NOAH, WWF og FVR går til midlertidig forføyning for å redde ulvene i sonen!


I dag kom regjeringens vedtak om å skyte fire ulveflokker i ulvesonen. Vedtaket er svært likt et vedtak som nylig ble ansett ulovlig i saken NOAH vant mot staten i Oslo Tingrett. WWF, Foreningen Våre Rovdyr og NOAH går nå til midlertidig forføyning fordi årets vedtak også risikerer å være lovstridig.

De tre organisasjonene mener det er sterkt kritikkverdig at Klima- og miljødepartementet ikke forsikrer seg mot nye lovstridige vedtak, ved å avvente utfallet av saken hvor NOAH saksøkte staten over Letjenna-vedtaket fra 2019.

– NOAHs sak kommer opp i lagmannsretten i juni, og per nå er rettens mening at Letjenna-vedtaket var ulovlig og ikke oppfylte kravet til at det skal være svært høy terskel for å skyte kritisk truet ulv innenfor sonen hvor de tvert imot skal være prioritert. Vi kan ikke ha en forvaltning som balanserer på en knivspiss i forhold til lovlighet, og hvor truede dyr skytes gjennom vedtak som risikerer å bryte loven. Det er absurd at ideelle organisasjoner må gå til retten for å sørge for at regjeringen holder seg innenfor lovverket, uttaler leder i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

På den nye rødlista for norske arter, som ble offentliggjort av Artsdatabanken nylig, står ulven fortsatt oppført som kritisk truet. Det betyr at arten har ekstrem høy risiko for å dø ut.

– Vi befinner oss midt i en akutt naturkrise. Det blir stadig færre arter og færre antall individer av hver art. Vedtaket om å skyte fire ulveflokker undergraver det viktige arbeidet med å bevare naturmangfoldet og forverrer naturkrisen vi står i. Ulven er totalfredet i Norge. Jakt på en kritisk truet art skal alltid være siste utvei som kun iverksettes dersom andre tiltak ikke hjelper. Måten Norge driver rovdyrforvaltning på medfører at ulvebestanden aldri vil klare å komme seg ut av kritisk truet nivå, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Organisasjonene reagerer på at det samlede tallet ulver innenfor sonen er hele 25 dyr. Dette er en svært stor andel av samlede antall registrerte dyr av den kritisk truede arten i Norge i vinter:

– Den siste statusmeldingen for ulv i Norge som ble publisert for få dager siden, viser at det bare er 34-38 ulver som er påvist utelukkende i Norge, mens 22-25 ulver er påvist på begge sider av riksgrensen. Dette er et katastrofalt lavt antall individer. 8 er allerede skutt. Vedtaket om å skyte fire flokker i sonen innebærer at en uforsvarlig stor andel av Norges reproduserende flokker, forsvinner, sier daglig leder i Foreningen Våre Rovdyr, Alette Sandvik.

Vil du hjelpe oss hjelpe ulvene?

Bli medlem!