NOAHs klage på lisensfelling av ulv 2018

Vedtak om lisensfelling av 29 ulv i Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo er i strid med norsk lov og internasjonale avtaler.

NOAH sendte en klage på lisensfelling av opptil 29 ulv i Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo. 12 av disse ulvene gjelder ulv som befinner seg utenfor ulvesonen. Denne delen av klagen avgjorde Klima- og miljødepartementet i september i år, og klagen ble ikke tatt til følge. Hva som skjer med de 17 ulvene som tilhører tre ulveflokker innenfor ulvesonen – Slettås, Mangen og Hobøl – skal avgjøres i løpet av de kommende dagene.

Ulven er fredet og kritisk truet i Norge, og den høye innavlsgraden tilsier at det er svært viktig at det ikke tillates skyting av ulv innenfor ulvesonen. Dette særlig i lys av at norske myndigheter har mislyktes med å ta vare på alle de genetisk viktige ulvene som har innvandret til Norge den siste tiden (4-5 ulver).

NOAH håper at Klima- og miljødepartementet i sin avgjørelse vil svare på konkrete spørsmål som er fremstilt i klagen, da NOAH mener at rovviltnemndas vedtak mangler både begrunnelse og datagrunnlag. I vår klage har vi stilt flere spørsmål og henvist til kunnskap som ikke har blitt vurdert i fellingsvedtaket, og som heller ikke ble vurdert av rovviltnemnda etter at de hadde mottatt klagen.

I vedtaket er det bl.a. ikke klargjort for det rettslige grunnlaget til skyting av ulveflokkene Mangen og Hobøl, som befinner seg innenfor ulvesonen. Det er heller ikke påvist hvilket skadepotensial Slettås-reviret kan utgjøre. Når rovviltnemda svarer på dette i sin klagebehandling med å påstå at det ikke har kommet nye opplysninger og at klagen dermed ikke tas til følge, er det neppe konfliktdempende men heller konfliktdrivende, og en rekke vesentlige spørsmål forblir ubesvart.

Les NOAHs klage på lisensfelling av ulv 2018/2019 her: Felles klage NOAH FVR lisensfelling ulv 2018_2019_region4og5_10juli18