NOAH reagerer på Miljødirektoratets klagebehandling

hovedfoto: Erik Frøystein

I juli 2018 ga Fylkesmannen i Trøndelag tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med skadefelling av bjørn på Fosen. NOAH klaget på vedtaket, og har først nå, etter nesten to år, mottatt svar på klagen fra Miljødirektoratet. Klagebehandlingstiden har vært uakseptabel lang, og i tillegg innrømmer direktoratet dårlig begrunnelse for tillatelsen, men gir fremdeles ikke NOAH medhold i klagen.

I vår klage belyste vi at bruk av helikopter er uetisk, og at det ikke er et effektivt hjelpemiddel for skyting av bjørn. Etter viltloven § 21 er det forbudt å benytte luftfartøy til forfølgning eller lokalisering av vilt. Årsaken er at slik bruk vil forårsake betydelig forstyrrelse, blant annet på fredede arter, som på denne tiden yngler og tar vare på sine unger. Bruk av helikopter i jaktsammenheng er svært belastende for dyrelivet. Fylkesmannens dispensasjon var verken forholdsmessig eller juridisk begrunnet.

Miljødirektoratet skriver i sin avgjørelse av klagesaken at «Bruk av lavtflygende helikopter til forfølging eller lokalisering av vilt vil medføre stor risiko for skade og lidelse på viltlevende dyr i tillegg til beitedyr. I dette tilfellet ble helikopter brukt i yngleperioden, noe som øker risikoen ytterligere. Bruken av helikopter rammer ikke bare formålet for fellingsaksjonen, bjørnen, men påvirker alle viltarter og individer som blir berørt av flygingen. Miljødirektoratet sin vurdering er at bruk av helikopter i dette tilfellet ikke gir nevneverdig tilleggseffekt utover de metoder som ellers benyttes i forbindelse med skadefelling.»

Foto: Tommy Solberg

Støtt NOAH i kampen for rovdyrene! Bli medlem i NOAH!

Fylkesmannen hadde selv sagt at bruk av helikopter ikke nødvendigvis øker sjansen for å lykkes med fellingsforsøket, men Miljødirektoratet stadfester at «I det aktuelle tilfellet er Fylkesmannens vedtak i hovedsak begrunnet med at andre fellingsmetoder er lite effektive.» og at «Fylkesmannen har gitt en begrunnelse for dispensasjonen, og mente i den aktuelle situasjonen at dette var nødvendig for en god måloppnåelse.».

Miljødirektoratet skriver altså at bruk av helikopter vil utgjøre en stor risiko for ville dyr, spesielt i yngletiden, og at helikopter ikke vil gi noen tilleggseffekt i skadefellingen – noe som er nøyaktig hva vi vektla i vår klage. Allikevel får vi ikke medhold, og Miljødirektoratet har valgt å godkjenne bruken av helikopter samtidig som de i hovedsak sier seg enige i at det ikke var noen grunn til å tillate helikopter.

Miljødirektoratets klageavgjørelse er uforståelig for oss, og NOAH vurderer å klage til Sivilombudsmannen. NOAH vil også ta saken opp med Klima- og miljødepartementet for å unngå at det i fremtiden brukes penger på å finansiere tiltak som er svært ødeleggende for norsk natur, og som heller ikke har vist å være nødvendig eller hensiktsmessig. I stedet bør Fylkesmennene fokusere på reelt forebyggende ikke-letale tiltak.

Les hele avgjørelsen fra Miljødirektoratet her: Avgjørelse i klagesak – klage fra NOAH på vedtak om tillatelse til bruk av helikopter ved skadefelling av bjørn på Fosen i 2018

Foto: Erik Frøystein

Vil du støtte NOAHs arbeid for rovdyrene og deres rettsvern? Bli medlem i NOAH!