NOAHs klage på ulveskyting avfeid


I februar klaget NOAH på Miljødirektoratets vedtak om å felle ytterligere tre ulver utenfor ulvesonen. Svaret fra Klima- og miljødepartementet kom i slutten av mars: Departementet opprettholder vedtaket, begrunnet med at «det er ønskelig å begrense utbredelsen av ulv utenfor ulvesonen og å redusere skadepotensialet i de beiteprioriterte områdene». Vedtaket viser at det i praksis ikke finnes noen som helst terskel for skyting av kritisk truet ulv utenfor ulvesonen.

Det er svært problematisk at myndighetene fatter vedtak om skadepotensial kun basert på engangsnærvær av ulv i prioriterte beiteområder. I Norge brukes en såkalt «sonebaserte forvaltning». Ifølge denne skal beitedyr prioriteres ovenfor ulv utenfor ulvesonen, og ulv prioriteres ovenfor beitedyr og andre interesser innenfor ulvesonen. For skademotivert felling betyr dette i praksis at terskelen for å felle ulv utenfor ulvesonen er svært lav, mens terskelen for å felle ulv i ulvesonen er høy. NOAH mener at myndighetene har tolket og anvendt dette prinsippet som om det i praksis ikke finnes noen som helst terskel for felling utenfor ulvesonen. Dette har ført til den absurde situasjonen at Bern-konvensjonen ikke er anvendbar for 95% av norsk territorium – ulver kan felles kun basert på deres tilstedeværelse; ingen andre tilfredsstillende løsninger vurderes.

Utenfor ulvesonen kan ulver skytes kun basert på engangsnærvær i nærheten av beiteområder, ifølge myndighetenes fellingsvedtak.

Det er ingen hjemmel i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å skyte dyr som hører til en kritisk truet art med hensikten til å regulere bestanden. Tvert imot – konvensjonen forbyr å felle individer fra arter som er oppført i vedlegg II i konvensjonen (slik ulven er). Den tillater felling bare unntaksvis i individuelle tilfeller som innebærer sak-til-sak vurdering. Derfor er det ikke mulig å sette et tak for ulvebestanden eller begrense utbredelsen av bestanden som forutsetter et generelt uttak av ulv, uten å vurdere om spesielle omstendigheter for felling vil bli oppfylt. Anvendelsen av sonebasert forvaltning har blitt meget mekanisk; ulver kan verken innvandre i eller passere områder utenfor ulvesonen. Dette til tross for at ulvene er svært mobile dyr, og at de innimellom går inn i områder som er beiteprioritert. Uten sak-til-sak vurdering er det – mildt sagt – forhastet å konkludere med at dette automatisk utgjør et skadepotensiale.

NOAH er særlig bekymret over at myndighetene totalt ignorerte NOAHs poeng om at vedtaket ikke er basert på kunnskapsgrunnlaget når det gjelder genetisk mangfold. Den norske ulvebestanden er svært belastet av høyt nivå av innavl. Derfor skulle Miljødirektoratet, før å ha fattet vedtaket, undersøkt om noe av de tre ulvene kunne være «genetisk verdifulle». Også Stortingsmeldingen fra 2016 peker ut at myndighetene skal «søke å fastslå genetisk status for de individer som vurderes felt». Direktoratet var ikke engang sikker på om det var 2 eller 3 dyr i området, og fattet vedtaket om skyting bare et par dager etter registreringen av sporene. Det faktum at både Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet ignorerte dette viktige poenget om genetisk mangfold viser at myndighetene egentlig ikke bryr seg om å sikre overlevelsen av ulvebestanden på lang sikt. Iallfall strider myndighetenes handlinger mot naturmansgoldlovens forvaltningsmål, som krever at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt.

Miljødirektoratet fortsetter å masseprodusere vedtak om felling av ulv. For bare noen få dager siden fattet Miljødirektoratet et annet vedtak om felling av ytteligere to ulver utenfor ulvesonen. Begrunnelsen for vedtaket er kopiert fra tidligere vedtak som etterlater et inntrykk av at vedtakene bare fyller en formalitet til politiske vilje. NOAH vil fortsette å sende inn klager på disse masseproduserte fellingsvedtakene. Det er dessuten uakseptabelt at ulvene blir felt umiddelbart etter at vedtaket er fattet, før klagene vurderes.