Foto: Tommy Solberg

NOAH og Foreningen Våre Rovdyr går rettens vei for å redde bjørnebinne og to unger


NOAH - for dyrs rettigheter og Foreningen Våre Rovdyr reagerer sterkt på at Klima- og miljødepartementet gir tillatelse til felling av en bjørnebinne med to unger i Snåsa og Steinkjer kommuner i Trøndelag. Organisasjonene leverte krav om midlertidig forføyning tirsdag 25. juli.

Bjørnen er fredet og oppført på rødlista som sterkt truet, og organisasjonene ser det som høyst alvorlig at miljømyndigheter tillater skyting av en binne med to unger i yngletiden. Det å skyte mordyr og unger er ikke bare uetisk, men et grovt brudd på naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Det er også i strid med naturavtalen som har satt et konkret mål om å sikre hastetiltak for å stanse den menneskeskapte utryddelsen av truede arter og for å bevare disse artene. Organisasjonene går derfor til midlertidig forføyning gjennom advokatkontoret Selmer.

– Dette vedtaket er sjokkerende og ulovlig. Det er første gang i Norges rovviltforvaltning at man gir tillatelse til å skyte en binne med unger i yngletiden. Det er et meget alvorlig signal i naturkrisens tid, hvor Norge har forsøkt å fremstille seg som en nasjon som vil ta vare på truet natur. Bjørnene har dessuten ikke nok gode leveområder i Norge, og det er skammelig at departementet har brukt soneforvaltning som hovedargument for å skyte bjørnene, selv om man tidligere har innrømmet at soneinndelingen i region 6 i seg selv bryter med loven, sier Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

Bestandsmålet for bjørn i region 6 er dessuten ikke nådd, og skyting av en binne med unger vil føre til at både det regionale og nasjonale ikke nås. I avgjørelsen innrømmer departementet at uttaket vil føre til betydelige negative følger for bestandssituasjonen.

– Norge fører en helt forkastelig forvaltning av store rovdyr og når sitt bunnivå med Klima – og miljødepartementet sitt vedtak om felling av binne med unger i Snåsa. Vi er langt under bestandsmålet for sterkt truet bjørn, og statens oppgave er å bygge opp bestanden, ikke skyte den ned, sier Alette Sandvik, leder i Foreningen Våre Rovdyr.

I Norge har vi bare rundt 175 bjørner igjen, og skyting av ytterligere individer er ikke forenelig med forskeres sterke advarsler om drastiske tap av naturmangfold.

Oppdatering torsdag 27. juli

I dag har organisasjonene fått midlertidig medhold av retten, og staten kan ikke gjennomføre jakten.

NOAH og Foreningen Våre Rovdyr har allerede informert SNO og Klima- og miljødepartementet om dommerens avgjørelse, slik at ikke bjørnene blir skutt i strid med denne.

– Dommeren var enig med oss i at det var rettslig grunnlag for å stanse jakten umiddelbart, og det vil nå være opp til staten om de velger å kreve videre rettslig behandling. Vi har sett i flere saker at staten trosser rettslige avgjørelser om vern av rovdyr, og presser på for å skyte flest mulig truede dyr på sviktende grunnlag. Dette er en sterkt kritikkverdig form for forvaltning. Vi forventer nå at staten velger å la dommerens avgjørelse stå og innser at skyting av truede dyr med unger i yngletiden ikke er akseptabelt, sier Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

Kjennelsen fra Oslo tingrett sier følgende: «I denne konkrete saken viser retten til at konsekvensene av at forføyning ikke besluttes nå, sannsynligvis er at den aktuelle bjørnen med unger felles før retten rekker å avgjøre begjæringen.(…) Retten viser til at departementet og Miljødirektoratet i sine vedtak har pekt på flere negative virkninger av at felling gjennomføres, herunder særlig knyttet til at det fastsatte bestandsmålet ikke vil nås. (…) Staten v/ Klima- og miljøverndepartementet forbys å iverksette vedtak av 21. juli 2023 i sak 2314600 inntil det foreligger dom i tingretten om gyldigheten av departementets vedtak.»

– Vi er veldig glade for at jakten nå er stanset. Vedtaket fra Klima – og miljødepartementet om å felle binne med unger av en sterkt truet art er så ekstremt at det må få følger. At Barth Eide gang på gang overstyrer sitt eget fagdirektorat er skremmende og fører til en ufaglig forvaltning av natur og trua arter i Norge, sier Alette Sandvik, leder i Foreningen Våre Rovdyr.

 

Oppdatering torsdag 16. august

I dag har Oslo tingrett dessverre bestemt å oppheve stans i skadefelling av bjørnebinna og ungene hennes.

 

50 år siden sterkt truet bjørn ble fredet i Norge, måtte NOAH og Foreningen Våre Rovdyr i retten for å prøve å hindre at et viktig binne med unger ble skutt. I dag besluttet retten likevel at familien kan skytes. Organisasjonene forventer likevel at departementet lar være å skyte bjørnene – da den opprinnelige fellingstillatelsen er gått ut, og det i retten ble lagt frem en rekke andre mulige løsninger.
Oslo tingretts dom lente seg i stor grad på ulvedommene fra Høyesterett, og vurderte dermed ikke det ekstraordinære i at et sterkt truet dyr med små unger vedtas skutt i yngletiden. Tvert imot mente retten at saken «i mindre grad (reiser) prinsipielle spørsmål».
– Det er hårreisende at Bernkonvensjonens forbud mot å skyte dyr i yngletiden ikke engang er nevnt i kjennelsen. Når det gjelder bestandens overlevelse, ser retten ut til å mene at bjørnebestanden ikke er truet – selv om den altså er sterkt truet på norsk rødliste. Dommeren er enig i at andre mulige løsninger kan finnes, men gir staten rett i at de ikke vektlegges fordi tilsyn ikke anses som en «varig løsning». Dette er tragisk og paradoksalt, all den stund skyting heller ikke er noen «varig løsning». Fagvitnene var tydelige på at andre bjørner vil vandre inn hvis binna og ungene skytes. Dette har ikke retten nevnt med ett ord, men departementet må etter vår mening forholde seg til dette og kan ikke gjøre et likelydende vedtak for å få skutt bjørnene, når de nettopp har fått presentert andre mulige løsninger, uttaler leder i NOAH, Siri Martinsen.
Rettens uttalelser om bestandens overlevelse, er særlig bekymringsverdige – siden de legger statens oppfatning om at man kan lene seg på den svenske populasjonen, til grunn. Men det foreligger ikke noen avtale mellom landene – slik Bernkonvensjonen krever. Følgen av å hele tiden vurdere norske truede dyr opp mot andre lands bestander, er at man til slutt ikke anser det som Norges forpliktelse å verne noen dyr – så lenge de finnes i andre land. Organisasjonene mener en slik tilnærming er grunn til sterk bekymring for alle truede dyr i Norge.
– Vi er utrolig skuffet over den dårlige beskyttelsen som våre store rovdyr har her til lands. Når man ikke engang klarer å la viktige binner med unger være i fred, da har det gått alt for langt, sier Alette Sandvik, leder i Foreningen Våre Rovdyr.
Organisasjonene vil ikke anke, da vedtaket om å skyte bjørnefamilien nå er gått ut (per 4. august). Isteden vil organisasjonene henvende seg til departementet, og påpeke at det ikke er grunnlag for å forlenge fellingstillatelsen; det er ingen ytterligere tap i området, man er på et tidspunkt hvor det er like før sauene uansett sankes og i løpet av rettssaken kom det flere konkrete forslag til andre mulige løsninger, bl.a. fra fagvitnet rovdyrforsker Petter Wabakken.
Foto: Tommy Solberg