Vold mot dyr


av Jenny Rolness

Mishandling av både familiedyr og dyr som utnyttes i landbruket er et alvorlig problem som synes å være økende.

Stadig bringer media sjokkerende historier om sadistiske overgrep mot dyr, dumping av familiedyr og tragedier der dyr etterlates for å dø av sult og vanstell. Samtidig viser de undersøkelser som er gjort at politiet i de fleste tilfeller henlegger slike saker, ofte uten å etterforske dem, og at de færreste dyremishandlere blir straffet.1)

Henleggelser av anmeldte dyrevernsaker

Dyr utsettes for lidelser i mange sammenhenger, innen næring, forskning, jakt og underholdning, uten at det defineres som lovbrudd. Men selv åpenbar lovstridig lidelse har dyrene dårlig vern mot. Tall for Oslo-politiet viser at i perioden 1995-2000 førte 82 anmeldte dyre-mishandlingssaker bare til 13 reaksjoner – en henleggelsesprosent på 84 %.1)

Bilde viser en svart hund i bur.
Mye av lidelsene dyr utsettes for er ikke definert som lovbrudd

Relevant statistikk viser at forvaltningens terskel for å anmelde dyrevernsaker er høy. I 2002 ble kun 87 av over 2.500 dyrevernsaker politianmeldt.2) Variasjonene er store mellom de ulike politidistrikter og lensmannskontorer i forhold til opp-følging av dyrevernsaker. Uttalelser fra en lensmann om at ”ingen anmeldelser for brudd på dyrevernloven vil bli fulgt opp”, viser hvor stor grad av personlig påvirkning og individuelle holdninger til dyr som er avgjørende for hvordan dyremishandling håndteres.2)

Henlagte anmeldelser

NOAH har de siste årene anmeldt en rekke brudd på dyrevernloven. Her er noen eksempler:

 • 20 pelsdyrfarmere anmeldt for diverse brudd på dyrevernloven, som manglende rengjøring, mangel på vann, mangel på tilstrekkelig tak og ly, ubehandlede sykdommer, døde dyr i burene og hjemmelaget, lovstridig avlivingsutstyr.
 • En hundeeier anmeldt for grovt vanstell av hund som var døden nær da den ble reddet.
 • En fangstmann anmeldt for å ha drevet ulovlig fellefangst, noe som medførte at en hund måtte avlives etter store lidelser og omfattende skader.
 • Jaktutøvelser er anmeldt ved flere anledninger, blant annet ble jegere anmeldt for å ha jaget rever ut av hiene, skadeskutt dem og deretter latt hundene bite dem i hjel.
 • Lovstridig avliving av katter og mishandling/vanstell av katter er blitt anmeldt ved flere anledninger.
 • Slakteri ble anmeldt for å ha unnlatt å sørge for godkjent bedøvelse av kyllinger.
Bilde viser en rev i trangt bur på pelsfarm.
Rev med øyeskade, anmeldt av NOAH.

Samtlige av disse anmeldelsene medførte henleggelse, i noen tilfeller uten at politiet fant det nødvendig å undersøke om det forelå straffbare forhold. Blant annet mente politiet at det ikke var grunn til å undersøke om Trønderkylling hadde gjort noe straffbart, da de lot ca. 1000 ubedøvde kyllinger gå levende i skåldemaskinen.

Lave straffer for dyremishandling

I 2000 ble strafferammene for brudd på dyrevernloven hevet fra maksimum 1 år til maksimum 3 år. Dette har imidlertid ikke gjenspeilet seg i strengere dommer. Ingen i Norge er noensinne idømt lovens strengeste straff for dyremishandling, selv ikke for de mest ekstreme overgrep mot dyr. Det fåtall saker som går videre til domstolene medfører milde reaksjoner, oftest bøter eller korte, betingede fengselsdommer. Svært få personer er idømt ubetinget fengsel eller blitt fradømt retten til dyrehold på livstid, selv etter å ha sultet i hjel alle sine dyr eller mishandlet sine familiedyr til døde.

Bilde viser en utsultet hund
Et av tilfellene som NOAH har anmeldt og som er henlagt; hund holdt innesperret uten mat i mange dager til en nabo brøt seg inn og tok vare på den.

Fradømmelse av retten til dyrehold er oftest begrenset til en periode på noen få år, og gjelder som regel bare det dyreslaget som personen er dømt for å ha mishandlet. Dyre-mishandling straffes i mange tilfeller mildere enn skadeverk på materielle verdier og mindre forseelser. NOAH har gjennomgått dommer for dyremishandling, og sammenlignet dem med dommer for andre lovbrudd:

 • Å mishandle en katt til døde gav 14 dagers betinget fengsel,3) mens proforma ekteskap gav dobbelt så lang og ubetinget fengselsstraff, samt 80.000 i bot.4)
 • Ihjelsulting av henholdsvis 24 kuer 5) og 21 sauer6) gav 30 dagers fengsel, mens tyveri og nasking gav dobbelt så lang fengselsstraff.7)
 • En person som lot en ku ligge med bekkenbrudd i sin egen avføring i over to måneder fikk 10.000 i bot8) – det samme fikk en person som hadde kastet en pølse på en annen 9) og en person som hadde oppført seg bråkete på offentlig sted.10)
 • Sparking av måseunge gav 2000 i bot,11) mens og banning og urinering på gata resulterte i 5000 i bot.13)
 • Grilling av kattunge til døde i mikrobølgeovn og mishandling av en annen katt ved hjelp av mikrobølgeovn gav 35 timers samfunnsstraff og 5000 i bot,15) mens nesten dobbelt så lang samfunnsstraff ble gitt for tjuveri av båtmotorer og bensintanker,16) eller blotting,17) og trygdemisbruk gav nesten tre ganger så lang samfunnsstraff.18)
 • 4000 i bot for å ha latt en hund ligge i en parkert bil i solsteiken – da politiet tok ut hunden blødde den fra tannkjøttet og kunne ikke stå på beina. Et tilsvarende tilfelle ble henlagt, til tross for at hunden døde.12) Eggkasting på hus gav 6000 i bot.14)

Vold mot dyr og vold mot mennesker

Siden 1970-tallet har FBI etterforsket og tatt dyremishandling alvorlig på grunn av sammenhengen med vold mot mennesker. Mishandling av dyr bør selvsagt tas alvorlig først og fremt av hensyn til dyrene, men det er samtidig relevant å se sammenhengen mellom ulike typer voldshandlinger.

«Dette er de barna som aldri lærte at det er galt å stikke ut øynene på en valp.»
– Robert Ressler i FBI, om seriemordere

En ofte sitert amerikansk undersøkelse viser at 75% av aggressive kriminelle hadde et mønster av alvorlig dyremishandling.19) En annen undersøkelse som sammenligner kriminelle og ikke-kriminelle, fant at 50% av de voldelige kriminelle hadde et mønster av vesentlig dyremishandling, mens til sammenligning kun 6% av ikke-kriminelle hadde det.1) Flere undersøkelser tyder på at dyremishandling og barnemishandling ofte forekommer i de samme familier. En studie fra New Jersey, 1983, viste at 88 % av familiene som hadde dyr og mishandlet barna, også mishandlet dyrene.19)

Bilde viser en hund og et lite barn som ligger og koser i gresset.
Vold mot barn og vold mot dyr henger ofte sammen i familievoldsaker. Foto: HSUS

Den dødelige volden som har utviklet seg i skoler de siste årene, der elever ved skolene har skutt sine medelever, har i de fleste tilfeller begynt med dyremishandling.21) Forskning har vist at dyremishandling som regel starter i ung alder. Antropolog Margaret Mead sier: ”En av de farligste ting som kan skje med et barn er å la det slippe unna når det har torturert og drept et dyr. De barna som ikke skjønner at dette er galt kan bli låst fast i et system hvor volden varer livet ut.” 22) Robert Ressler i FBI uttaler om seriemordere: ”Dette er de barna som aldri lærte at det er galt å stikke ut øynene på en valp.” 23)

Viktigheten av å prioritere dyremishandling

Den nye dyrevelferdsloven slår fast at dyr har egenverdi. Men det nytter lite å lovfeste egenverdi for dyr så lenge rettssystemet ikke engang beskytter dyrene mot ulovlig mishandling. Når politiet nesten systematisk henlegger dyrevernsaker, og straffeutmålingene oftest bare er symbolske, signaliseres det at dyremishandling ikke anses som en alvorlig forbrytelse. Når en person idømmes en bot eller noen ukers fengsel for å ha påført dyr måneder eller år med ubeskrivelige lidelser og en pinefull død, sier det seg selv at straffen ikke står i forhold til handlingen. Slike milde dommer medvirker til å forverre dyrenes status, noe som igjen gjør dem mer utsatt for mishandling.

Bilde viser et barn og en kattunge som koser.
Prioritering av dyrevernsaker fører til mer trygghet for alle .Foto: Animal Friends

NOAH har lagt vekt på dette i høringssvar til ny dyrevelferdslov, og sendte nylig et brev til Justisministeren, riks- og statsadvokatene og alle politidistriktene, med dokumentasjon på sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, og krav om at dyremishandlingssaker opprioriteres. Håpet er at de ansvarlige etater vil innse at et tryggere samfunn for alle lettere vil oppnås hvis vold mot dyr anerkjennes som en alvorlig forbrytelse i seg selv.

“Change” for dyrene?

“Change” var den nyvalgte presidenten i USA, Barack Obamas, fremste slagord. Det kan hende at Obamas presidentskap kan lede til positive forandringer også for dyr, da han viser seg å ha en større bevissthet rundt dyrs rettigheter enn de fleste statsledere. I løpet av Obamas år som senator i Illinois, stemte han for over 12 dyrevernreformer, og han har støttet så godt som alle lovforslag om bedret dyrevern i kongressen.

Portrett av Obama som holder en hvit hund.
Obama med en hund som er reddet fra mishandling.

Saker Obama har gått inn for inkluderer oppgradering av straffene for dyremishandling; krav til veterinærer om å rapportere mistenkelige tilfeller av vold og dyrekamper; forbud mot slakting av hester for menneskelig konsum og restriksjoner for å gjøre det vanskeligere å drive “valpefabrikker”. Obama har støttet en kampanje mot nettopp valpefabrikker, igangsatt av forfatter og psykolog Jana Kohl, og hennes hund Baby – Baby er en ti år gammel bichon frisé som ble reddet fra avliving etter å ha blitt brukt som “valpeprodusent” og pådratt seg skade som førte til at ett ben måtte amputeres. I kampanjens ånd har Obama annonsert at han ønsker en omplasseringshund når familien nå skal få et firbent familiemedlem.

«I løpet av Obamas år som senator i Illinois, stemte han for over 12 dyrevernreformer, og han har støttet så godt som alle lovforslag om bedret dyrevern i kongressen.»

Obama kommenterer sammenhengen mellom grusomheter mot dyr og volden i samfunnet slik: ”Jeg har gjentatte ganger stemt for å øke straffene for dyremishandling, og for å kreve at psykiatrisk behandling inngår som del av straffen. Strenge straffer er viktig og jeg støtter dette, men vi vet at fengsling alene ikke kan løse alle problemer. I tillegg til å være uakseptabelt i seg selv, er vold mot dyr knyttet opp mot voldelig adferd generelt, spesielt vold i hjemmet, og vi trenger å erkjenne denne sammenhengen og arbeide for å behandle den. Som president vil jeg fortsette å sørge for at vi behandler dyremishandling som den alvorlige forbrytelsen det er og knytter det opp mot et bredere mønster av vold.”24)

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #3/2008

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.

Kilder

 • 1) ”Samfunnets dyrevern – dyras vern mot lidelse?” Om anmeldt dyremishandling i Oslo-området, Kriminolog Guri Larsen
 • 2) «Miljøkrim nr. 2-3 2004, Politiet og Dyrevern», Rådgiver Inger Helen Stenevik, Mattilsynet, (2002)
 • 3) Stavangeravisen.no, 08.03.2007
 • 4) Sognavis.no, 13.09.2004
 • 5) Nrk.no – Nordland, 09.09.2008
 • 6) Bt.no, 01.06.2007
 • 7) Tk.no 04.12.2006
 • 8) P4, 09.02.2005
 • 9) Adresseavisen.no, 31.08.2008
 • 10) Sa.no, 18.03.2007
 • 11) Ba.no, 13.10.2008
 • 12) Aftenposten.no, 07.09.2002
 • 13) TV2.no, 14.01.2005
 • 14) Nrk.no – Østlandet, 21.07.2008
 • 15) Vg.no, 06.05.2005
 • 16) Nrk.no – Møre og Romsdal, 20.10.2008
 • 17) Mossaagblad.no, 17.10.2008
 • 18) Nrk.no – Nordland, 15.12.2007
 • 19) “A Social Sentinel: Acts of Animal Cruelty Can Point to an Offender’s Potential for Violence Against Humans», Eleanor Shelburne DVM of the Portland Veterinary Medical Association’s animal welfare committee, sitert bl.a. av Predator.tv (Hentet 2008)
 • 20) «Violence Against Animals and People: Is Aggression Against Living Creatures Generalized?», S. R. Kellert & A.R. Felthous, Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law, Vol.14, No.1 (Hentet 2008)
 • 21)  “Abuse will Often Cross Species Lines,” USA Today 28. Apr. 2000. Mitchell Zuckoff, “Loners Drew Little Notice,” Boston Globe, Debora Sharp, 22.04. 1999.
 • 22) “Animal abuse and its link to child abuse, etc.” Serial killers kids to commid murders at their schools, domestic violence, elder abuse, Tuesday, Joshua K. Marquis, 14.08. 2007
 • 23) “Animal Cruelty May Be a Warning. Often Precedes Harm to Humans,” The Washington TimWes, Ruth Larson, 23.07. 1998
 • 24) « Humane Society Legislative Fund Endorses Obama-Biden», Hslf.typepad.com (Hentet 2008)