Foto: Erik Frøystein

NOAHs høringssvar til ny forvaltningsplan for rovvilt i region 5


NOAH – for dyrs rettigheter har sendt innspill til rovviltnemndas forslag til ny forvaltningsplan for rovvilt i region 5.

NOAH kan ikke se at den foreslåtte planen er i samsvar med formål og den grunnleggende intensjonen av Bernkonvensjonen. Den foreslåtte planen har fortsatt flere mangler og NOAH foreslår derfor ulike tiltak. 

NOAH mener det må inkluderes et konkret mål om at bjørn, jerv, ulv og gaupe skal komme ut av sin status som truede arter. Skyting av rovdyr er lite effektivt for beskyttelse av beitedyr, samtidig som det drastisk øker konfliktnivået. Isteden bør det satses mer på tiltak som fremmer en økt aksept og toleranse for rovdyr. NOAH mener også at et forslag om å redusere sonen der rovdyr skal prioriteres til fordel for beitedyrprioriterte områder, bør avvises.

Når det gjelder ulv konkret, mener NOAH at ulvesonen minst bør fordobles. En utvidet ulvesone med fokus på ikke-letale forebyggende tiltak er avgjørende for å avhjelpe mulige konflikter.

Les hele NOAHs høringssvar her.

Foto: Tommy Solberg

Støtt NOAHs arbeid for de truede rovdyrene

– bli medlem!