Foto: Erik Frøystein

Kritisk truet, men ikke vernet?


hovedfoto: Erik Frøystein

Ulven er kritisk truet, og er en fredet art i Norge. Allikevel velger politikerne hvert år å skyte et stort antall ulver, også innenfor ulvesonen der de skal ha beskyttelse. Nå vil politikere ødelegge naturmangfoldsloven, og svekke vernet av ulvene, for å skyte enda flere. Du kan være med på å stoppe dette!

Senterpartiet forsøkte nylig å presse Stortinget til å vedta at man skulle skyte ned to familiegrupper innenfor ulvesonen, Mangen- og Rømskogreviret. NOAH var raskt på saken og engasjerte ulvevenner over hele landet til å skrive inn til Stortingspolitikerne, samtidig som at vi varslet at vi ville gå til søksmål mot staten dersom dette forslaget ble vedtatt. Ved å aksjonere, og sette fokus på at et slikt vedtak ville være ulovlig, fikk vi foreløpig stoppet jakten innenfor ulvesonen.

Dessverre har Arbeiderpartiet nå kommet med forslag om å endre naturmangfoldloven, slik at enda flere ulver skal kunne skytes. Dette er skandaløst, og raserer artsvernet i Norge. Vi er nødt til å sørge for at loven, og vernet av de ville dyrene styrkes, ikke svekkes!

 

Ved å bli medlem i NOAH bidrar du hver måned til at vi kan jobbe for å styrke de truede dyrenes vern!

Foto: Erik Frøystein

Naturmangfoldloven har som hovedformål at «artene og deres genetiske mangfold ivaretas» og at artene forekommer i «levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder». Loven slik den står i dag, og slik det ble fastslått i lagmannsretten, etter WWFs rettssak, innebærer at det skal svært mye til for at det skal være lovlig å skyte ulver.  Det Arbeiderpartiet nå vil, er å føye på en bestemmelse i loven, som sier at ulver kan skytes bare fordi det har vært 4-6 ynglinger i Norge. Det strider mot selve lovens formål, og innebærer at ulven vil være kritisk truet i uoverskuelige fremtid . Et slikt forslag er rett og slett en søknad om å gå ut av Bernkonvensjonen om artsmangfold. Man kan ikke ha som politisk mål at arter skal være truet, og samtidig påstå at man er for levedyktige bestander!

Forskere har advart oss i årevis om at menneskets utnyttelse av dyr og natur har alvorlige konsekvenser. Gjennom 30 år har NOAHs arbeidet intenst for de ville dyrene, og for at deres vern skal bli tatt på alvor. Her kan du lese mer om hvordan NOAH arbeider for de ville dyrene:

1. NOAHs rettsak for ulvene

Da det like før julen 2018 ble kjent at regjeringen for første gang skulle åpne for jakt på ulv innenfor ulvesonen, valgte NOAH å gå til søksmål mot staten. NOAH har den siste tiden jobbet mye med forberedelser til den rettslige prosessen, og mener at regjeringens beslutning må vurderes grundig av retten. Les mer her.

2. NOAH klager på vedtak om skyting av rovdyr og fellingstillatelser

NOAH klager stadig på vedtak som dreier seg om skyting av våre truede rovdyr, og har flere ganger klart å redde rovdyr ved å klage på fellingstillatelser med juridiske argumenter. I høst vedtok rovviltnemndene igjen at 12 ulver utenfor ulvesonen og tre familieflokker innenfor ulvesonen kan skytes, og NOAH har selvsagt sendt klage på vedtakene. Disse kan du lese her og her.

3. NOAH jobber med høringer som berører ville dyrs liv

NOAH skriver stadig høringsinnspill til høringer som berører ville dyrs liv, og vi utfordrer og besvarer hvert eneste forsøk på å svekke de ville dyrenes juridiske vern. Denne høsten har vi levert høringssvar på forvaltningsplan for havområdene, vindkraftutbygging, forvaltningsplan for bever, forskrift om åtefangst og fôring av ville dyr, endringer i rovdyrforvaltningen og ikke minst ny Viltforskrift. I alle høringene har NOAH pekt på problemer for de ville dyrene, og foreslått endringer for å bedre rettsstatus og livsvilkår for de ville dyrene.

4. NOAH mobiliserer for de ville dyrene

NOAH skaper både internasjonalt engasjement mot norsk rovdyrpolitikk, og mobiliserer folk i bygd og by til å engasjere seg for rovdyrenes rettigheter. I 2018 lanserte NOAH filmen ”Ulvens gode naboer” hvor flere av lokalbefolkningen i ulvesonen sto frem med sin støtte til rovdyrene, og samme år samlet 4000 mennesker seg i markering for rovdyrenes rettigheter. I januar 2019 samlet i alt 7000 mennesker seg for rovdyrene i NOAHs markering rundt i landet, og da vi igjen mobiliserte for de ville dyrene i oktober 2019 meldte tusenvis interesse, og stilte opp i Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim.

5. NOAH taler dyrenes sak i media

Det er dessverre slik at media ofte bidrar til en rovdyrfiendtlig politikk, og en viktig del av NOAHs arbeid er å løfte frem de ville dyrenes behov for økt vern i ulike innlegg, kronikker og redaksjonelle henvendelser, i tillegg til å delta i debatter. Utvalgte innlegg kan leses her:

 

Foto: Erik Frøystein

 

Hjelp oss med å kjempe for ulvene,
Bli medlem!