøkelser peker mot at jervebestanden i de tre nordligste fylkene er redusert med 30-40 %, og i 2003 slo forskerne alarm om at gaupebestanden var halvert på grunn av jakt.

I en slik situasjon blir landbruksministerens utspill om å forfølge disse dyrene enda mer ekstremt. Det er skremmende at en mann med så lite toleranse for de ville dyrene nå skal være øverste ansvarlige for dyrevern i Norge. Den geværpolitikken landbruksministeren forfekter er ikke forenlig med en moderne forståelse av dyr og natur.

Sauenes hovedfiende

Over 100.000 sauer og lam dør hver beitesesong i utmarka uten at rovdyr er innblandet. De fleste dør av årsaker som innvollsorm, fluemark, flått, alveld og ulykker. En nylig undersøkelse som involverte 102 sauebønder i Hordaland og Sogn og Fjordane, viste at med tiltak som parasittbehandling og bytting av beite, ble tapet av lam redusert fra 27 % til 11 % på 3 år.

Bare 3-4000 av de 130.000 sauene og lammene som dør på beite, kan dokumenteres å være tatt av rovdyr. Men ut fra en usedvanlig raushet fra myndighetenes side, utbetales rovdyrerstatninger uten krav om dokumentasjon, og 30-40.000 sauer og lam blir årlig erstattet på grunnlag av skjønn. At det spekuleres i denne erstatningsordningen er ikke så vanskelig å forstå, når et lam erstattes med 1700 kroner, mens slakteriet betaler 700. Erstatningsordningen bidrar til å gi et feilaktig inntrykk av at rovdyrene står for et langt høyere antall tapte beitedyr enn det som er tilfellet. Også sjuke/skadde eller selvdøde beitedyr som spises av rovdyr, blir ofte tatt med i statistikken.

Store lidelser i sauenæringen

Avlen har fremstilt sauen for kjøtt og ull, ikke for overlevelse i utmarka. Over 40 sauer og lam dør hver time gjennom hele beitesesongen. Dette er den mest omfattende dyretragedien i landbruket, og den gjentar seg år etter år. Lidelsene som skyldes manglende parasittbehandling, mangelfullt tilsyn og beiter med giftige romeplanter, hører vi lite om. Alt fokus er rettet mot de rovdyrdrepte sauene, og blodige bilder av disse bidrar til å nøre opp om rovdyrhatet. Når beitesesongen er over og en rekke rovdyr er drept etter konfliktsituasjoner med beitedyr, er det også stilt om lidelsene til de hundretusener av sauer som stues inn i biler og sendes til slakterier, under forhold der mange trampes i hjel eller dør som følge av at overfylte dyretransporter velter. Den delen av sauenes lidelser som menneskene er skyld i har landbruksministeren ikke ytret et ord om, heller ikke om lidelsene til alle kyllinger, burhøns, kuer på bås, griser og pelsdyr.

Andre lands løsninger

Mens Norges løsning på konflikten mellom rovdyr og beitedyr har vært gevær, har andre land som Romania vist større vilje til å la rovdyrene overleve. Der lever anslagsvis 3000 ulver, 6000 bjørner og 2000 gauper side om side med sauene, som voktes av gjetere og hunder og sankes sammen i innhegninger om kvelden, etter samme driftsform som Norge hadde for 200 år siden. I Norge settes ressursene inn først etter at beitedyrene er døde, og i 2007 bevilget regjeringen 84 millioner kroner til erstatning for antatt rovdyrdrepte sauer og tamrein. NOAH mener denne erstatningsordningen må opphøre, da den ikke oppfordrer til forebyggende tiltak og dermed verken tjener sauene eller rovdyrene.

NOAH oppfordrer til protester!

Flertallet av Norges befolkning ønsker rovdyr, og disse menneskenes stemmer må også bli hørt. Det kan ikke være slik at sauenæringen, godt støttet av Senterpartiet, skal bestemme faunaen i Norge og gis fullmakt til å utrydde arter fra naturen. NOAH oppfordrer nå opinionen om å la sin stemme bli hørt. Protester på den uetiske nedslaktingen av rovdyr og minn landbruksministeren og miljøvernministeren om at det er miljøkriminalitet å utrydde arter fra naturen!

Send en saklig mail til:
Landbruksminister Lars Peder Brekk lars-peder.brekk@lmd.dep.no
Miljøvernminister Erik Solheim miljovernministeren@md.dep.no