Ulvesaken til Bernkonvensjonen

Gjennom konvensjonen om beskyttelse av Europas ville dyr og planter – også kalt Bernkonvensjonen, har Norge forpliktet seg til å beskytte ulvene på norsk jord. Denne vinteren har norske myndigheter gitt tillatelse til å drepe 11 av om lag 45 ulver i Norge. NOAH mener dette er en uforsvarlig forvaltning av en rødlistet art, og har nå klaget Norges ulvepolitikk inn til konvensjonen.

Ulven er listet opp som en kritisk truet art på Norges rødliste for arter fra 2010. Den er også nevnt i Bernkonvensjonen blant arter som krever spesiell beskyttelse. Ved å signere denne konvensjonen har Norge erkjent at ulven og andre ville arter bør tas vare på og har en verdi – både i seg selv, for oss mennesker og for det biologiske mangfoldet. Ulven står her spesielt oppnevnt i et av konvensjonens vedlegg som en art som ikke skal utsettes for fortsettlig jakt og forstyrrelser.

Foto: First People USA

NOAH mener norske myndigheter bryter med denne konvensjonen når de nå har gitt tillatelse til å drepe 11 ulver i perioden fra 1. oktober 2012 til 31. mars 2013. Det estimerte antallet ulver i Norge var rundt 30 ulver i fjor vinter, og i overkant av 40 denne vinteren. Dette betyr at en stor del av den norske ulvepopulasjonen kan bli drept, med tillatelse fra staten. I 2004 ble det også bestemt av myndighetene at det skulle være et mål å ha minst tre ynglinger av ulv per år. Dette var ment som et minstekrav. Imidlertid har dette målet i praksis fungert mer som et maksmål. Det tas ikke hensyn til hvor mange ulver som faktisk trengs for å opprettholde en bærekraftig ulvebestand i Norge.

Dagens forvaltning fører til at ulvene i Norge ikke klarer å komme seg ut av den kritiske situasjonen de befinner seg i. Bare de siste ukene har vi sett nye eksempler på at ulver skytes for å ha beveget seg utenfor de snevre ulvesonene. Fordi bestandsmålet om tre ynglinger allerede er nådd, er det nå lav terskel for å skyte både ulvepar og familier. For mindre enn en uke siden ble to nye ulver skutt fra helikopter i Rendalen.

Foto: First People USA

«Alle land som har sluttet seg til Bernkonvensjonen, må utvikle nasjonal politikk for bevaring av viltlevende dyr og planter og deres leveområder. Ulv er oppført i Bernkonvensjonens vedlegg 2. Når dyrearter er oppført i dette vedlegget, skal det settes i verk tiltak for å sikre en spesiell beskyttelse. Med den nåværende ulvepolitikken fraskriver Norge seg ansvaret for å beskytte en truet art som har naturlig utbredelsesområde innenfor landets grenser. Det mener vi er et skammelig brudd på internasjonale avtaler,» sier NOAHs leder Siri Martinsen, som i dag sendte ut klagen til Strasbourg.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.