Avdekket ulovlig dreping av jerver

hovedfoto: Roger Brendhagen

Miljødirektoratet opplyser nå at norsk og svensk naturoppsyn i fjor og i år har avdekket ulovlig dreping av til sammen fire jerver på norsk og svensk side av riksgrensen i Nord-Salten. Dette er alvorlig faunakriminalitet og NOAH reagerer sterkt på at ville dyr drepes ulovlig, spesielt når dette skjer i yngletiden når dyrene er særlig sårbare og sterkere knyttet til et spesifikt område.

Våren 2019 ble det avdekket tre tilfeller av ulovlig avliving av jerv i Nord-Salten, hvorav to på norsk side. Alle jervene var forfulgt med snøscooter og avlivet. DNA-funn viser at det var to tisper og én hannjerv som ble drept. I mai i år ble det også avdekket at en jerv var ulovlig avlivet på svensk side i Salten, og dette er anmeldt til svensk politi.

De tre tilfellene fra 2019 ble politianmeldt til både norsk og svensk påtalemyndighet, men sakene er henlagt på grunn av ukjent gjerningsperson. Nå ønsker politiet og SNO tips fra publikum som kan bidra til å oppklare sakene, og NOAH håper alle som kan ha relevant informasjon vil melde fra om dette. Tips kan sendes inn her. Jerven er sterkt truet og fredet, og gjerningspersonen(e) må her bli stilt til ansvar for sine handlinger. Ulovlig jakt og felling av arter rammes av straffeloven § 240 om alvorlig miljøkriminalitet, som har en strafferamme på fengsel inntil seks år.

Statens Naturoppsyn opplyser om at de nå vil intensivere oppsynsinnsatsen i områder hvor det avdekkes ulovlig dreping av fredet rovvilt, og de jobber tett med politiet, ØKOKRIM og svenske myndigheter. Dette er svært viktig for å hindre lignende hendelser, og for å vise at dette blir slått ned på. Les mer her.

Foto: Roger Brendhagen

Norges rovdyr trenger sterkere beskyttelse før det er for sent. Hjelp NOAH i kampen! Bli medlem i NOAH!

NOAHs arbeid

NOAH kjemper aktivt for rovdyrene, og anmelder årlig en rekke lovbrudd mot ville dyr og natur. For kort tid siden anmeldte vi også mulig miljøkriminalitet mot bjørn, etter vi mottok flere tips om at binner med unger jages til Sverige for så å bli skutt under skadefelling. Det skal være snakk om åtte bjørner: fire voksne dyr og fire bjørnunger. Denne saken er nå under etterforskning.

I mars i fjor deltok NOAH på møte i forbindelse med regjeringens arbeid med en ny strategi mot miljøkriminalitet både nasjonalt og internasjonalt, og har lenge påpekt at denne typen kriminalitet må slås hardt ned på.

Tidligere i år la regjeringen frem en stortingsmelding om miljøkriminalitet, hvor det er lagt fokus på å forebygge ulovlig dreping av rovdyr, da dette øker risikoen for at disse artene dør ut i Norge. Blant annet vil de vurdere høyere strafferammer i viltloven og styrke arbeidet med anmeldelser. Vi vil komme med våre innspill til Stortinget, og ser denne stortingsmeldingen som et viktig steg i riktig retning.

Vil du lese mer om NOAHs arbeid for rovdyrene? Trykk her.

Foto: Tom Schandy

Vil du støtte NOAHs arbeid for rovdyrene? Bli medlem i dag!