Julegave fra minister Helgesen: 32 ulver får leve


NOAH er svært fornøyde med Klima- og miljødepartementet har tatt vår, og andre miljøorganisasjoners klager til følge, og omgjort vedtak om lisensfelling av 32 ulver.

Klima- og miljødepartementet besluttet at de 32 ulvene som finnes i revirene Osdalen, Slettås, Kynna og Letjenna allikevel ikke kan felles da lovens vilkår for ikke er oppfylt. Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet konkluderte med at det ikke er lovhjemmel for å felle ulvene.

Skadeomfang og skadepotensial er svært begrenset

Det opprinnelige vedtaket var fattet av rovviltnemndene i region 4 – Oslo, Akershus og Østfold – og region 5 – Hedmark. I sitt vedtak besluttet rovviltnemndene å avlive 37 ulv for å forebygge potensielle framtidige tap for beitenæringene. Da nemndene ikke har klart å fastslå at planlagte lisensfellinger er skademotiverte, slik loven krever, har Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet konkluderte med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulvene.

Klima- og Miljødepartementet påpekte at skadeomfang og skadepotensial er svært begrenset i de aktuelle revirområdene når det gjelder sau, storfe og hund. I tillegg unnlot nemndene å undersøke om det finnes andre løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade.

Helgesens avgjørelse er svært viktig, fordi det gir et tydelig signal til samfunnet om at Norge tar sine internasjonale forpliktelser på alvor og at debatten rundt ulver må ta hensyn til juridiske krav som ikke kan rett og slett overstyres av politiske interesser.

– Å skyte kritisk truede dyr «preventivt» er stikk i strid med alle regler, og det er viktig å få slått dette fast, og unngå den masseslakten av ulver som rovviltnemdene la opp til, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

Rovviltnemnder har opptredt uprofesjonelt

NOAH håper at regjeringen ser nemndenes vedtak som et alarmerende tegn på uprofesjonell rovviltforvaltning på regionalt nivå. Det er viktig at regjeringen sørger for at de som utøver offentlig myndighet i rovviltforvaltning forstår hvordan de skal forholde seg til kravene i Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven.

– NOAH mener hele ordningen med rovviltnemder er moden for en revurdering om hvordan de forstår sin egen rolle. Det er kritikkverdig at man fra lokal forvaltning har fått et vedtak som viser seg å være i strid med egen lov, og at vi har nemnder som nærmest driver kampanje mot rovdyr, sier Martinsen.

Regjeringen må sikre bedre vern av ulv

Selv om Helgesens avgjørelse er en viktig seier for Norges ulver, slutter ikke jobben for ulvenes sak her. Norge er internasjonalt forpliktet til å sikre en levedyktig ulvebestand på sitt territorium og det er svært viktig at regjeringen sikrer tilstrekkelige leveområder for ulv.

 

 

Støtt NOAHs arbeid for ulv og andre dyr ved å bli medlem her: http://www.dyrsrettigheter.no/stott-oss/medlem/