Hva sier partiene om dyrs rettigheter? Valgløfter for dyrene

av Frank Lorvik og Siri Martinsen, hovedfoto: Jo-Anne McArthur

Det er tid for regjeringsskifte i Norge. Åtte år med sauebonde Sponheim som ”dyrenes minister” har ikke gitt mange konkrete forandringer – men så har han da også presisert hvor han hører hjemme ved å omdøpe seg selv til ”Matminister”. Blir det bedre for dyrene med SV og Arbeiderpartiet i posisjon – eller ofres dyrene for å blidgjøre Senterpartiet?

Midt i den heteste valgkampen sendte NOAH ut syv brannfakler om dyrs rettigheter til partiene. Visse partier står det så dårlig til med at de ikke engang svarte på spørsmålene – disse er Høyre og Senterpartiet , samt RV og Kystpartiet. Og dessverre kom heller ikke denne gang partiet med de mest dyrevennlige svarene, Miljøpartiet De Grønne, inn på Stortinget. De andre partiene er derimot både representert på Stortinget, og avleverte sine valgløfter for dyrene. Nå er tiden inne for å stå ved løftene: Du har mulighet til å utgjøre en forskjell ved å minne politikerne om dette. Gå inn på www.dyrsrettigheter.no og gjør en innsats!

NOAHs spørsmål til partiene

 • 1) I Sverige er dyrevern underlagt «Djurskyddsmyndigheten», i Norge «Mattilsynet». Ser dere at den norske ordningen kan være uheldig i forhold til å fremme et syn på dyr som produksjonsenheter, og ikke de levende vesener de er?
 • 2) Bør ikke Norge, i likhet med England og Sverige, gå inn for regler som umuliggjør hold av pelsdyr i bur eller oppavl av dyr for pelsproduksjon?
 • 3) Hva er deres syn på hold av høner i bur?
 • 4) Mennesker kan ikke bare leve godt uten animalske matvarer – omfattende forskning viser også at et helt vegetarisk (vegansk) kosthold er helsefremmende. Folkehelsa kan altså styrkes ved at myndighetene heller begynner å promotere vegetarianisme / veganisme, subsidiere produksjon av plantemat i Norge, støtte forskning på ny plantematproduksjon i Norge, samt for eksempel fjerne / redusere tollavgiftene på plantemat som importeres. Vil dere kunne gå inn for en slik matpolitikk
 • 5) Eksperter på dyreadferd går imot bruk av dyr i sirkus. Bør Norge fortsatt tillate slik begrenset bevegelsesfrihet for dyr kun for underholdning, og i så fall med hvilken begrunnelse?
 • 6) Med hvilken moralsk rett kan mennesket i så stor grad behandle dyr så vesentlig annerledes og hensynsløst sammenlignet med hvordan FNs menneskerettighetserklæring fastslår at mennesker bør behandles, uavhengig av f.eks. bevissthetsnivå?
 • 7) Bør ikke dyr tilkjennes rettigheter og egenverdi – altså en vesentlig annerledes juridisk status enn dagens «vern»?

Kristelig Folkeparti lover lite

 • 1) Vi kan ikke se at det er vesentlig hva enheten heter, det viktigste er at den har veterinærfaglig kompetanse.
 • 2) Pelsdyrnæringa har fått klare krav fra myndighetene om å forbedre sine driftsformer.
 • 3) Vi vil at det skal stilles krav til leveforhold for tamdyr som så langt som råd ivaretar deres naturlige behov. Hvis gjeldende lover og forskrifter ikke ivaretar dette for noen arter, vil vi se nærmere på hvilke konkrete krav som skal stilles.
 • 4) Vi vil gå inn for en matpolitikk som vektlegger helsemessige gevinster.
 • 5) Her må man differensiere på hvilke dyr det dreier seg om og hvordan bruken er i forhold til dyrenes velferd.
 • 6) Mennesket har rett til å bruke dyr på en forsvarlig måte både som bruks/nyttedyr, som selskap og som mat.
 • 7) KrFs syn er at hele naturen, herunder dyrene, har en egenverdi. Hensynene som nevnt over, skal rammes inn i et godt lovverk.

KrF lover lite når det gjelder dyrevern – i korte trekk kan det se ut som om flere års arbeid med Dyrevernmeldingen ikke har gjort partiet særlig klokere på dette området. Det store spørsmålet til KrF er: Hvordan kan trange nettingbur ivareta dyrs “naturlige behov” og være utenfor partiets kritikk når andre land forbyr slikt dyrehold?

Miljøpartiet De Grønne lover fokus på vegetarianisme

 • 1) Absolutt. Når Mattilsynet har ansvaret for dyrene, antydes det jo at dyr ikke har en egenverdi, men kun får verdi i form av å være ”vandrende mat”. Miljøpartiet De Grønne vil overføre tilsynet med dyr til et nytt dyreverndirektorat under Miljøverndepartementet.
 • 2) Jo. Miljøpartiet De Grønne ønsker umiddelbart å vedta et lovverk som umuliggjør pelsdyroppdrett i Norge.
 • 3) Burdrift med høns må forbys. De gjeldende reglene for frittgående høns tar heller ikke hensyn til dyrenes naturlige behov og velferd.
 • 4) Det store kjøttforbruket i Norge og andre land har negative konsekvenser både for folkehelsa, for den globale ressurssituasjonen og for husdyra. Det er et derfor et viktig grønt mål å redusere kjøttforbruket. Når myndighetene kjører store kampanjer for kjøtt og fisk, må de også kunne promotere et vegetarisk kosthold på lik linje. De Grønne har ikke tatt stilling til de konkrete forslagene fra NOAH, men vi vil ta forslagene opp i partiet.
 • 5) Nei, bruk av dyr i sirkus lar seg vanskelig kombinere med grunnleggende krav til etikk og dyrevelferd. Barn blir opplært til å tro at dyr er til for menneskelig forlystelse, og den lange transportperioden i trange vogner, er direkte dyrefiendtlig.
 • 6) Mennesket har ingen etisk eller moralsk rett til å undertrykke dyrene slik som i dag.
 • 7) Jo. Først av alt må dyr defineres som ”følende vesener”, deretter må deres grunnleggende rettigheter lovfestes. Dyrs rettigheter bør også inn i Grunnloven, slik som i Østerrike.

De Grønne er tydeligvis partiet som har tenkt mest over dyrerettighetsspørsmål – dessverre er de ikke i posisjon til å kunne følge opp sine valgløfter i Stortinget…

Sosialistisk Venstreparti lover nedleggelse av pelsfarmene

 • 1) SV forventer at Mattilsynet forvalter disse oppgavene på en god måte, og følger opp dette viktige ansvaret.
 • 2) SV er imot pelsdyroppdrett, og har forslått i stortinget at denne driftsformen bør avvikles fra og med 2013. Dette innebærer å avvikle investeringsstøtten og støtteordningen over statsbudsjettet til pelsdyrnæringen innen 2013.
 • 3) SV mener at dagens egg- og kyllingproduksjon ikke oppfyller målet om god dyrevelferd. Derfor vil vi at tradisjonelle 3-hønersbur forbys fra 2010 og erstattes med løsdriftssystemer. Miljøberikede bur fører ikke til en akseptabel forbedring av dyrevelferden.
 • 4) Et sunt kosthold med mer frukt og grønt og mindre animalsk fett er helsefremmende. Vi er opptatt av at andelen økologiske produkter blir større.
 • 5) SV mener at en i forskrifts form fastsetter en positivliste over arter det vil være tillatt å fremvise på sirkus, men vi understreker at det bør utarbeides tilstrekkelige retningslinjer for å ivareta dyrenes velferdsbehov. Vi tar avstand fra disiplinære metoder som medfører smerte og frykt.
 • 6) Dyr skal ha et godt rettsvern og beskyttes mot dårlig behandling gjennom en sterk dyrevernlovgivining.
 • 7) SV mener at en etisk plattform er et viktig initiativ for å anerkjenne dyrs egenverdi.

SV har alltid lovet mer for dyrene enn andre partier på Stortinget – for første gang er de nå i posisjon til virkelig å gjøre noe med sine gode intensjoner. SV må utfordres og følges opp slik at det blir en reell sjanse til å se slutten på både pelsdyroppdrett og burhønsdrift. Det må ikke bli slik at alt vi ser fra den nye regjeringens landbrukspolitikk er Åslaug Hagas brede glis …

Arbeiderpartiet har få gode forsetter

 • 1) At dyrevernet i Norge er underlagt Mattilsynet skal ikke medføre at det fremmer et syn på dyr som produksjonsenheter.
 • 2) Når det gjelder pelsdyr og spørsmålet om forbud, så viser vi til det som ble sagt i forbindesle med behandlingen av Stortingsmeldingen.
 • 3) Det samme gjelder burhøns.
 • 4) Vi har gitt departementet i oppdrag å lage en liste over dyr som ikke bør opptre på sirkus.
 • 5-7) Til de tre siste spørsmålene viser vi til innledningen i Stortingsmeldingen.

Arbeiderpartiet har få selvstendige meninger om Dyrevern – og henviser til den forrige regjerings Dyrevernmelding for de fleste spørsmål. Dette partiet bør oppfordres til å se til sine svenske og engelske søsterpartier for hvordan pelsdyrsaken bør behandles…

Fremskrittspartiet lover dyrene ut av Mattilsynet

 • 1) Enig. Mattilsynet burde holde seg til kontroll av mat, ikke levende vesener. Opplegget i Norge innebærer en tingliggjøring av dyr.
 • 2) Delvis enig. På den ene siden bør folk i distriktene ha noe å leve av, men det bør ikke være dyreplageri.
 • 3) Forkastelig. Hvis egg fra frittgående høner koster litt mer, så har norske forbrukere råd til å betale prisen.
 • 4) Vi ønsker å redusere tollsatsene for all mat.
 • 5) Her har vi ingen klar oppfatning. Saken må diskuteres i partiet.
 • 6) Det finnes ingen moralsk eller naturgitt rett til dette, utover den sterkestes rett, men det bør helst ikke være retningsgivende for hvordan et samfunn bør styres.
 • 7) Jo.

Fremskrittspartiet definerer her egg fra burhøner som forkastelig, pelsdyroppdrett som “delvis” dyreplageri og er enig i at dyrevern ikke skal forvaltes av et “Mattilsyn” – som landets største opposisjonsparti har de dermed mye å ta fatt på innenfor dyrevern i kommende periode. Ta dem på ordet!

Venstre lover (nesten) å få hønene ut av burene

 • 1) Kan ikke kommentere dette.
 • 2) Dyrevelferden for pelsdyr er ikke tilfredsstillende. Venstre vil avvikle pelsdyrdrift innen 2012 dersom ikke dyrevelferden blir forsvarlig.
 • 3) Selv om de tradisjonelle burene vil bli utfaset og erstattet av innredete bur fra 2012, mener vi på prinsipielt grunnlag at løsdrift bør være et langsiktig mål for norsk eggproduksjon. Velferdsfaglige vurderinger tilsier imidlertid at løsdrift ennå ikke er godt nok utviklet til å framstå som et klart bedre alternativ til burdrift.
 • 4) Kan ikke kommentere dette.
 • 5) Departementet jobber nå med å fastsette, i forskrifts form, en positiv liste over arter som det vil være tillatt å framvise på sirkus – med sikte på å innskrenke det antall arter som tillates framvist i forhold til i dag.
 • 6 -7) Det skal foretas en fullstendig gjennomgang av dyrevernloven. Lovforslag vil etter planen legges fram for Stortinget i vårsesjonen 2006. Mange av de spørsmålene dere har spurt om kan vi derfor dessverre ikke kommentere nå.

Merkelig nok føler ikke Venstre at de kan si noe om partiets holdning innenfor en rekke dyrevernsaker på grunn av arbeidet med ny dyrevernlov. Kanskje blir de mer taleføre i opposisjon? De bør uansett minnes på sitt standpunkt om pelsdyrhold – og ikke minst spørres om hvordan de mener tilfredsstillende dyrevelferd kan oppnås i et trangt nettingbur, stikk i strid med etologisk forskning…

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/2005.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.