Foto: Tommy Solberg

NOAH om rovdyr-høring: Rovviltnemndene trenger total revurdering

Klima- og miljødepartementet har hatt på høring et forslag til endring i rovviltforvaltningen. NOAH støtter enkelte tiltak som redusert antall nemnder, men mener flere endringer dessverre risikerer å forverre tilstanden for de truede rovdyrene.

NOAH er positive til å redusere antall nemnder og mener dette bør være så få som mulig – nettopp for å se de ville dyrenes bestander i sammenheng på en mer biologisk forsvarlig måte. I sitt høringssvar gjentar NOAH også sin oppfordring om en total gjennomgang av systemet med rovviltnemnder. Derimot advarer NOAH mot å opprette en «uavhengig» rovviltklagenemnd uten at de forutsetningene for at en klagenemnd faktisk kan ta avgjørelser og utøve skjønn på en måte som er fritt fra politiske hensyn, foreligger.

Ved å sette sentrale myndigheter «ute av spill» i forbindelse med fastsettelse av fellingsvedtak, slik dette forslaget gjør, overlates de truede rovdyrenes skjebne i stor grad til lokale politikere i nemndene. Regjeringen er ansvarlig for å bevare naturmangfoldet overfor samfunnet som helhet, og kan ikke stille seg på siden av disse prosessene, så lenge lokalpolitikere som representerer særinteresser har en så sentral rolle som de har via nemndene. NOAH er også kritisk til at det ikke presiseres at en uavhengig klagenemnd må bestå av biologisk og juridisk ekspertise – tvert imot fremstår det som at også klagenemnda skal ha fokus på næring.

NOAH stiller seg negative til endringene som omhandler å gi Landbruksdirektoratets rett til å avgi uttalelser til regionale forvaltningsregioner for rovvilt: Dersom det ikke tillegges noen føringer på hva Landbruksdirektoratet skal bidra med faglig sett, mener NOAH at endringen kun blir et bidrag til å støtte opp om den ene siden i rovdyrkonflikten og landbruksinteressene.

NOAH er kritisk til endringen som omhandler å gi kommunene adgang til å klage på rovviltnemndenes vedtak om felling av rovvilt. Dette gjør at kommunene vil få en dobbeltrolle ved å både kunne klage på vedtak og være ansvarlig for felling av rovdyr: Dette vil øke konfliktnivået lokalt. Vi vet at næringsinteresser som er mot rovdyr søker seg til politisk makt, mens innbyggere som er positive til rovdyr holder en lavere profil. Ved at kommunene skal klage, vil det bli et enda dårligere klima for de som ønsker rovdyr. Kommunen skal tross alt hensynta alle innbyggere, og mange kommuners politiske ledelse fremstår polariserte nok fra før.

Videre reagerer NOAH sterkt på at flere uetiske jaktmetoder for jerv nå legaliseres: NOAH og en rekke andre miljøorganisasjoner frarådet dette – men myndighetene synes å kun lytte til de som ønsker rovdyrene til livs til enhver pris. Nå innfører man flere jaktmetoder som faktisk risikerer å bryte dyrevelferdsloven.

Les hele høringssvaret til NOAH her.

Foto: Tommy Solberg

Støtt NOAHs arbeid for dyrene:

Bli medlem!