Arbeiderpartiet vil rasere naturmangfoldloven


av Siri Martinsen, hovedfoto: Erik Frøystein

I dag har Ap lagt frem et forslag om å endre naturmangfoldlovens § 18 til å inkludere «bestandsmålet» som «skal være et selvstendig kriterium for uttak av rovvilt».

«Bestandsmål» for en (kritisk) truet art er per definisjon et minimumsmål – et skritt på veien mot at arten skal slippe å være truet. I Norge er det nå ikke slik: Stortinget har omdefinerte det til maksimumsmål slik at artene fortsetter å være truet – bestandsmålet er blitt en øvre grense som dyrene ikke får overskride.

Med dette forslaget foreslår AP å lovfeste dette prinsippet, som strider mot både biologi og juss. Dermed vil de rasere naturmangfoldloven, i den hensikt å skyte flest mulig truede rovdyr. Loven har som hovedformål at «artene og deres genetiske mangfold ivaretas» og at artene forekommer i «levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder». AP kan ikke bare føye på en bestemmelse om at rovdyr kan skytes så fort de er på bestandsmålet. Et slikt forslag er rett og slett en søknad om å gå ut av Bernkonvensjonen om artsmangfold. Man kan ikke ha som politisk mål at arter skal være truet, og samtidig påstå at man er for levedyktige bestander.

En farlig utrydningspolitikk

AP viser en alvorlig ansvarsløshet ved å fremme dette forslaget. De åpner opp for en farlig utrydningspolitikk som vil sette truede rovdyrs overlevelse i stor fare, og setter Norge i et svært dårlig lys i året hvor verden skal komme frem til en ny «naturavtale» om artsvern. Dette forslaget må være i strid med Bernkonvensjonen, og risikerer dermed Norges deltakelse i internasjonale miljøavtaler.

AP er på kollisjonskurs med befolkningen i denne saken. For det er ikke slik at ulvemotstandere representerer noe som helst flertall: En undersøkelse for NOAH fra Respons Analyse viste at 86% av Norges befolkning mener myndighetene har et ansvar for at ingen arter er truet i Norge. Her har AP sviktet grovt.

Innlegg av NOAHs leder Siri Martinsen, på trykk i Dagsavisen 13.02.2020.
Foto: Erik Frøystein

Støtt NOAHs arbeid for rovdyrenes rettsvern

Bli medlem!