Foto: Ann-Kristin Hanssen/Fremover

Resultater for dyrs rettsvern


Som høringsinstans for bl.a. Landbruksdepartementet og Klima- og miljødepartementet påvirker NOAH lov- og forskriftsprosesser for å styrke dyrs rettsvern. Vi klager på ulike forvaltningsvedtak som går ut over både ville dyr og dyr som lever med mennesker – og redder på den måten dyrs liv.

NOAH har fått dyrevelferd på agendaen hos så godt som samtlige politiske partier, og mange har nå etter NOAHs påtrykk et eget kapittel om dyrepolitikk. Dyrevelferd har også blitt en stadig viktigere sak for norske velgere.

Dyrevelferdslov og dyrevelferdsmelding

Da den første norske stortingsmeldingen om dyrevern og dyrevelferd ble offentliggjort i 2003 var dyrs rettigheter et av temaene takket være NOAHs innsats. Og da den nye Dyrevelferdsloven kom i 2010, var dyrs rettigheter en del av forarbeidene og dyrs egenverdi en del av loven – slik NOAH hadde jobbet for. Loven inneholdt også forbud mot avliving av dyr for underholdningens skyld.

Da den nye Dyrevelferdsloven kom i 2010, var dyrs egenverdi en del av loven.

Senere fikk NOAH gjennomslag for at vanskjøttede dyr skal bli omplassert fremfor avlivet (§ 32). I arbeid med ny hundelov, fikk NOAH (ved hjelp av Venstres forslag) også igjennom at hunders egenverdi skal stadfestes i loven.

NOAH har sendt omfattende innspill om dyrs rettsvern til ny dyrevelferdsmelding som er planlagt lansert i 2024.

Dyrepoliti og dyreverntilsyn

En vesentlig politisk seier for NOAH, som styrker alle dyrs rettsvern, er lanseringen av dyrepoliti i Norge i 2015 – per 2018 vedtok regjeringen at dette skulle innføres i alle politidistrikter. I budsjettforhandlinjgene for 2021 presset NOAH på for at dette skulle realiseres i løpet av året, og vant frem.

En vesentlig politisk seier for NOAH, som styrker alle dyrs rettsvern, er lanseringen av dyrepoliti i 2015.

NOAH har brakt kunnskap om sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker til norske politikere, forskere og offentlige etater. Vold mot dyr tas følgelig på større alvor, og flere av NOAHs anmeldelser har ført til strengere straffer for dyremishandling og til viktige dommer. Imidlertid arbeider NOAH også for strengere straffer for dyremishandling i loven, og Økokrim meldte i 2022 at de også ønsker dette. NOAH har stor fokus på å anmelde dyremishandling, og anmelder årlig ca. 100 saker – flere andre aktører som for eksempel Mattilsynet.

NOAH jobber for et eget dyreverntilsyn, og har per 2022 fått flere partier til å støtte dette. Vi jobber også opp mot Mattilsynet for å motvirke nedprioritering av dyrevelferd.

Dyrs rettsvern, dyrs rettigheter, dyrevern og dyrevelferd

NOAH jobber bredt for å øke dyrs status gjennom lovendringer på våre ulike arbeidsområder, og legger også vekt på endringer som kommer alle dyr til gode. NOAH jobber for at dyrs rett til liv skal få høyere vekt i lovverket, og for at dyrs egenverdi skal stadfestes i grunnloven. VI jobber også for å håndheve det rettsvernet dyr har. Begreper som dyrevelferd og dyrevern brukes i lovverket, men har ofte lite innhold – NOAH jobber for at regler som gjelder dyr skal få et reelt innhold, f.eks. da vi gikk rettens vei for å beskytte fasaner og rapphøner mot å bli oppdrettet og utsatt for jakttrenting i strid med dyrevelferdsloven i 2022. NOAH jobber for at det rettsvernet dyr har, skal håndheves – f.eks. da vi i 2019 gikk til domstolene for å vise at statens skyting av kritisk truede ulver var rettsstridig, og vant frem i lagmannsretten i 2022. Samtidig er det viktigste arbeidet å skape en stadig større erkjennelse for at dyr burde ha flere rettigheter som ligger til grunn for vår behandling av dem.

Les mer om NOAHs arbeid for dyrepoliti og dyrs rettsvern på NOAHs infoside for dyrepoliti.

NOAH jobber hardt for å styrke dyrs rettsvern,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.