NOAH til Erna Solberg: Det er ingen grunn til å skyte ulv innenfor ulvesonen


hovedfoto: Tommy Solberg

NOAH har sendt et brev til statsminister Erna Solberg hvor NOAH kommenterer Naturbruks­alliansens oppfordring om å skyte de tre ulveflokkene Slettås, Mangen og Hobøl, som befinner seg innenfor ulvesonen. Faglige, og ikke politiske hensyn, må legges til grunn i en kunnskaps­basert forvaltning. NOAH mener det er intet juridisk eller vitenskapelig grunnlag til å skyte ulv innenfor ulvesonen.

Kjære statsminister Erna Solberg,

NOAH – for dyrs rettigheter vil med dette kommentere brevet sendt til deg av Naturbruksalliansen den 30. november 2018, hvor alliansen krever av regjeringen at det skytes tre familiegrupper av ulv innenfor ulvesonen. Alliansen påstår at bestanden av ulv ligger godt over det vedtatte bestandsmålet på 4-6 familiegrupper og at observasjoner i sommer tyder på at økningen fortsetter. For vinteren 2016/2017 ble ulvebestanden beregnet til 430 ulver i Skandinavia, men for 2017/2018 er dette gått ned til 410 ulver. Siden 2014/2015 har ulvebestanden i Sverige minsket med ca 26% og Sverige åpnet derfor ikke for lisensjakt i år. Det ble registrert 105-112 individer av ulv i Norge sist vinter, hvorav 54-56 ble registrert i helnorske revir. I år ble det registrert 115-116 individer av ulv i Norge, hvorav 70-71 ble registrert i helnorske revir. Dette tallet inkluderer ikke de 28 døde ulvene som ble skutt i Norge sist vinter – det høyeste antallet ulv skutt siden ulven ble fredet i 1973. Disse tallene støtter klart ikke det som alliansen påstår, om en fortsettende økning i ulvebestanden i Norge.

Bestandsmålet for ulv ble opprinnelig vedtatt som er minimumsmål. Både Klima- og miljødepartementet og Justisdepartementet har i tidligere år vært tydelige på at norske lover og Bernkonvensjonen ikke gir adgang til å skyte ulv kun ut ifra bestandsmålet, men at alle vilkårene for skyting fastsatt i loven må være oppfylt. I sin faglige tilrådning har Miljødirektoratet kommet til at et så omfattende «uttak» av ulv kan være skadelig for ulvebestandens overlevelse, selv om det ikke ville være til hinder for å nå bestandsmålet neste år. Faglige, og ikke politiske, hensyn må legges til grunn i en kunnskapsbasert forvaltning. Vi vil også påpeke at ulven er fredet og kritisk truet i Norge, og at også den høye innavlsgraden tilsier at det er svært viktig at det ikke tillates skyting av ulv innenfor ulvesonen. Dette særlig i lys av det faktumet at norske myndigheter har mislyktes å ta vare på alle de fire genetisk viktige ulvene som har innvandret til Norge i det siste. Det er regjeringen som har hovedansvar for å overholde internasjonale avtaler som er bindende for Norge.

Naturbruksalliansen sier at hjemmelen for felling av ulv innenfor ulvesonen er på plass i naturmangfoldloven og rovviltforskriften. Dette er feil. Verken alliansen i sitt brev, eller rovviltnemnda i sitt vedtak om felling av tre ulveflokker innenfor ulvesonen, har vist til noe hjemmelsgrunnlag for skyting av ulver innenfor ulvesonen utover det at Stortinget ikke vil at ulvesonen blir et ulvereservat. For øvrig vil vi understreke at Klima- og miljødepartementet under klagebehandlingen i fjor ikke fant noe grunnlag til å avlive Slettås-flokken ut ifra offentlige interesser av vesentlig betydning. Hvis det nå på nytt foreslås å avlive denne flokken på det samme grunnlaget, må rovviltnemnda vise at forholdene har endret seg i forhold til Slettås-flokken. Nemnda har ikke gjort det, heller ikke har nemnda gitt noe faktisk eller juridisk grunnlag for felling av Mangen- og Hobølflokkene.

NOAH vil også minne her om at flertallet (mer enn 60%) av befolkningen vil ha ulv i Norge. Også flertall av befolkningen i områder med ulv, deler dette ønsket. Tap av beitedyr til ulv denne sommeren kan ikke tilskrives ulvene innenfor ulvesonen. Undersøkelse gjennomført i 2017 har vist at «Av ulvene som innvandrer til potensielle skadeområder i Sør-Norge er langt de fleste født i Sverige». Resultater fra andre vitenskapelige undersøkelser tyder på at utryddelse av hele ulveflokker kan heller øke skadeomfanget i et større område (dvs. utenfor ulvesonen). Det er intet juridisk eller vitenskapelig grunnlag til å skyte ulv innenfor ulvesonen. Vi ber statsministeren om å legge til grunn disse faglige betraktningene for regjeringens avgjørelse.

Med vennlig hilsen

NOAH – for dyrs rettigheter v/Siri Martinsen, leder og veterinær, og Katrin Vels, jurist.