Foto: Hugh Harrop

NOAH klager avlivingen av Freya inn til Sivilombudet

14. august 2022 vedtok Fiskedirektoratet å avlive hvalrossen Freya – kun fordi hun eksisterte. NOAH reagerte med sjokk, og har nå sendt inn vår klage til Sivilombudet med oppfordring om å undersøke lovligheten av avlivingen.

NOAH mener at det ikke finnes et lovlig grunnlag for avlivingen av Freya. Dessuten er ikke avlivingen i samsvar med Bernkonvensjonen. Hvalross er opplistet på den norske rødlisten for arter fra 2021. Arten står også opplistet i Bernkonvensjonen, noe som betyr at den er strengt beskyttet etter konvensjonen og at avliving kun skal vedtas i unntakstilfeller.

Fiskeridirektoratet hevdet i et brev til NOAH at de vurderte Freya-saken som en nødrettssituasjon, og at dette ga et selvstendig grunnlag til avliving. Samtidig henviste de til naturmangfoldloven og et ledd som viser til havressursloven og en forskrift for fisket etter sel på norskekysten, der de tolket bestemmelsen som at “særlige tilfeller” kan gi direktoratet tillatelse til selfangst. Direktoratet la til grunn at hvalross er en selart som omfattes forskriften, og at Freya-situasjonen var et “særlig tilfelle”.

Lovens vilkår for avliving var ikke oppfylt

I vår klage, gjorde NOAH rede for at verken nødrettskompetansen, bestemmelsen i naturmangfoldloven eller forskrift om regulering av sel på norskekysten kunne gi lovlig grunnlag for avliving av Freya, og at lovens vilkår for avliving uansett ikke var oppfylt.

Når det gjelder nødrett mener NOAH at direktoratet har lagt til grunn både uriktig rettsanvendelse og feil faktum ved å påberope seg nødrettskompetanse. En rekke tiltak ble innført for å beskytte både menneskene og hvalrossen, og NOAH mener også at det fantes rom for ytterligere og strengere tiltak for å unngå farlige situasjoner. Ingen av NOAHs forslag til tiltak ble forsøkt. I tillegg hevdet Fiskeridirektoratet selv at de hadde ressurser og kompetansen til å kunne flytte Freya, men uttrykket det motsatte da de i etterkant måtte forsvare avlivingen. Freya utgjorde ingen fare der hun lå og sov en søndags morgen den 14. august. Samtidig har NOAH grunn til å tro at beslutningen om avliving ble vurdert lenge før den faktisk fant sted, og derav vil ikke argumentet om nødrett være reelt.

Freya utgjorde ingen fare der hun lå og sov en søndags morgen den 14. august.

Fiskeridirektoratet hadde heller ingen hjemmel for å beslutte avlivingen av Freya verken etter havressursloven eller naturmangfoldloven. I tolkningen av havressursloven mener NOAH det er betenkelig at direktoratet oppfatter at hvalrossen faller under begrepet “sel”, når hvalrossen tilhører en egen familie og er adskilt fra de andre selartene som tilhører familien med “ekte seler”. I følge naturmangfoldloven skal høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. En slik lovhjemmel finnes ikke i norsk regelverk i dag for hvalross som er en strengt beskyttet art etter Bernkonvensjonen.

Det er svært bekymringsfullt at det mangler lovgiving som innfører Bernkonvensjonens bestemmelser om vern og unntak fra vern for sjøpattedyr

NOAH mener det er svært bekymringsfullt at det mangler lovgiving som innfører Bernkonvensjonens bestemmelser om vern og unntak fra vern for sjøpattedyr (og andre marine organismer) i norsk lov. Manglende regelverk kan føre til misbruk av forvaltningsmyndighet,og gjøre det vanskelig for allmennheten og interesserte parter å delta i forvaltningens beslutningsprosesser, samt bestride eventuelle vedtak. Derfor oppfordret NOAH Sivilombundet om å behandle klagen vår og gi en uttalelse om lovligheten av avlivingen av hvalrossen Freya.

Du kan lese hele NOAHs klage her.

Sivilombudet vil ikke undersøke saken nærmere

I Sivilombudets behandling av klagen konkluderer de med at de ikke ønsker å undersøke saken nærmere, og at nærmere undersøkelser sannsynligvis ikke fører til rettslige innvendinger:

“Etter en helhetsvurdering har vi kommet til at vi ikke undersøker saken nærmere her. I vurderingen har vi blant annet lagt vekt på sakens karakter, at avgjørelsen er effektuert, og at det ut fra vår gjennomgang av saken fremstår lite sannsynlig at nærmere undersøkelser vil føre til avgjørende rettslige innvendinger mot direktoratets avgjørelse. Vi bemerker i denne sammenheng at en del av de innvendingene som er reist i klagen hit krever en vurdering av faktiske forhold som ombudets saksbehandling i liten grad er egnet til, eller gjelder problemstillinger som krever særlig fagkompetanse. På denne bakgrunn avslutter vi behandlingen av klagen deres.”

Foto: James T. M. Towill

NOAH vil fortsette å kjempe for et lovverk som gir en reell beskyttelse til alle rødlistede dyr. Støtt oss i arbeidet ved å bli medlem: