NOAHs Dyrerettighetserklæring

Med denne erklæringen vil vi fremme en forståelse for at mennesket som et ansvarlig moralsk vesen har plikt til å ta hensyn til dyr som enkeltindivider, og deres behov.

Rettighetsbegrepet er her forbeholdt enkeltindivider, men en anerkjennelse av enkeltdyrs rettigheter vil også ha konsekvenser for menneskets forhold til arter og naturen som helhet.

En forutsetning for denne erklæringen er at:

• Mennesket må anerkjenne at dyrs iboende verdi som enkeltindivider er grunnleggende for å omgås både andre arter og naturen som helhet på en respektfull måte.

• Mennesket må anerkjenne at individer i de ulike artene har unike egenskaper og behov. Dette er nødvendig for respektfull sameksistens mellom mennesket og dyr av andre arter.

• Mennesket må anerkjenne at alt levende skal behandles med respekt, og at dyr med et sentralnervesystem innehar likestilte og umistelige rettigheter som skal sikre de ulike arter en meningsfylt tilværelse i henhold til deres egenart.

• Mennesket må anerkjenne at forakt for, eller likegyldighet i forhold til, disse rettighetene, fører til menneskers overgrep mot dyr og naturødeleggelser.

• Mennesket må anerkjenne at det har felles opprinnelse med andre arter, og må således betrakte dyrene som sine medskapninger.

• Mennesket må anerkjenne sammenhengen mellom menneskers respekt for dyr og menneskers respekt for hverandre.

Derfor erklærer vi at:

• Alle dyr er enkeltindivider, og har en verdi i seg selv uavhengig av nytteverdien for andre.

• Alle dyr har rettigheter som fremgår av denne erklæringen i henhold til sine behov uavhengig av art, rase, kjønn, alder og deres status i menneskesamfunnet.

• Alle dyr har rett til å bevege seg fritt, rett til frisk luft og rett til å utfolde seg i det miljøet som er naturlig for arten, og i henhold til sine artsspesifikke atferdsbehov. Alle dyr som er gjort avhengige av menneskene har rett til å få sine endrede, men artsspesifikke, behov dekket.

• Alle dyr har rett til naturlig samvær med artsfeller utfra artens fysiske og sosiale behov.

• Alle dyr har rett til at deres formering ikke blir manipulert kun utfra hensyn til menneskene.

• Alle dyr har krav på frihet fra å bli påført smerte og lidelse, og fra å bli behandlet nedverdigende av menneskene. Dette gjelder ikke smerte som påføres av hensyn til dyret selv.

• Alle dyr har krav på å få anerkjennelse for at livet er det viktigste for hvert enkelt individ, og deres ønske om å leve kan derfor ikke ignoreres.

• Alle dyr har rett til en juridisk status som levende vesener med verdi i seg selv, og til ikke å bli definert som ting eller eiendom. Dette innebærer at deres interesser skal vektlegges i juridiske sammenhenger.

• Alle dyr har krav på at det tas hensyn til deres livsgrunnlag.

Følgende kjente personer signerte Dyrerettighetserklæringen da den ble lansert i 1999.

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.