Stem for dyrene og naturen


av Siri Martinsen

NOAH får av og til spørsmål om hvorfor vi uttaler oss om partiene før valget. Det gjør vi fordi politikk avgjør om dyr utnyttes eller respekteres, om de får leve eller dø. Derfor ber vi også alle som bryr seg om dyr og natur om å sette dette høyt på agendaen ved Stortingsvalget.

NOAH er partipolitisk uavhengig, og prøver hardt å gjøre alle partier mer dyrevennlige. Alle partier har fått grundige innspill fra NOAH, og vi har brukt mye tid på å snakke med representanter fra særlig de større partiene, for å få dyrs rettigheter og vern av natur på agendaen. Men det er stadig de mindre partiene som er det beste valget for dyr og natur.

På stemfordyrene.no har NOAH vurdert de ulike stortingspartiene både ut ifra programmer og praktisk politikk. Best ut kommer Venstre og MDG som får 9 av 10 poeng, og godt ut kommer også SV og Rødt som får 7 av 10.

Aller nederst kommer Senterpartiet, som tvert imot profilerer seg på å være imot dyrs rettigheter og vern av natur.

Best ut kommer Venstre og MDG som får 9 av 10 poeng, og godt ut kommer også SV og Rødt som får 7 av 10.

Men også KrF og Arbeiderpartiet kommer skuffende langt ned. Høyre og Frp vinner poeng på at de i regjering lot Venstre få gjennomslag for å få slutt på pelsdyroppdrett, samt at regjeringen har etablert dyrepoliti.

Men særlig Frps program har mange vedtak som vil gå alvorlig ut over både ville dyr og dyrene i landbruket.

Partiene varierer på ulike områder

Når det gjelder dyrene i landbruket er MDG og Venstre tydeligst på at forbruket av dyr må reduseres. Dette er svært viktig, da masseproduksjon av dyr alltid vil føre til lidelse, samtidig som det er en betydelig belastning for naturen og klimaet.

SV, Rødt, MDG og Venstre har vedtatt ulike konkrete vedtak for å minske dyrenes lidelse i industrien.

SV, Rødt, MDG og Venstre har vedtatt ulike konkrete vedtak for å minske dyrenes lidelse i industrien – som for eksempel forbud mot ihjelkverning av hanekyllinger (V, R, MDG), forbud mot burhønsdrift (MDG, SV) og forbud mot bruk av smertefull CO2-gass på dyr i slakterier (V, MDG). Alle disse partiene vil ha importforbud mot pelsprodukter.

De fire beste partiene har også i varierende grad punkter om bedre regler for familiedyr, alternativer til dyreforsøk og stans av utnytting av dyr til underholdning. MDG vil dessuten stoppe hvalfangsten, og Venstre vil stoppe subsidiene til selfangsten.

Flere partier er opptatt av ulovligheter mot dyr.

Flere partier er opptatt av ulovligheter mot dyr. Både Rødt, Høyre og Frp presiserer at de vil ha strengere straffer. MDG og Rødt har programfestet et eget dyretilsyn. Venstre vil at dyrs status spesifiseres i straffeloven, mens MDG vil grunnlovsfeste dyrs egenverdi.

Situasjonen for de ville dyrene i Norge blir stadig mer prekær. Vern av natur er viktig for at ville dyr skal beholde sine leveområder. MDG, SV og Venstre har programfestet å verne 30 prosent natur, mens Frp og Sp beklageligvis uttrykker seg negative til vern av natur.

MDG og Rødt har flere punkter om bedre rettsvern for ville dyr; MDG vil gjennomgå lovverket for jakt, og Rødt vil for eksempel ha total yngletidsfredning.

Rovdyrpolitikken må forbedres

Når det gjelder de store rovdyrene som alle er truet, burde alle partier forbedre sin politikk. De beste på dette området er nok Venstre som mener at alle de truede artene er for lave i antall, mens MDG vil ha flere ulver.

Men Senterpartiet, Frp og Arbeiderpartiet har derimot omfattende kapitler for hvordan de vil gjøre forholdene enda mer ulevelige for de truede rovdyrene.

Dessverre har en rekke partier ambisjoner om ekspansjon av den gjennomsubsidierte beitenæringen i utmark – noe som årlig fører til store lidelser for sauene, i tillegg til dreping av truede rovdyr.

Senterpartiet, Frp og Arbeiderpartiet har omfattende kapitler for hvordan de vil gjøre forholdene enda mer ulevelige for de truede rovdyrene.

80 prosent av sauer som dør på beite dør av sykdom og skade, uten at det har noe med rovdyr å gjøre, som kan påføre dem store lidelser i lang tid. Rovdyr som blir skutt på grunn av beitenæringen blir også skutt midt i yngletiden; jervunger og deres mødre blir for eksempel årlig avlivet i hiet.

Venstre er det partiet som ikke har programfestet ambisjoner om økt beitebruk, samtidig som de har en positiv holdning til rovdyr – selv om de i regjering representerer en svært kritikkverdig rovdyrpolitikk.

Dyrene har ingen stemme

De fleste partier har mye å gå på når det gjelder hensyn til dyr og natur. Men noen er bedre enn andre, og får disse større innflytelse, vil det bety bedre rettsvern for dyr i Norge.

Får derimot partier med en dyrefiendtlig politikk mange stemmer, risikerer man enda mer lidelse for dyr. Hvis man er lei av at næringsinteresser stort sett alltid settes foran hensyn til dyrene og naturen, må man stemme på noen som lover å prioritere annerledes.

Dyrene har ingen stemme, de er avhengige av at hver og en av oss tenker på dem når vi gjør vårt valg 13. september.

Kronikk av NOAHs leder Siri Martinsen, på trykk i Dagen 17.08.2021.

Støtt NOAHs arbeid for dyrs rettigheter

– bli medlem!