NOAH vant i retten mot staten - igjen!


6. juli falt dommen i sak om skyting av Letjenna-ulvene, som gikk i lagmannsretten i juni. Resultatet ble full seier til NOAH fra en enstemmig lagmannsrett. Rettsanvendelsen i vedtaket er feil; statens vedtak er ugyldig.

NOAH gikk til sak mot staten over skytingen av Letjenna-flokken inne i ulvesonen, i april 2020. Sommeren etter vant NOAH saken i tingretten, men staten anket dommen. Dette førte til at saken ble tatt opp igjen i lagmannsretten i juni 2022, hvor dommen nok en gang konstaterer at staten skjøt Letjenna-ulvene ulovlig.

«NOAH har nå vunnet mot staten i to rettsinstanser. Staten har dermed med ugyldig lovanvendelse, skutt kritisk truet ulv inne i ulvesonen der de skal være prioritert. Dommen gir kritisk truede dyr i Norge den rettsbeskyttelse de bør ha, og som staten systematisk har fratatt dem de siste årene. Dette er en svært viktig seier», uttaler leder i NOAH, Siri Martinsen.

NOAH forventer at klima- og miljøminister Espen Barth Eide nå forholder seg til rettens klare og grundige dom, og beklager de feil som er begått mot rødlistede ulver i Norge.

Eide uttalte tidligere i år at det vil være «bærekraftig» å holde ulven nede på kritisk truet nivå. Noen dager senere etter uttalelsen sto han på FNs talerstol og ledet toppmøtet for biologisk mangfold. Der uttalte han at «Norge skal være en aktiv pådriver i arbeidet med et ambisiøst og effektivt globalt rammeverk for naturmangfold».

NOAH har derfor kritisert klima- og miljøministeren for å tale med to tunger; i internasjonale fora har ministeren vektlagt vern av truede dyr, i Norge har han «gjort alt» for å skyte truede dyrearter.

Dommen sender kraftige signaler til staten

«Det er rettens oppgave å sikre at lover og internasjonale avtaler følges selv om det finnes en sterk press fra noen politiske miljøer og næringer om det motsatte. Lagmannsretten har tatt dette ansvaret på alvor, og gitt et kraftig signal til staten om at de har beveget seg utenfor loven i forvaltning av kritisk truet ulv i Norge», uttaler Martinsen.

Lagmannsrettens konklusjon lyder i sin helhet: «Lagmannsretten har kommet til at rettsanvendelsen i vedtaket er feil, og at vedtaket derfor er ugyldig. Det er etter dette ikke nødvendig for lagmannsretten å gå inn på spørsmålet om formålet med uttaket kunne vært oppnådd på annen måte, jf. naturmangfoldloven § 18 annet ledd. Det er heller ikke behov for å gå nærmere inn på anførslene om saksbehandlingsfeil og feil faktum. Anken blir etter dette forkastet.»

Du kan lese hele dommen fra Lagmannsretten her.

Vil du se enda flere seire for dyrene?

Bli medlem i NOAH!