NOAH på debatt med Mattilsynet


Den siste uken i oktober arrangerte Mattilsynet en åpen debatt om dyrevelferd på Litteraturhuset i Oslo. NOAH var blant de inviterte, som deltok i debatten om hvordan dyrevelferden bør organiseres i Norge.

Joakim Johansson fra «djurpolisen» forteller om sine erfaringer i Sverige

Mattilsynet mottok kritikk fra flere hold i debatten, som hadde som mål å slippe til orde organisasjoner og andre som stiller seg skeptiske til fordelingen av norsk dyrevelferdsansvar og Mattilsynets arbeid spesielt. I tillegg til NOAH, var også Dyrevernalliansen, Veterinærinstituttet, Fremskrittspartiet, samt en representant fra Mattilsynet selv representert i paneldiskusjonen, som hadde overskriften: «Hvordan håndteres dyrevelferden i dag – hvordan bør vi håndtere dette i fremtiden?».

Viktige poenger fra NOAHs leder Siri Martinsen var at dyrevelferd innenfor dagens system kommer alt for langt ned på dagsordenen, og at det blant annet er behov for et eget tilsynsorgan som prioriterer dyr, både i navn og penger. Dette innebærer også at Landbruksdepartementet ikke bør ha eneansvar for dyrevelferden.

– Vi trenger både en tilsynsmyndighet for dyrevern og en politienhet med kompetanse på dyrevernsaker – disse organene må utfylle hverandre, ikke erstatte hverandre. Og dyrevernforvaltningen må frigjøres fra næringskreftene, sa Martinsen.

For å sette de norske forholdene i perspektiv, var det også invitert representanter fra både Sverige og Danmark som fortalte som erfaringer derfra. Den svenske «djurpolisen» var representert ved Joakim Johansson fra Djurskyddsgruppen i Stockholms-politiet. Johansson fortalte om arbeidsoppgavene deres, som blant annet består i å etterforske og utrede i dyrerelaterte saker. Den danske representanten var Lise Tønner fra Fødevarestyrelsens Videncenter for dyrevelfærd. Senteret, som fungerer som et samarbeid mellom forskere og myndighetene, gir blant annet ut en årlig rapport som redegjør for dyrevelferden i Danmark.

Mattilsynets representanter bebudet at bedre samarbeid med norsk politi var ett av målene med seminaret.