Norske medier gjør ulven en bjørnetjeneste

av Siri Martinsen fra NOAH, Karoline Andaur fra WWF Verdens naturfond, Truls Gulowsen fra Naturvernforbundet og Alette Sandvik fra Foreningen Våre Rovdyr

Har det noe å si hvordan medier omtaler truede rovdyr? Er mediene en aktør som gjør det vanskeligere å verne truede dyr?

Dette er betente spørsmål, men i møte med en global naturkrise er det også viktige spørsmål å stille. For å besvare slike spørsmål, må vi vite mer om hvordan norske medier egentlig omtaler rovdyrene, for eksempel den kritisk truede ulven.

De fire organisasjonene NOAH – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr ønsket å finne ut av dette, og ga oppdraget til medieforsker Tore Slaatta i TSL Analytics.

Norske medier dekker ulv i stor grad

Rapporten «Ulven i det norske medielandskapet» er nå klar, og all redaksjonell omtale av ulv i papir- og nettmedier fra og med 2011 til og med 2020 er analysert.

Ett av funnene er at norske medier dekker ulv i stor grad. Etter hund og sau, er ulven – selv med sitt beskjedne antall – det mest omtalte dyret.

Etter hund og sau, er ulven – selv med sitt beskjedne antall – det mest omtalte dyret.

Særlig har lokalmedier tilknyttet ulvesonen, men også riksmediene en høy dekningsgrad, spesielt når rikspolitikere strides om forvaltningen.

At Norges mest truede landpattedyr er mye omtalt, kunne være et positivt uttrykk for at mediene har fokus på naturkrisen. Men dekningen er i liten grad sentrert rundt ulven som truet art, og omtale av ulvens biologi og økologiske rolle omtales lite.

Nyhetene domineeres av et negativt bilde av ulven

Det er det negative bildet av en «uønsket ulv» som dominerer nyhetene. Ulven i norske nyhetsmedier er enten død eller i ferd med å bli skutt. Krav om jakt, fellingsvedtak og jakten i seg selv er som oftest det vanlige folk leser og hører om i mediene.

Ulven i norske nyhetsmedier er enten død eller i ferd med å bli skutt.

Media er særlig opptatt av jakt, skyting og konflikter. Vi synes det er synd – og uansvarlig – at dette blir det etterlatte inntrykket av medias dekning av ulv.

Hvor ble det av ulven som del av et fantastisk og viktig artsmangfold? Hvor forsvant biologiske fakta og økologi knyttet til ulven som art?

Flertallet av nordmenn er positive til ulv. Men det positive engasjementet som faktisk finnes for ulv – også på grasrota i ulvesonen – reflekteres mindre i mediedekningen. Det er et gap mellom et positivt engasjement for ulven og det bildet man får av en «uønsket ulv» i mediene.

Det er et gap mellom et positivt engasjement for ulven og det bildet man får av en «uønsket ulv» i mediene.

I media framstilles ulven ofte som et «problem» – et dyr som må jaktes og skytes.

Artikler er ofte knyttet til negativt ladede ord. Opptrer mediene da som en partisk aktør? Kan dette forsterke politisk strid og drive fram mer felling og eskalerende konflikt i en allerede betent sak? Kan det ha betydning for den politiske dynamikken om medieinteressen for politikere som krever mer felling av ulv er større enn for dem som krever mer vern?

Mediene bruker sjeldent objektive kilder

Ofte benyttes objektive kilder i for liten grad, som kan gi informasjon om ulven og dens økologiske rolle. Kan dagens formidling ha negativ innvirkning på befolkningens kunnskap om samspillet i naturen og viktigheten av artsbevaring?

Dette er diskusjoner som rapporten bør lede til.

Fra forskning i andre land ser man at negativ medieomtale kan drive fram skyting av ulv, og føre til at leserne utvikler et medieskapt negativt syn på store rovdyr, i strid med mål om bevaring.

Fra forskning i andre land ser man at negativ medieomtale kan drive fram skyting av ulv,

De fleste undersøkelser som er gjort av medias ulvedekning konkluderer med at media har en sentral rolle i å skape et klima hvor ulver og mennesker kan eksistere sammen. Fordi det er i mediene de fleste «møter» ulv.

Flere medieforskere anbefaler at media og fagmiljøer etablerer jevn kontakt som kan legge til rette for bedre forståelse om de ulike faktorene som påvirker sameksistens mellom mennesker og rovdyr, og at de også kommuniserer viktigheten av bevaring.

Media burde omtalt hvordan vi kan leve med ulven og hvordan vi skal forholde oss til vill natur og formidlet mer kunnskapsbasert fakta om ulven som art.

Miljøforskere understrekermedias viktige rolle i å formidle alvoret i naturkrisen, og fremme aksept og toleranse for ville dyr.

Miljøforskere understrekermedias viktige rolle i å formidle alvoret i naturkrisen.

I den siste versjonen av WWF sin Living Planet Report har forskere fra hele verden overvåket 32 000 bestander av over 5000 arter.

Tallene viser at disse har i gjennomsnitt gått ned hele 69 prosent siden 1970.

FNs naturpanel varsler at ville dyr utgjør bare fire prosent av biomassen til jordas pattedyr. Samtidig som disse overordnede tallene blir rapportert av media, risikerer medieomtalen av de enkelte truede artene å lett bli frakoblet dette alvorlige bakteppet.

Stortinget har vedtatt et todelt mål der ulven som art skal bevares i Norge og at den skal forvaltes på en økologisk og bærekraftig måte.

Formidling av ulv i media må være mer kunnskapsbasert og omtale den kritisk truede ulven på en mer variert og nøytral måte.

Vi mener det også vil bidra til at folk får et mer nyansert syn på ulven og naturen, og til reell konfliktdemping.

Kronikk av NOAHs leder Siri Martinsen, Karoline Andaur fra WWF Verdens naturfond, Truls Gulowsen fra Naturvernforbundet og Alette Sandvik fra Foreningen Våre Rovdyr, på trykk i Dagbladet 01.11.2022.

Foto: Erik Frøystein

Støtt NOAHs arbeid for de kritisk truede rovdyrene! Bli medlem i NOAH!