Ber om at den ekstraordinære jervejakta stoppes


NOAH – for dyrs rettigheter har henvendt seg til Miljøvernministeren og bedt om at den ekstraordinære jervejakta med hiuttak som pågår i Sogn og andre steder i landet blir stoppet.  Organisasjonen vil nå klage Norge inn for Bern-konvensjonen, for manglende oppfylling av forpliktelser til å ta vare på rovdyrene i levedyktige bestander.

Det som skjer er ren nedslakting, ekstremt både i sin form og i sitt formål.  Jervene jages og skytes fra helikopter, ungene drepes i sine hi, og dette skjer med en sterkt trua art. I stedet for å gi jerven og andre trua rovdyr strengt vern, drives forfølging og nedslakting av disse dyrene, som hører til i naturen i langt høyere antall enn det som er tilfellet i dag.

NOAH viser til flere års forskning som tyder på at hiuttak virker mot sin hensikt, da det fører til at nye jerver overtar reviret, og at skadefellingen dermed kan medføre økte sauetap.

En annen undersøkelse viser at jervene er blitt så hardt beskattet av skadefelling og hiuttak at det ikke kan opprettes levedyktige bestander i Sør-Norge.  På grunnlag av DNA-analyser av jerveekskrementer samlet inn i 2007 ble det anslått et antall på 75 individer i fjellområdene i Sør-Trøndelag og resten av Sør-Norge.  NINA advarer mot å fortsette den harde beskatningen.

Det er uforståelig at DN ikke lytter til forskernes advarsler, men kjører på som før – med blant annet å skyte ned rovdyrene fra helikopter – uten hensyn verken til enkeltindivider eller bestander.  Dette skjer i et land som hevder å ha en av verdens strengeste dyrevernlover – som imidlertid har liten verdi når myndighetene selv bryter den på en så graverende måte.

DN risikerer nå å sette de store rovdyrene i samme situasjon som fjellrevene, som med sine ca. 50 individer ikke klarer å overleve på egen hånd.  Genetisk utarming, skadefelling og illegal jakt, sammen med tap av leveområder, truer de norske rovdyrbestandene, som i dag teller altfor få individer til at de kan regnes som levedyktige på sikt. Men selv om varsellampa har blinket rødt i lang tid, fortsetter DN sin utrydningspolitikk.

NOAH minner om at ca. 100.000 sauer og lam dør hver beitesesong av andre årsaker enn rovdyr, og at bare 3000-4000 av de 30.000-40.000 rovdyrerstatta sauene er dokumentert tatt av rovdyr.  Hovedproblemet i sauenæringa er ikke rovdyr, men manglende forebyggende tiltak og generelt dårlig tilsyn med dyrene.  Det synes som om man aksepterer at sauene lider og dør av parasitter, giftige planter, sjukdommer og skader, men ikke at en eneste tas av rovdyr.  Myndighetene bør snart få øynene opp for hva som skjer og slutte å la seg diktere av en næring som har fått altfor stor makt.

NOAH ber DN om å stanse utrydningen av rovdyr før det er for sent.  Norge fremstår som en nasjon som ikke bare mangler vilje og evne til å bevare utrydningstrua arter, men som også aktivt går inn for å utrydde de siste individene med statlige midler.  Dette er ekstremt uverdig og bør stoppes.