NOAHs arbeid for rovdyrene

hovedfoto: Even Agerup

Forskere har advart oss i årevis om at menneskets utnyttelse av dyr og natur har alvorlige konsekvenser. Gjennom 30 år har NOAHs arbeidet intenst for de ville dyrene, og for at deres vern skal bli tatt på alvor. Men hvordan jobber egentlig NOAH for rovdyrene?

Det er liten tvil om at den politikken som føres mot de ville dyrene i dag i stor grad er preget av rovdyrfiendtlige krefter. Våre fire store rovdyr, ulv, gaupe, bjørn og jerv, er alle oppført på norsk rødliste som sterkt eller kritisk truet. Da er det vanskelig å forstå hvorfor det drives jakt på alle overnevnte dyr, og det er vanskelig å forstå hvorfor våre politikere ikke innser viktigheten av å verne alle truede arter som befinner seg i norsk natur. Men NOAH fortsetter kampen, og er en sterk stemme for dyrene.

Gaupe

Norge er et av hovedleveområdene til gaupa, noe som gjør at vi har et spesielt ansvar for denne arten. Men i Norge er gaupe den eneste av de fire store rovdyrene som klassifiseres som «jaktbar art», og ikke fredet, til tross for at den er sterkt truet på norsk rødliste. Hvert år drives det blant annet kvotejakt på gaupe, hvor det i 2020 ble bestemt at 54 gauper skulle skytes. Bestanden har de siste årene vært på 300-350 dyr, og antall familiegrupper har ligget under bestandsmålet på 65. Allikevel settes det høye kvoter år etter år, i tillegg til at det også drives kvotefri jakt i deler av landet. NOAH har tidligere klaget på kvotene, og anmeldt ulovlig jakt under kvotejakten.
Les mer om gauper her.

Jerv

Til tross for at jerven er sterkt truet, er det hvert år tillatt for jegere å skyte jerv i såkalt lisensfelling. I tillegg tar Statens Naturoppsyn livet av flere jervunger hvert år fordi myndighetene mener det er «for mange» av de sterkt truede dyret. Denne jaktformen kalles hijakt, hvor jegerne finner frem til og graver opp hiene og drar ut valpene for å skyte dem i hodet. Man må da ofte forbi moren, som må «uskadeliggjøres» først. Det hender også at jervemoren jages og merkes i den hensikt at hun senere kan lede jegerne til hiet – hvor ungene og hun selv blir skutt. NOAH har i årevis kritisert og jobbet mot denne svært uetiske jaktformen.
Les mer om jerv her.

Bjørn

Bjørnebestanden i Norge har svært dårlige utsikter og ligger jevnt langt under bestandsmålet, men allikevel skytes det sterkt truede og fredede dyret. Det er ikke tillat med lisensfelling av bjørn, siden bestandsmålet ikke er nådd. Men bjørner skytes i Norge på såkalt «skadefelling», etter at man hevder bjørn har tatt beitedyr – eller fordi man mener de kan komme til å gjøre det, og fordi bjørnen er utenfor sitt «kjerneområde».

Jegerinteresser i Norge har i årevis prøvd å innføre jakt på bjørn med en løs drevet halsende hund, som innebærer at hunden slippes løs for å følge sporet etter bjørnen mens den bjeffer. NOAH har hittil klart å hindre at slik jakt tillates, men grensene for hva som tillates av rovdyrjakt tøyes stadig. NOAH har også reagert mot at det er tillatt å teste bjørnehunder på bjørn i hegn i Norge – noe som kan ses som ledd i forsøk på å legalisere den ulovlige løshundjakten.

Vi klager på skadefellingstillatelser, og i 2019 anmeldte vi også et tilfelle hvor en binne som mest sannsynlig hadde unger, ble skutt.
Les mer om bjørner her.

Ulv

Av de fire store rovdyrene er det gjerne ulv det er størst fokus på i media, og det er dermed konflikten rundt ulv som er mest fremtredende. Ulv er en fredet, kritisk truet, art i Norge, men Stortinget har vedtatt å holde de store rovdyrene eksakt på de vedtatte lave bestandsmålene, og åpner for lisens- og skadefelling. Hvert år klager NOAH på kvotene som settes for lisensjakten, samt skadefellingstillatelser, og når det de to siste årene har vært åpnet for skyting av ulv i ulvesonen, har vi også klaget og reagert kraftig på dette. Ulvesonen utgjør 5% av norsk areal, og heller ikke her er ulven trygg lenger. På bakgrunn av dette går NOAH nå til sak mot staten – dette kan du lese mer om videre i artikkelen.
Les også mer om ulver her.

Hvordan jobber NOAH for rovdyrene?

NOAH har klart å kjempe mot endring til det verre av naturmangfoldloven, og redder rovdyr ved å klage på fellingstillatelser. Men vårt viktigste arbeid er for en politisk bevissthetsendring, og erkjennelse av at Norge bryter Bernkonvensjonen så lenge rovdyrene er dømt til å være på rødlista. Nedenfor kan du lese mer om hvordan NOAH arbeider for rovdyrene.

1. NOAHs rettsak for ulvene

Da det like før julen 2018 ble kjent at regjeringen for første gang skulle åpne for jakt på ulv innenfor ulvesonen, valgte NOAH å gå til søksmål mot staten. Etter omfattende forberedelser leverte NOAH stevning til Oslo Tingrett 29. april 2020, hvor vi krever at Klima- og miljødepartementets vedtak om lisensfelling av ulvene i Letjenna-reviret kjennes ugyldig. Letjenna-paret og deres to årsvalper ble skutt den 1. januar 2020. Selv om ulvene er borte, er det viktig å få rettslig avklaring om anvendelsen av unntaksbestemmelsen som departementet har brukt til å skyte ulv innenfor ulvesonen – et område hvor ulvene skal få leve i fred. Les mer om NOAHs søksmål her.

2. NOAH klager på vedtak om skyting av rovdyr og fellingstillatelser

NOAH klager stadig på vedtak som dreier seg om skyting av våre truede rovdyr, og har flere ganger klart å redde rovdyr ved å klage på fellingstillatelser med juridiske argumenter. Høsten 2019 vedtok rovviltnemndene igjen at 12 ulver utenfor ulvesonen og tre familieflokker innenfor ulvesonen kan skytes, og NOAH sendte klage på vedtakene. Disse kan du lese her og her.

Foto: Tommy Solberg

Støtt NOAHs kamp for rovdyrene! Bli medlem i NOAH!

3. NOAH jobber med høringer som berører ville dyrs liv

NOAH skriver stadig høringsinnspill til høringer som berører ville dyrs liv, og vi utfordrer og besvarer hvert eneste forsøk på å svekke de ville dyrenes juridiske vern. Høsten 2019 leverte vi høringssvar på forvaltningsplan for havområdene, vindkraftutbygging, forvaltningsplan for bever, forskrift om åtefangst og fôring av ville dyr, endringer i rovdyrforvaltningen og ikke minst ny Viltforskrift. I alle høringene har NOAH pekt på problemer for de ville dyrene, og foreslått endringer for å bedre rettsstatus og livsvilkår for de ville dyrene.

I rovviltforvaltningen mener NOAH at rovviltnemndene må totalt revurderes, og vi har protestert mot at det nå skal bli lov med flere uetiske jaktmetoder på jerver.

Den nye Viltforskriften berører mange ville dyr på en rekke måter: Forskriften er svært dyrefiendtlig og åpner blant annet for «skadefelling» på flere fugler og pattedyr i yngletiden, gir mer makt til kommunene for å avgjøre om ville dyr skal tas livet av eller «brukes» til ulike formål, gir lov å fange inn ville dyr til fangenskap for oppdrett til jakttrening, dyreforsøk, dyrehager eller kjøttproduksjon – og gjør det vanskeligere å hjelpe ville dyr og fugler som er skadet eller foreldreløse. Til tross for at hold av rev i bur for pelsdyroppdrett nå blir forbudt, foreslår forskriften at det fremover skal være lov å holde rev i bur fra pelsdyroppdrett til jakthundtrening.

Flere av NOAHs høringssvar kan leses her.

4. NOAH mobiliserer for de ville dyrene

NOAH skaper både internasjonalt engasjement mot norsk rovdyrpolitikk, og mobiliserer folk i bygd og by til å engasjere seg for rovdyrenes rettigheter. I 2018 lanserte NOAH filmen ”Ulvens gode naboer” hvor flere av lokalbefolkningen i ulvesonen sto frem med sin støtte til rovdyrene, og samme år samlet 4000 mennesker seg i markering for rovdyrenes rettigheter. I januar 2019 samlet i alt 7000 mennesker seg for rovdyrene i NOAHs markering rundt i landet, og da vi igjen mobiliserte for de ville dyrene i oktober 2019 stilte tusenvis av mennesker opp i Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim.

5. NOAH taler dyrenes sak i media

Det er dessverre slik at media ofte bidrar til en rovdyrfiendtlig politikk, og en viktig del av NOAHs arbeid er å løfte frem de ville dyrenes behov for økt vern i ulike innlegg, kronikker og redaksjonelle henvendelser, i tillegg til å delta i debatter. Utvalgte innlegg kan leses her:

 

Les mer om NOAHs arbeid for rovdyrene her.

Foto: Tommy Solberg

Støtt NOAHs arbeid for de ville dyrene! Bli medlem i NOAH!