Binne med unger skutt - NOAH anmelder!


1. september ble en binne skutt i Engerdal i Hedmark. Binnen hadde melk i spenene, noe som tyder på at hun hadde årsunger. NOAH mener det å skyte mordyr fra ungene i ynglefredningstiden ikke bare er uetisk, men et grovt brudd på loven. NOAH anmelder både jegeren som skjøt binnen og rovviltnemnda i Hedmark, som på våren fattet vedtak om lisensfelling av brunbjørn i dette området.

Dyrevelferdsloven slår fast at dyr har egenverdi, at det er forbudt å hensette dyr i hjelpeløs tilstand, og at jakt skal utøves på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Naturmangfoldloven setter et grunnleggende krav om at unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres bo unngås. Også viltloven setter et krav om streng beskyttelse av ville dyr i yngletiden.

Bjørnen er fredet og oppført på rødlista som sterkt truet, og NOAH ser det høyst alvorlig at en binne med unger ble skutt. Nå er disse ungene overlatt til seg selv, noe som senker deres sjanser for å overleve og er en sterk påkjenning for dem. Ved å drepe moren har bjørnungene blitt hensatt i hjelpeløs tilstand – noe som er straffbart etter dyrevelferdsloven.

Selv om det etter forvaltningsplan for rovdyr i Hedmark er skrevet at binner med unger er unntatt fra lisensfelling, mangler lisensfellingsvedtaket henvisning til denne begrensningen. Ifølge vedtaket var nemnda bevisst på at fellingsområdet overlapper noe med binneområdet og at det forekommer binner i Engerdal kommune. Det kommer frem i vedtaket at skyting av binner var ønskelig.

Foto: Tommy Solberg

Støtt NOAHs kamp for rovdyrene:

BLI MEDLEM

NOAH anmelder

NOAH mener at det var uaktsomt av jegeren å ikke sjekke om binnen hadde unger. Men vi ser at det er like alvorlig når en offentlig myndighet legger til rette for skyting av mordyr fra sine unger. Vi mener at rovviltnemnda med dette har bidratt til at en lisensjeger har begått lovbrudd, og nemnden bør bære del av straffeansvaret for dette. Oppnåelse av et politisk bestemt bestandsmål for bjørn i regionen, fritar en ikke fra plikt til å følge annet lovverk.

NOAH mener en anmeldelse er viktig for å løfte frem at Norge har internasjonalt ansvar for å beskytte de truede rovdyrene særlig i yngle- og oppveksttiden. Binnen ble skutt på lisensfelling, en jaktform som NOAH lenge har kritisert.

NOAH forventer at vår anmeldelse blir tatt på alvor og fører til straff. Det er kritikkverdig at miljømyndighetene i det hele tatt legger opp til jakt på ville dyr som tilhører en sterkt truet art. Men når en offentlig myndighet som er ansvarlig for å beskytte de ville dyrene, aksepterer og til og med indirekte oppfordrer til, at jakten gjennomføres uten hensyn til lovens krav, er dette svært alvorlig og krever en streng reaksjon.

NOAH mobiliserer for de ville dyrene: Stopp naturkrisen!

NOAH mobiliserer nå til folkemarkering for de ville dyrene lørdag 26. oktober.

Norge driver utrydningspolitikk overfor ville dyr – ikke minst de truede rovdyrene. Forskere har advart oss i årevis om at menneskets utnyttelse av dyr og natur har alvorlige konsekvenser. Og den nyeste rapporten fra FNs Naturpanel viser at jakt, fangst og fiske er den nest største årsaken til at ville dyr forsvinner. Kun 4% av alle verdens pattedyr er nå ville dyr, 60% er husdyr (primært i kjøttindustrien), og de resterende 36% er oss mennesker. Dette forteller oss at vår utnytting driver de ville dyrene til randen av stupet.

Interessene til jegerforeninger, grunneiere og kjøttprodusenter får konsekvent forrang over interessene til de ville dyrene. Dette er kjernen i naturkrisen – i Norge såvel som i verden. Nå er det viktig at alle som bryr seg om naturen og dyrene vi deler denne jorda med, engasjerer seg og møter opp!  

Foto: Tommy Solberg

Stå opp for de ville dyrene – støtt NOAH: