NOAHs klage på lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen 2020-2021

hovedfoto: Erik Frøystein

28. august fattet rovviltnemndene i region 4 og 5 kvote for lisensfelling av 12 ulver, utenfor ulvesonen i 2020/2021. NOAHs fagmedarbeidere har klaget på vedtaket, og nedenfor kan du lese mer om vedtaket, samt lese NOAHs klage i sin helhet.

NOAH sendte 18. september inn vår klage på vedtak om felling av 12 ulver utenfor ulvesonen i 20/21. NOAH  uttrykket stor bekymring over manglende kompetanse hos rovviltnemndene i region 4 og 5, og mener nemndene har vist uvitenhet om regelverket om lisensfelling av ulv ved å fatte vedtaket. I tillegg reagerer NOAH på at rovviltnemndene fortsetter å henvise til bestandsmål som selvstendig grunnlag for skyting av ulv, og å argumentere ut i fra de skarpe grensene til ulvesonen uten hensyn til rovviltforskriften, naturmangfoldloven og viltloven.

I tillegg til de 12 ulvene som er vedtatt skutt utenfor ulvesonen har rovviltnemndene kommet med innstilling om at også 5 hele ulveflokker, på totalt 32 dyr, skal skytes innenfor ulvesonen i samme periode. Dette er totalt 44 dyr, noe som utgjør over halvparten av den nåværende ulvestammen. NOAH holdt innlegg på møtet og advarte nemndene mot å gjøre ulovlige vedtak mens det er pågående rettsprosesser. Endelig vedtak om skyting innenfor ulvesonen er enda ikke tatt, og NOAH følger saken tett.

NOAHs klage kan leses i sin helhet her.

Foto: Tommy Solberg

Støtt NOAHs arbeid for Norges truede rovdyr! Bli medlem i NOAH!