Senterpartiet vil tøye etiske grenser ved jakt

Senterpartiet har nylig fremmet et representantforslag hvor de ønsker å åpne for en rekke per i dag ulovlige jaktformer, inkludert plotthundjakt. NOAH har nå bedt Klima- og miljødepartementet om å stoppe forslaget, og minner om at det er en grunn til at jaktformene som foreslås i dag er ulovlige.

I sitt representantforslag foreslår Senterpartiet blant annet å «Tillate «løs på drevet halsende hund» ved lisensjakt på jerv og bjørn» og «Tillate bruk av fastmontert lys under åtejakt på jerv, og bruk av lommelykt/hodelykt ved sporjakt på jerv.» Disse foreslåtte jaktformene er svært dyreetisk problematiske, og vil kunne medføre økt lidelse for dyr som jaktes på.

Bilde fra trening av plotthunder - som brukes til jakt - fra Sverige.
Bilde fra trening av plotthunder – som brukes til jakt – fra Sverige.

-Dette er et klart forsøk på å tøye de etiske grensene for hva vi tillater oss mot ville dyr generelt og rovdyr spesielt. Jakt med hund, som er et av forslagene som fremmes, er en svært kontroversiell praksis, og forbindes først og fremst med den engelske revejakten, som er svært dyreetisk uforsvarlig. Både selve jakten og treningen av plotthunder, medfører nødvendigvis mye stress for alle de involverte dyrene. Forslaget om å bruke lys under jakt på jerv er også et brudd på gjeldende etikk. Forslaget peker mot at man ønsker å jakte på nattestid, noe som per i dag er forbudt, nettopp fordi det er forbundet med større fare for skadeskyting, sier NOAHs leder Siri Martinsen.

Stortingspolitikerne må sette ned foten

I et innspill til Energi- og næringskomiteen oppfordrer NOAH til å ikke tøye de etiske grensene for hva vi tillater oss mot dyr, ved å godkjenne forslaget.

-Vi håper nå at stortingspolitikerne fra andre partier velger å sette ned foten for dette forslaget fra Senterpartiets. Jakt er allerede en praksis som er forbundet med mye stress og lidelse for dyrene. Lovendringer som åpner for at man tar mindre hensyn til dyrene som jaktes på enn hva som gjøres i dag, er det siste vi trenger, avslutter Martinsen.

Bjørn
NOAH jobber for å styrke rettsvernet til alle ville dyr.

Miljøvernministeren har nylig offentliggjort sine kommentarer til Senterpartiets forslag, og understreker viktigheten av at tiltak er «etisk forsvarlige» og «følge(r) generelle prinsipper i viltforvaltningen, slik som krav om human jakt/felling og yngletidsfredning».

– NOAH er lettet over at ministeren ikke lover noe i forhold til å etterkomme Senterpartiets ønsker, men tvert imot understreker viktigheten av rovdyrforliket og også dyrevelferdshensyn, etiske hensyn og internasjonale forpliktelser. Dette er positive tegn. NOAH er likevel bekymret for statsrådens antydninger om at det pågår studier i forhold til utprøving av i dag ulovlige og etisk uforsvarlige jaktformer. NOAH vil følge opp dette nøye, vi kan ikke tøye de etiske grensene i forhold til ville dyr generelt og rovdyr spesielt enda mer enn vi allerede har gjort. Disse dyrene trenger nå et reelt vern, avslutter Martinsen.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.