Voksende opinion for hensyn til dyr

av Anton Krag

Folkeopinionen skal bestemme hvordan norsk dyrevern skal utformes, sier loven. Men idag ser det ut til at næringsinteressene bestemmer dette. For folkeopinionen slik den presenteres nedenfor, er slett ikke på bølgelengde med pelsdyrbønder og burhønstilhengere.

I lovforarbeidene til dagens dyrevernlov presiseres det at rådende holdninger i samfunnet skal legges til grunn ved utforming av nytt regelverk.1) Folkeopinionen skal også til enhver tid være veiledende under tolkningen av Dyrevernloven (f.eks. §5 ”[…] forbode å endra dyra sine arveanlegg […] dersom endringa vekker ålmenne etiske reaksjoner).2) Selv om meningene til landets innbyggere understrekes på papiret, er det i praksis gjort svært få offentlige undersøkelser om den norske befolkningens holdninger til viktige dyrevernspørsmål. Derfor kan man spørre seg om folkeopinionen er lagt til grunn ved tolkning av dyrevernloven og ved utforming av nye bestemmelser – eller er det næringsinteressene og deres lobbyorganisasjoner som er blitt lyttet til.

Her vises det til noen av de undersøkelsene som er gjort angående folks holdninger til dyrevern. Resultatene viser at dersom myndigheter og politikere hadde lagt vekt på folkeopinionen, ville dyrevernsituasjonen i Norge sannsynligvis vært en annen.

Generelle holdninger

 • En betydelig del av befolkningen mener at mennesker har sin opprinnelse fra dyr, og at mennesker ikke skal herske over naturen. Mange mennesker er også av den oppfatning at dyr har rettigheter som art og som individ. Det er ikke tvil om at dyrevern er et tema som opptar folk flest. Mennesket har utviklet seg fra tidligere dyreart: 47,5% av Norges befolkning svarer at de er delvis enige (13,8%) eller svært enige (33,7%).3)
 • 40% av Norges befolkning mener at ”dyr og mennesker er mer like enn mange tror”.4)
 • Omtrent 80% av Norges befolkning mener at ”dyr kan føle smerte på lik linje med mennesker”.4)
 • Planter og dyr har like stor rett som mennesker til å eksistere: 75% av Norges befolkning svarer at de er delvis enige (22,7%) eller svært enige (52,3%).3)
 • Moralsk sett bør dyr ha de samme rettigheter som mennesker: 40,7% av Norges befolkning er delvis (20,9%) eller svært (19,8%) enige, mens 34,1% av befolkningen er delvis (18,5%) eller svært (15,6%) uenige.3)
 • Dyrevern en del av miljøvernet: 88% av Norges befolkning svarer at de er delvis enige (27,3%) eller svært enige (60,7%).3)
 • Det er meningen at menneskeheten skal herske over naturen: 25,3% av Norges befolkning er delvis (16,5%) eller svært (8,8%) enige, mens 53,4% av befolkningen er delvis (21,8%) eller svært (31,6%) uenige.3)
 • 57% av Norges befolkning svarer at ”dyrevern er viktig eller svært viktig”, til sammenligning mener 64% det samme om miljøvern.5)

Pelsfarming

Flere spørreundersøkelser har vist at den generelle oppfatningen i samfunnet er at oppdrett av pelsdyr i bur ikke er etisk akseptabelt.

 • 48,5% av Norges befolkningen svarte at det var noe viktig (34,3%) eller svært viktig (14,2%) å arbeide mot pelsindustrien.3)
 • 64% av norsk opinion mener at pelsdyroppdrett ikke drives dyrevennlig.7)
 • 77% av Norges befolkning har en mening om pelsfarming. Av disse er 73% motstandere av næringen.6)

Dyreforsøk

En stor del av befolkningen er motstandere av forsøk med dyr, spesielt når det gjelder testing av kommersielle produkter.

 • Forby forsøksdyr for kosmetikkindustrien: 78,6% av Norges befolkning svarte at det var noe viktig (25,1%) eller svært viktig (53,5%).
 • Forby genteknologi: 83,9% av Norges befolkning svarte at det var noe viktig (20,6%) eller svært viktig (63,3%).3)

Dyr i landbruket

Holdningene til dagens industrielle husdyrhold kan måles direkte, samt indirekte gjennom antall mennesker som avstår fra å forbruke produkter fra landbruket. Det er et flertall av befolkningen som er kritiske til dagens industrielle dyrehold, og et betydelig antall mennesker som er så negativt innstilt, at de velger å avstå fra f.eks. kjøtt.

 • Begrense industrielt husdyrhold: 72,9% av befolkningen svarte at det var noe viktig (42,6%) eller svært viktig (30,3%).3)
 • 62 % av nordmenn mener det er dyreplageri å holde høner i bur.8)
 • 44 % av nordmenn ønsker å betale mer for egg fra frittgående høner.5)
 • Omlag 1,7% av Norges befolkning eller ca. 60.000 mennesker er vegetarianere (spiser ikke kjøtt eller fisk).9)
 • Hele 59 % av Norges befolkning mener at ”kjøtt er noe en kan klare seg uten”. 40% av befolkningen har betenkeligheter når det gjelder forbruk av kjøtt.4)

Dyr i underholdning

En god del mennesker er kritiske til bruk av dyr som underholdning og rekreasjon, dette være seg i form av dyreparker, sirkus eller jakt.

 • Stoppe dyr i sport/underholdning: 52,6% av Norges befolkning svarte at det var noe viktig (31,1%) eller svært viktig (21,5%).3)
 • En undersøkelse blant norske barn viser at hele 72% av barna mellom 9 og 15 år var imot dyreparker av hensyn til dyrene. 10)
 • Bekjempe jakt: 63,5% av Norges befolkning svarte at det var noe viktig (34,7%) eller svært viktig (28,8%).3)

Diverse

Denne undersøkelsen tyder sterkt på at mennesker er opptatt av dyr ikke skal lide uansett hvilke status de har.

 • Smertefri skadedyrutryddelse: 77,9% av befolkningen svarte at det var noe viktig (30,0%) eller svært viktig (47,9%).3)

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2002.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.

Kilder

 • 1) «Om lov om dyrevern.» Ot. prp. 1973-1974
 • 2) «Lov om dyrevern av» 20.12.74 nr. 73.
 • 3) «Miljøvernundersøkelsen 1995» – Dokumentasjonsrapport, LOS-Senteret, Strømsnes K et al. ,Rapport 9616.
 • 4) «Kjøtt, forbrukeroppfatninger og offentlig debatt», SIFO, rapport nr.3. Bjørkum E et al., (1997)
 • 5) «Undersøkelse vdr. dyrevern, Scanfact», mars 1999.
 • 6)  «Holdninger til pelsoppdrett, landsomfattende Omnibus», Opinion AS, (2000)
 • 7) Gallup, (2001)
 • 8) Gallup, (1988)
 • 9) Scan-Fact, foretatt for kulturtidsskriftet DYADE, (1996)
 • 10) «Attitudes toward animals among Norwegian adolescents», Anthrozoos, 11(2):79-86, Bjerke et al., (1998)