På høy tid med eget tilsyn for dyrevern


NOAH – for dyrs rettigheter mener det er en uheldig sammenblanding av roller når dyrevern sorteres under en etat med fokus på matsikkerhet og smittevern. Flere ganger har dyretragedier oppstått etter manglende hjelp fra «Matilsynet», og nå krever NOAH et eget tilsyn for dyrevern.

Hvor naturlig er det å ringe «Mattilsynet» når man ser en hund som mishandles? Hva tror folk flest at «Mattilsynet» driver med – tilsyn med mat i daglivarebutikker, eller tilsyn med dyr som lider? Bare navnet «Mattilsynet» rettferdiggjør den nedprioritering av dyrevern som har blitt avslørt i media den siste tiden. Men organiseringen av dyrevernansvar under «Mattilsynet» har også langt alvorligere konsekvensert enn at enkeltdyr lider som følge av nedprioritering – det betyr at alle dyr gjemmes bort fra den politiske bevisstheten og tingliggjøres til en underkategori av forbruksvarer. NOAH krever en slutt på tingliggjøringen av dyr; dyr må løftes frem politisk med eget tilsyn!

Dyr er ikke «mat»

I kjøvannet av den siste tidens dyretragedier som avslører at «Mattilsynet» mange steder ikke prioriterer dette, har NOAH sendt en oppfordring til alle stortingspolitikere om å stille seg bak en omorganisering av dyreverntilsynet. Veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen, fremhever at allerede da «Mattilsynet» ble opprettet som etat, kjempet NOAH for at dyrevern ikke skulle ligge under tilsynets område, men tvert imot løftes frem som et viktig politisk område med eget tilsyn. – Det ble den gang sagt at dyrevern skulle være høyt prioritert i Mattilsynet, men erfaring har vist at dyrene er blitt kontinuerlig og systematisk nedprioritert.

– Visse personer innen «Mattilsynet» innrømmer i samtale om enkeltsaker at dyrene nedprioriteres, det samme kan man lese ut i fra uttalelser fra tilsynet til media. Dyrevern har aldri hørt hjemme i et tilsyn med fokus på ”mat” og forbruk – dyr har krav på at deres lidelser blir tatt alvorlig, sier Siri Martinsen.

Brutte løfter

Da «Mattilsynet ble opprettet, uttrykte NOAH sterk bekymring om dyrevernets status. «Mattilsynet» forsikret da at dyrevern ville løftes frem. Idag må dette dessverre ses på som brutte løfter.

Over lenger tid har det vært mye mediafokus på mattilsynet og dyretragedier. NOAH har mange ganger kontaktet dyrvernsnemda og fortalt om grov behandling av dyr både hos privatpersoner, på pelsfarmer og på gårder men ingenting skjer. – Ikke før saker kommer frem i media har «Mattilsynet» kommet inn, det viser erfaring fra tidligere sier aktivistkoordinator Thomas Hvål Olsen.

At dyrevern blir satt under et «Mattilsyn» viser at myndighetene ikke tar dyrs lidelser alvorlig, men ser på dyr kun som mat. Et dokument fra Stortinget viser at det i 2005 var registrert 314 dyr som døde av underforing og avmagring, og 418 som måtte avlives. Mørketallene er trolig store. 8.510 storfe som ble levert til slakteriet bar preg av vanstell i form av mangelfullt reinhold. Bare 5 % av gårdene ble kontrollert.

Dyretragedier synliggjør nedprioriteringen

– Dyrevern må styrkes både i forhold til prioriteringer og bevilgninger, for å kunne møte de store utfordringer som ligger i blant annet det økende antall dyretragedier. Prioritering av dyrevern i form av et eget, uavhengig tilsyn, vil høyst sannsynlig bli mottatt positivt av opinionen og samfunnet ellers, sier Jenny Berg Rolnes, i NOAHs politiske avdeling.

Nylig ble det avdekket dyretragedier på to gårder som begge var under oppsyn av Mattilsynet. 40 ungdyr sultet i hjel i en fjøs på Ørland i Sør-Trøndelag. Mattilsynet var kjent med at dette var et risikobruk, og hadde i tillegg fått bekymringsmelding tre uker før de kom på inspeksjon og fant dyrene døde. Les mer her. Samme dag ble det funnet 24 døde og 11 døende storfe på en gård i Brønnøysund i Sør-Helgeland. Også denne gården var i Mattilsynets søkelys. Les mer her.

– Dette er ikke enkeltstående tilfeller, sier Jenny Berg-Rolnes. – Også representanter fra NOAH har opplevd at bekymringsmeldinger til Mattilsynet, blant annet om funn av dyrekadaver på gård, ikke ble fulgt opp før etter omfattende press. – Samtidig som Mattilsynet oppfordrer folk om å melde fra ved mistanke om dyremishandling, viser det seg at de i mange tilfeller ikke følger opp bekymringsmeldingene på en forsvarlig måte, og at de mangler ressurser til tilsyn med risikodyrehold. Dyrevern er blitt en salderingspost, og dette er uverdig for et land som liker å fremstå som best på dyrevelferd, og som også markedsfører sine produkt med ”godt norsk”. Dette merket blir nå i økende grad forbundet med dyretragedier.

NOAH krever at dyr tas alvorlig

Likevel er dyretragediene kun et symptom på en urett som går dypere: Vår samfunn definerer dyr som eiendom, og deres liv og interesser tillegges ingen vekt unntatt den økonomiske bruksverdi de har for mennesker. «Mattilsynet» forsterker dette synet på dyr: Selv om et eget tilsyn ikke over natten vil endre menneskers utnytting av dyr, vil det være et viktig politisk signal om at dyrs interesser teller – og at de ikke bare er til for å brukes av mennesker. «Mattilsynet» som institusjon signaliserer at dyr ikke har egne interesser, og økonomiske nedprioriteringer av dyrevernsaker understreker denne holdningen.

NOAH krever et eget tilsyn for dyrevern for å heve dyrs status. Rent konkret vil et slikt tilsyn, med den økonomiske opp-prioriteringen det vil måtte innebære, forhåpentligvis også kunne hindre at de groveste dyretragediene får fortsette over tid. Det er behov for en egen etat for dyrevern, med myndighet til å ta dyr i forvaring og også frata retten til dyrehold når forholdene er graverende. Samtidig må dyrevernlovens strafferamme tas i bruk. Så langt har ingen i Norge, etter det NOAH er kjent med, fått lovens strengeste straff for dyremishandling, 3 års fengsel, selv om de verst tenkelige former for dyremishandling har skjedd. Man må slutte med å lete etter formildende omstendigheter når dyr etterlates for å dø i en avstengt driftsbygning eller utsettes for grov mishandling som ledd i «nabostrid». Først og fremst er dette dyretragedier av ufattelig omfang – de eventuelle menneskelige tragedier for gjerningsmennene, må ikke føre til at alvorlighetsgraden av mishandlingen undervurderes og bortforklares. Nå oppfordrer NOAH så mange som mulig til å kontakte norske politikere og norske partier og kreve et eget tilsyn for dyrevern.

Forslag til brev:

Skriv helst med dine egne ord – men la deg gjerne inspirere av forslaget under:

«Kjære…

Dyrs rettigheter og dyrevern sorterer idag under «Mattilsynet». Jeg appellerer til deg som politiker om å løfte frem dyrenes situasjon: Idag blir dyrevern en salderingspost i et tilsyn som har nok med forbrukerhensyn og matvaresikkerhet. Jeg håper du vil støtte kravet fra NOAH – for dyrs rettigheter om opprettelse av et eget Dyreverntilsyn:

• Et eget tilsyn med dyrevern vil ha et navn som reflekterer tilsynsoppgaven på en klar og tydelig måte. Navnet vil reflektere at tilsynets oppgave gjelder behandlingen av levende skapninger, og at tilsynet har ansvar for individer – ikke for produkter/varer.

• En slik tilsynsmyndighet vil reflektere den økte interessen for dyreetiske spørsmål og dyrs rettigheter i samfunnet. Dyrevernets plass i Mattilsynet fremstilles i stor grad som en følge av matvarers “etiske kvalitet”. Dette er en undervurdering av samfunnets engasjement – den økte interessen for dyrs leveforhold gjelder alle dyr, og grunnes mer i interesse for dyrenes egenverdi enn i ønsket om “produktkvalitet”. I et bredt internasjonalt perspektiv vil behandling av dyr være et stadig viktigere tema.

• Et eget tilsyn for dyrevern vil forvaltningsmessig være skilt fra tilsyn som omhandler behandling av varer/produkter og næringsinteresser.

Dyr er ikke «mat» – de er levende medskapninger. Vi trenger et Dyreverntilsyn!»

Du kan skrive til stortingspolitikere ved å gå inn på www.stortinget.no og fylle inn kontaktskjema.

Nedenfor finner du alle stortingspartienes adresser.

Det norske Arbeiderparti
Postboks 8743, Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: 24 14 40 00
Telefaks: 24 14 40 01
E-post: dna@dna.no

Fremskrittspartiet
Karl Johans gate 25, 0159 Oslo
Telefon: 23 13 54 00
Telefaks: 23 13 54 01
E-post: frp@frp.no

Høyre
Postboks 1536 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 22 82 90 00
Telefaks: 22 82 90 80

Kristelig Folkeparti
Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon: 23 10 28 00
Telefaks: 23 10 28 10
E-post: krf@krf.no

Senterpartiet
Postboks 1191 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 23 69 01 00
Telefaks: 23 69 01 01
E-post: epost@senterpartiet.no

Sosialistisk Venstreparti
Akersgata 35, 0158 Oslo
Telefon: 21 93 33 00
Telefaks: 21 93 33 01
E-post: post@sv.no

Venstre
Møllergata 16, 0179 Oslo
Telefon: 22 40 43 50
Telefaks: 22 40 43 51
E-post: venstre@venstre.no

Kontakt også næringskomiteen, ved leder:

Lars Peder Brekk
Stortinget
0026 Oslo

lars-peder.brekk@stortinget.no

Kilde til tall om dyretragedier:
Stortinget, dok.nr.8:73 (2005-2006) 6. april 2006
Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Torbjørn Hansen, Petter Løvik og Inge Lønning om tiltak for bedring av matsikkerhet.