Foto: Chris Henry

NOAHs innspill til forslag om endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

NOAH har sendt innspill til Miljødirektoratet med forslag om endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

NOAH ønsker med dette innspillet til forslag om endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst å fremme respekten for de viltlevende dyrene. Ville dyr hører også under Dyrevelferdsloven, og her er dyrets egenverdi spesifikt nevnt. Viltlevende dyr skal ikke ses på som «høstingsbare viltressurser», mens som egne individer som har rett til å leve og bli behandlet med respekt.

Fellefangst er et stort dyrevelferdsproblem

Uansett dyreart gir fellefangst svært høy risiko for lidelse. Dyr risikerer å lide i fellene i lang tid, fordi  regelverk for kontroll av fellebruk er nærmest ikke-eksisterende.  Mange fangstredskaper som er tillatt i dag påfører dyr betydelig lidelse. Til levende fangst av blant annet rødrev, grevling, mårhund og røyskatt er det tillatt å bruke bås og fangstbur. I disse fellene sitter dyrene i flere timer før fangstpersonen kommer. Dyr kan brekke tenner og klør i kampen for å komme fri. Fangstredskaper som avliver dyrene innebærer at dyr kveles, får nakken knekt eller kraniet knust, så fremt fellen fungerer slik den er ment. Det er ikke nødvendigvis tilfellet – den kan slå sammen over et bein eller over bakkroppen på et dyr med «feil» størrelse eller av «feil» art.

Ingen kontroll av feller

Det har ikke vært noen gjennomgang av tillatte fangstredskaper opp mot dyrevelferdsloven hittil. NOAH har fått flere tips om et stort behov for forbud mot blant annet Conibear-feller og kopier av denne. Feller som Conibear blir brukt til å fange både mink, mår og røyskatt, og skal egentlig drepe øyeblikkelig ved hals- eller nakkeslag. Fellen kan treffe feil, med resultat at dyret blir utsatt for langvarig pining helt til fangstmannen måtte dukke opp. Det er dårlig dokumentasjon på fellers drapseffekt, noe som er essensielt når det gjelder dyrevelferd. For selv om dyret er dødt når fangstmannen dukker opp, vet man ikke hvor lenge dyret har lidd før det dør. Det kan være sekunder, minutter eller flere timer.

Det er dessverre utbredte dårlige holdninger til fangst av dyr. NOAH har anmeldt flere saker der ulovlige feller er brukt, der feller er brukt på en ulovlig måte og overfor dyr det er ulovlig å fange. Visse grupper anser at fangst av ville dyr er noe man kan gjøre med de metoder man selv finner for godt. Et forbud mot fellefangst vil rydde opp i slike holdninger, og gi et tydelig signal om at slike holdninger er uakseptable.

Forbud mot fangst av rødlistede arter

Det er urovekkende at det fortsatt er tillatt å drive jakt og fangst på rødlistede arter og på arter med negativ bestandsutvikling. Norge er etter Bernkonvensjonen forpliktet til å finne andre løsninger enn avliving for å forebygge og avhjelpe eventuelle konflikter mellom truede dyr og menneskers interesser.

NOAHs forslag

Dyrevelferdshensyn tilsier at fellefangst bør forbys. NOAH minner i innspillet om at det alltid vil være risiko for at feller ikke fungerer slik de skal, og at oppdagelsesrisikoen for ulovlig bruk er lav. Et minimum bør være daglig tilsyn ved all fellefangst, også feller som avliver dyret, men selv dette er nødvendigvis ingen garanti for at ikke dyr lider betydelig i timesvis.

NOAH mener at det er uakseptabelt dersom jegere og fangstmenn er de eneste som skal kunne få vite hva som skjer med de fangede dyrene. Man vet at fangstfeller rammer tilfeldige ofre og innebærer stor risiko for feilslag og store lidelser for ville dyr. I hvilket omfang er det ingen som vet så lenge det ikke er rapporterings- og meldeplikt på dette. NOAH foreslår derfor at det innføres rapporteringsplikt på all fangst i feller – inkludert rapportering av feilslag og «bifangst».

Videre mener NOAH at så lenge fellefangst tillates – noe som strider mot dyrevelferdsloven – bør det i det minste innføres søknadsplikt på oppsetting av alle felletyper. Det bør være en plikt til å melde fra til kommunen og Statens naturoppsyn når oppsetting av feller er søkt om og godkjent.

På bakgrunn av de ovennevnte grunner ber NOAH i dette innspillet om et forbud mot fellefangst. Fangst av ville dyr i feller medfører store lidelser for dyrene og at de utsettes for unødige påkjenninger og belastninger – i strid med både dyrevelferdsloven og viltloven. Det er i lys av moderne kunnskap om både dyr og natur, kritikkverdig og utdatert at loven er innrettet først og fremst mot jaktinteresser. Loven må vektlegge ville dyrs egne interesser, naturens beste og interessene til alle som ikke driver jakt og fangst.

Les hele NOAHs innspill til  Miljødirektoratet med forslag om endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (PDF) .

 

Støtt NOAHs arbeid for de ville dyrene! Bli medlem i NOAH!