Seier til NOAH: Staten skjøt Letjenna-ulvene ulovlig!


I mai 2021 forsvarte NOAH ulvene i ulvesonen mot staten i Oslo tingrett. Saken handlet om Letjenna-vedtaket, hvor en ulvefamilie innenfor ulvesonen ble skutt på sviktende grunnlag. Nå har dommen kommet og NOAH og ulvene seiret!

NOAH mener at det ikke finnes noen lovhjemmel for å drive ren bestandsregulering av kritisk truede dyr. Staten klarte ikke i retten å vise at det var noe annet grunnlag som kunne gi hjemmel for unntak fra det strenge vernet av ulv innenfor ulvesonen. Tingretten la vekt på at staten har satt terskelen for skyting av ulv alt for lavt i Letjenna-vedtaket; «avviket mellom terskelen forarbeidene oppstiller og de konkrete omstendighetene som gjorde seg gjeldende for Letjennareviret (er) så markert at forvaltningens avveining bør tilsidesettes» Retten erklærte dermed statens vedtak ulovlig.

Viktig seier for ulvene

«Dette er en viktig seier, ikke bare for ulvene og de som vil ha ulv i norsk natur, men for samfunnet som helhet. Dommen viser at Norge nå i større grad må følge opp internasjonale avtaler og forpliktelser ovenfor Norges kritisk truede dyr, og særlig der Stortinget selv har sagt at terskelen for å gjøre unntak fra vern skal være høy», sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

Norske myndigheter argumenterte i rettssaken at det er en «offentlig interesse av vesentlig betydning» å holde en kritisk truet ulvebestand nede på det politisk bestemte bestandsmålet, og la vekt på «tillitt til forvaltningen». Tingretten stadfester at innenfor ulvesonen må man regne med at det lever ulv og at terskelen for å ta livet av dem skal være høy, og «retten kan derfor heller ikke se at tilliten til forvaltningen talte for felling av Letjennareviret».

Retten mente statens terskel for å gjøre unntak fra vern, var alt for lav. I dommen står det: «Dersom det anses konfliktskapende at bestanden er over bestandsmålet og hensynet til konfliktdemping skal kunne tillegges avgjørende vekt uten at det er andre spesielle omstendigheter som gjør seg gjeldende enn hva tilfellet var for Letjennareviret, vil § 18 første ledd bokstav c i stor grad gi grunnlag for felling av revirer innenfor ulvesonen så fremt bestandsmålet er oppnådd og det ikke er tale om genetisk viktige individer. Etter rettens syn tilsier signalene fra Stortinget at det har vært lovgivers intensjon at terskelen skal settes høyere, slik at det skal noe mer til for at uttak skal kunne finne sted innenfor ulvesonen enn de hensyn som talte for felling av Letjennareviret.»

Norge må skjerpe seg på vern av truede dyr

«Det er rettens oppgave å sikre at lover og internasjonale avtaler følges selv om det finnes en sterk press fra noen politiske miljøer og næringer om det motsatte. Tingrettens dom viser at myndighetene ikke har gitt ulvene i ulvesonen det rettsvernet de har hatt krav på etter loven», sier Siri Martinsen.

I år skal verden skal inngå en ny avtale om vern av naturmangfold. NOAH mener norsk ulveforvaltning setter Norge i et svært dårlig lys i denne prosesssen. Vi har nå fått bekreftet at staten har hatt en alt for lav terskel for å gjøre unntak fra det strenge vernet kritisk truet ulv skal ha i Norge. Det er på tide at politikere tar vern av truede dyr på alvor. Det nytter lite å gjemme seg bak andre lands innsats for artsbevaring. Norge må ta mye bedre vare på de truede artene som lever her i landet.

NOAH var representert i rettssaken av advokatfirma Arntzen de Besche, og en grundig vurdering av dommen og veien videre vil bli gjort etter ferien. Staten uttaler at de ikke har bestemt seg for om de vil anke ennå.

Vil du se enda flere seire for dyrene?

Bli medlem i NOAH!