NOAHs klage på lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen 2021


hovedfoto: Erik Frøystein

Rovviltnemndene vedtok tidligere i høst at 5 ulveflokker innenfor ulvesonen skulle skytes. NOAH har nå levert vår klage, og mener vedtaket må oppheves.

NOAH belyser i vår klage at vilkårene for lisensfelling av 32 ulver innenfor ulvesonen bryter med naturmangfoldloven. Vi ber om at Klima- og miljødepartementet omgjør rovviltnemndenes vedtak, og ikke tillater lisensfelling innenfor ulvesonen i 2021. Les NOAHs klage i sin helhet her.

Bestanden i Norge er på ca. 80 ulver. Det er 6 familiegrupper i Norge og 5 i grenserevir. Døde ulver er ikke trukket fra disse tallene. Den skandinaviske ulvebestanden har en økt risiko for å dø ut på grunn av genetiske forhold.

Ulven er kritisk truet

Ulven er kategorisert som kritisk truet i Norge og som sterkt truet etter ny Rödlisting 2020 i Sverige. Det er ufattelig at det i det hele tatt vurderes å drepe ulveflokker i ulvesonen som er ment å være det området hvor ulven skal være prioritert og hvor de skal være strengt beskyttet.

«Den siste tiden har NOAH samlet inn positive opplevelser med ulv i ulvesonen, og har i klagen lagt ved utdrag av flere av disse historiene.»

NOAH reagerer også sterkt på at det fremstilles som om folk flest i ulvesonen føler ulven som en belastning. Det er rett og slett ikke sant at flertallet i sonen synes det er viktig å få skutt ulv. Men nemndene forholder seg ikke til vitenskap, men er isteden talerør for de næringsinteressene som nå driver den mest aggressive nedsnakkingen av våre truede rovdyr. Disse interessene fremstiller ville dyr som et altoverskyggende problem, og presser frem skyting. Men det motsatte er tilfelle; det er menneskers økonomiske interesser som er et stort problem for naturen og beskyttelsen av ville dyr. Den siste tiden har NOAH samlet inn positive opplevelser med ulv i ulvesonen, og har i klagen lagt ved utdrag av flere av disse historiene.

NOAH har gått til rettssak mot staten for å forhindre at flere ulveflokker i ulvesonen blir skutt.

NOAHs innvendinger mot ulvejakt

NOAH anfører at ingen av de tre vilkårene for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen er oppfylt, jf. § nml 18 første ledd bokstav c og andre ledd, fortolket i lys av Bernkonvensjonens artikkel 9. Vedtaket er i strid med naturmangfoldloven, Bernkonvensjonen og Grunnlovens § 112. I tillegg lider vedtaket av en rekke grove saksbehandlingsfeil som har virket bestemmende i vedtakets innhold og vedtaket er dermed ugyldig, jf. forvaltningsloven §§ 17 og 41.

NOAH anfører at ingen av de tre vilkårene for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen er oppfylt.

NOAH ber Klimaog miljødepartementet om å fatte et nytt vedtak hvor det ikke tillates noen lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2021. NOAH vil videre understreke viktigheten av at Klima- og miljødepartementet behandler klager på rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i god tid før start av lisensfellingsperioden (1. januar 2021), ikke minst for at interesserte parter har mulighet til å vurdere eventuelle ytterligere rettslige skritt.

NOAH oppfordrer her ikke kun til god forvaltningsskikk, men påpeker at dette er viktig for å sikre at allmennhetens rettigheter under Århuskonvensjonen ikke blir brutt. Dersom Klima- og miljødepartementet skulle komme til at rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen bør delvis eller i sin helhet opprettholdes eller fatter et nytt vedtak om lisensfelling av ulv innenfor sonen, ber NOAH om at departementet utsetter iverksetting av vedtaket inntil domstolene i de pågående rettssakene har avsagt dom.

Foto: Erik Frøystein

Vil du støtte NOAHs arbeid for ulvene?
Bli medlem!