Mattilsynet svikter dyrene i rovdyr­debatten


NOAH – for dyrs rettigheter reagerer sterkt på Mattilsynets rapport om beitedyr og rovdyr, som er overfladisk, feilinformert og uten konstruktive forslag. Mattilsynet har grovt mislyktes i å oppfylle oppgavene sine ved å oppfordre til mer skyting av rovdyr.

NOAH reagerer på Mattilsynets rapport som ble sendt til Landbruks- og matdepartementet i mars 2019. I rapporten peker Mattilsynet på at de ikke har verktøy til å håndtere situasjonen med tap av beitedyr til rovvilt, og krever at miljømyndighetene i større grad bør gjøre nytte av tiltak som hiuttak av jerv og jakt på bjørn og ulv på vårsnø. I tillegg tar Mattilsynet stilling til rovdyrpolitikken ved å rette kritikk mot at miljømyndighetene ikke skyter flere jerver, og vektlegger ulvenes genetikk ved avslag av fellingstillatelser.

NOAH mener at Mattilsynet går langt utover sitt mandat når de tar stilling for å skyte flere sterkt og kritisk truede dyr. Det er skandaløst at et tilsyn for dyrevelferd fullstendig gir blanke i ville dyrs velferd ved å kreve dreping av bjørn som akkurat har kommet ut av vinterhiet, dreping av jerveunger i hi, omfattende bruk av helikopter for å jakte rovdyr. Disse jaktmetodene er ulovlige og forbudt etter loven nettopp av dyrevelferdshensyn. Mattilsynet viser med dette at de både mangler forståelse av sine egne oppgaver, kompetanse om dyrevelferd og kjennskap til det nasjonale og internasjonale regelverket. Dette er svært alarmerende..

NOAH har i flere år protestert mot den egentlig lovstridige skytingen av jervemor og unger i hiet. Foto: Statens Naturoppsyn.

Mattilsynet har i rapporten fokusert på tap av beitedyr til rovdyr, og har ikke belyst andre årsaker til tap av dyr på beite. Dette til tross for at oppimot 80% av dyrene som går tapt på beite dør av andre årsaker enn rovdyrangrep. Når det gjelder tap av tamrein, har Mattilsynet unnlatt å ta hensyn til kunnskap som sier at tap har flere årsaker som også bunner i driften. Forskere har f.eks. konkludert med at lave vekter og høyt reintall er mellom 2–7 ganger viktigere for å forklare tapene enn størrelsen på gaupebestanden.

Flere tall presentert i rapporten er villedende og gjenspeiler ikke den kunnskapen som er tilgjengelig. For eksempel skriver Mattilsynet at en familiegruppe av jerv tar 437 rein i året. Dette er 20 ganger mer enn forskere har lagt til grunn: Undersøkelser gjennomført av NINA viser at tapet til reindriften grunnet jervens tilstedeværelse er på drøyt 20 kalver og 1 voksen rein i året. Det er ikke seriøst arbeid fra Mattilsynet. Det er heller ikke seriøst å legge så liten vekt på lidelsene til 80% av sauene som går tapt av andre årsaker knyttet til driftsformen.

Foto: Dag Bjørndahl

Mattilsynet hevder at drap av rovdyr er det mest effektive tiltaket, og at andre tiltak er resultatløse. Dette viser at Mattilsynet ikke er oppdatert på utviklingene av dette området i forskningsmiljøer og i andre land i Europa. NOAH har sendt et omfattende brev om den siste kunnskapen til Landbruks- og matdepartementet, som viser at andre tiltak enn skyting av rovdyr er mer effektive i forebyggingen av rovdyrangrep på beitedyr.

Rapporten tar utgangspunkt i at man må fjerne rovdyr for å sikre velferden av beitedyr. Dette er en feil forutsetning. Vi alle – inkludert et tilsyn for dyrevelferd som Mattilsynet er – har en forpliktelse overfor ville dyr også. Samtidig er det tragisk at Mattilsynet viderefører den feilaktige myten at skyting av rovdyr er det eneste effektive, mens forskningen sier at forebygging uten skyting er langt mer effektivt. Mattilsynet viser en kunnskapsløshet som går ut over velferden til både beitedyr og ville dyr. Det er rett og slett skammelig av et offentlig tilsyn for dyr.