Partienes syn på dyrevernmeldingen


av Arild Tornes

Hvordan tok de forskjellige politiske partiene i næringskomiteen imot  Dyrevernmeldingen? Det kan være fint å få med seg til neste gang du skal  stemme.

Innstilling fra næringskomiteen om dyrehold og dyrevelferd

Næringskomiteens medlemmer er fra Arbeiderpartiet,  Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, og  Senterpartiet. Alle partiene uttaler at det er svært positivt at dyrevern og dyrevelferd blir debattert ettersom folks kunnskaper og holdninger til dyrevern har endret seg. De er “svært fornøyd med det arbeidet som er gjort av de to regjeringene som har stått bak arbeidet med Stortingets dyrevernmelding”, og mener at Norge fortsatt må være et “ledende land innen dyrevelferd og dyrevern.”

Komiteen er enig med Dyrevernmeldingen i at dyr har en egenverdi, og mener derfor at det skal tas hensyn til at dyrs naturlige behov blir dekket. Det er fine ord, men får dessverre ikke noen særlig positive praktiske  konsekvenser. SV utmerker seg som partiet med den beste dyrevernpolitikken ved at de foreslår avvikling av pelsindustrien fra og med 2013, ber regjeringen innføre forbud mot kutrener fra 2005, og ber regjeringen utrede nærmere hvordan burhønsdriften kan erstattes med overgang til løsdrift. Ingen andre partier kommer med mer dyrevennlige forslag, men støtter helhjertet opp om Sponheims begredelige Dyrevernmelding.

SV: “Ingen gledens dag for pelsdyrene!”

Da Dyrevernmeldingen ble debattert i Stortinget var det et heller beskjedent oppmøte av politikere – næringskomitéens medlemmer utgjorde nesten hele “salen”. Likeså var innleggene fra partiene ofte overfladiske – en parodi på det man kaller politiske festtaler. Men ett parti utmerket seg med et engasjement som virket ekte; SVs Inge Ryan omtalte pelsdyroppdrett utilslørt: “ Vi tror at de forbedringene man legger opp til her, er så beskjedne at det ikke vil bedre livskvaliteten til rev og mink vesentlig. Det er sagt at de skal få såkalte lekeobjekt i burene, men jeg tror verken reven eller minken blir lykkeligere av at de har en trekloss å bite i når de sitter i de trange nettingburene. Det tror jeg er minimal forbedring. Jeg tror i hvert fall ikke at det er en gledens dag for pelsdyrene. Jeg tror de fortsatt flagger på halv stang, hvis de flagger. Derfor vil i hvert fall SV fortsatt arbeide og slåss for at vi skal få et forbud mot pelsdyroppdrett så raskt som mulig. Vi syns at i en dyrevernsnasjon som Norge, som ønsker å være tydelig på at vi er en dyrevernsnasjon, er det ikke verdig at vi fortsetter med pelsdyroppdrett.” Videre sa Ryan at SV var “skuffet over at kyrne fortsatt skal måtte stå med såkalt kutrener eller strøm over ryggen hver eneste dag de står på båsen. Den belastningen som det er, syns vi er uverdig.” Ryan kritiserte også “måten man avler opp kyllinger på, der de omtrent vokser fra bena sine og har store lidelser i den korte tiden de lever. Det er det heller ikke tatt tak i i meldinga.”

Arbeiderpartiet: “Høner er ikke snille”

Arbeiderpartirepresentant og saksordfører Grethe Fossli holdt i store trekk en lovtale over regjeringens forslag. Hva verre er, var hennes tolkning av problemet rundt burhønshold; “Hønsenes ve og vel er et vanskelig område. Høner er ikke snille mot hverandre når de er mange sammen(…) Vårt svar blir derfor at det må forskes mer.” Hvordan Fossli kan forvente “snille høner” når alt Arbeiderpartiet har å by dem, er fysisk smerte og psykisk stress i bur på ubestemt tid, er en sak for seg. Men Fossli syntes tydeligvis også det var å gå litt langt at kyr ikke skal stå på bås: ”Storfe er et spennende område hvor det nå skjer mye(…) Jeg har nettopp besøkt et nytt fjøs nord i landet. Bonden kalte løsningen et kombifjøs. Kuene stod på bås med madrass og var ikke bundet, derimot hadde de et tau bak rumpa som holdt dem inne i båsen. Disse ble luftet daglig både sommer og vinter, dersom været tillot det. Han ville ikke kunne bygge nytt fjøs innen 20 år, da dette fjøset nettopp var nytt. Løsningen for ham ville være å legge ned driften, noe som jeg vurderer som en dårlig løsning. Jeg er overbevist om at næringen, Landbruksdepartementet og dyrevernmyndighetene kan finne fram til regler for dispensasjon som vil kunne fungere bra, også på dyrenes premisser.” Positive toner fra Arbeiderpartiet var det imidlertid at de ikke ønsker å tillate eksotiske kjæledyr som krypdyr; “Da må de holdes innendørs i bur eller akvarier, og det fortjener de ikke.”, sa Fossli. Synd hun og partifellene åpenbart synes at høner, rever, minker, griser og kyr fortjener binger, båser og bur.

Høyre: “En god dag for dyrene”

Høyres Michael Momyr holdt en innlegg som i stor grad var en beskrivelse av hvordan vi utnytter dyr: “Menneskene holder dyr for å dekke grunnleggende behov for mat og klær, men dyr og produkter av dyr brukes også til en lang rekke andre formål. I dagens samfunn holder vi dyr ikke minst for hygge, underholdning og sport, og bruksområdene utvides stadig”, sa Momyr entusiastisk, og fortsatte med nok et eksempel: “Genteknologien setter oss i stand til å tilpasse og bruke dyr som produsenter av legemidler og organer i transplantasjonsmedisinen.” Etter en slik gjennomgående beskrivelse av total utnyttelse, var den en overraskende frekkhet i Momyrs sluttkommentar: “Jeg tror jeg kan avslutte med at først og fremst er dette en god dag for dyrene.”

Fremskrittspartiet: “Alltid pels”

Fremskrittspartiets innlegg, ved Øystein Hedstrøm, var som ventet preget av deres negative holdning til reformer i dyrenes favør. Allerede før behandlingen av meldingen, hadde Frp frontet sitt syn om at eksotiske dyr burde holdes på sirkus. I innlegget ga Hedstrøm også sin tilslutning til innesperring av pelsdyr i bur – til tross for tidligere offentlige utsagn om at “dette kan vi ikke la fortsette” etter TV-dokumentar om pelsdyr: “Det bør legges til rette for å gi næringen muligheter. Vi vil alltid ha en betydelig etterspørsel etter pels. Spørsmålet er: Hvor i verden er det vi vil at pelsdyrproduksjon skal finne sted? Klarer næringen å nå oppsatte mål, bør den ha en fremtid i Norge. Da kan det ikke være noe poeng i å flytte produksjonen til land med langt lavere krav til pelsdyrhold.”, sa en visjonsløs Hedstrøm.

Krf: “ Dersom ein forlangar liggeplass, krev det og stell”

Et meget konservativt innlegg ble også levert av Krfs Olaf Gjedrem. Gjedrem hadde mye å si om overgangsordningen på 20 år fra båsfjøs til “løsdrift”: “(…) me har i innstillinga til Stortinget i dag sett fram eit forslag om dispensasjonsordningar. Ein ber om at det i samarbeid med næringsorganisasjonane må bli utarbeidd reglar for ei fleksibel overgangsordning eller ei dispensasjonsordning.”, sa Gjedrem som tydeligvis ikke hadde satt seg nok inn i hvordan det oppleves for kyr å stå bundet til veggen store deler av livet. Likeledes syntes han ikke at dyr skal ha krav på liggeplass; “Eg vil òg få leggja til at eit stort fleirtal i komiteen ber om at ein ser ein gong til på kravet om liggjeplass for oksar. Ein er skeptisk til dette, for dersom ein forlangar liggjeplass, krev det òg stell, og det kan utgjera ein stor risiko med omsyn til tryggleiken for røktaren.”

Senterpartiet:” Kostnadskrevende tiltak”

Senterpartiets Odd Roger Enoksen hoppet nesten over festtalen, og gikk direkte over til partiets største interessefelt, økonomisk vinning på dyrs bekostning: “Det er grunn til uro over utviklingen i norsk landbruk, der presset på matvarepriser og struktur øker uten at lønnsomheten øker tilsvarende. Kostnadskrevende tiltak som har til hensikt å forbedre dyrevelferden, kan utvilsomt bidra til at vår miljøvennlige og desentraliserte produksjon blir utkonkurrert av land som produserer billigere og mindre dyrevennlig. Senterpartiet forutsetter derfor at staten bidrar med finansieringstiltak som muliggjør de investeringer som kreves som følge av nye regler.”, var Senterpartiets melding. Enoksen følte det også betimelig å flåse over SVs engasjement for de som selv ikke kan tale sin sak:”Så kunne det helt avslutningsvis, siden jeg har litt tid igjen, være interessant å starte en diskusjon med representanten Inge Ryan om – hvis nå, som Inge Ryan sa, mink og rev flagger på halv stang over flertallsinnstillingen – hvorvidt SVs forslag om fullstendig forbud mot den samme driften vil føre til at flaggene går til topps hos de samme dyrene. Jeg er vel sterkt tilhenger av å tvile på det. At man i andre kretser vil flagge, er så sin sak, men at minken og reven vil gjøre det, tviler jeg sterkt på.”, surmulet Enoksen.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2003.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.

Kilder

  • Stortinget.no, referat fra stortinget 7. juli 2003 debatt om dyrevernmeldingen