Mann fikk mildere straff for seksuelle overgrep mot hunder fordi hundene «har deltatt frivillig»


NOAH reagerer sterkt på dommen i Romerike og Glåmdal tingrett hvor en mann ble dømt til syv måneder ubetinget fengsel som straff for seksuelle overgrep av hunder samt besittelse av overgrepsmateriale av dyr og barn. Retten kom fram til at bruddet på dyrevelferdsloven ikke var å anse som et grovt lovbrudd, fordi hundene «har deltatt frivillig» i de seksuelle handlingene.

Mannen fra Romerike hadde i en periode mellom ett og to år hatt seksuell omgang med minst tre hunder. De seksuelle handlingene ble fotografert eller filmet og delt på internett. Samtidig ble det funnet store mengder overgrepsmateriale av både dyr og barn hjemme hos mannen, og han har vært tilknyttet en rekke grupper og kanaler hvor seksuelt materiale spres. Når det kommer til de seksuelle handlingene, hevdet han i retten at han aldri hadde tvunget hundene og at de hadde «deltatt frivillig». NOAH reagerer på at denne forklaringen er noe retten har lagt til grunn i sin dom.

I dommen skrives det at retten mente klart at handlingene omfattes av dyrevelferdslovens paragraf som gjelder seksuell omgang med eller seksuelle handlinger med dyr, og at vilkårene for straff er oppfylt slik at mannen kunne dømmes. Derimot stilte de spørsmålstegn rundt hvorvidt handlingene kunne karakteriseres som grove.

I utdrag fra dommen kan man lese at; «Ved vurdering av om det foreligger grove eller særlig skjerpende omstendigheter, bør det legges vekt på de konsekvenser lovbruddet har fått, så som omfanget av påført fysisk og mental skade og smerte og om lovbruddet har pågått over tid eller har gjentatt seg. Det bør også legges vekt på om lovbruddet er gjort på særlig smertefull måte, og om overtredelsen er gjort med hensikt.»

I sin vurdering av saken sammenlignet retten denne saken med en tidligere sak der en mann hadde begått lignende handlinger, men i større omfang. Til sammenligning hevdet retten at denne saken var mildere fordi overgrepene hadde foregått over en kortere periode. Samtidig la retten vekt på den tiltalte mannens forklaring om at han mente han ikke hadde tvunget seg på hundene, eller brukt makt da han utførte de seksuelle overgrepene. Retten viste til hvordan de seksuelle «handlingene» som ble utført etter deres mening ikke kunne påføre hundene smerte, og at hundene selv utførte seksuelle handlinger på mennesker.

Retten konkluderte derfor slik: «Det er ingen opplysninger i saken som tilsier at hundene har tatt noen skade av overgrepene. Det er ingen opplysninger som tilsier at overgrepene er gjort på en smertefull måte. Det har ikke vært brukt tvang fra tiltaltes side, og det må legges til grunn at hundene har deltatt frivillig.» 

Retten delte seg i et flertall som mente at lovbruddet var simpelt, mens et mindretall som mente at det var grovt. Flertallet, som bestod av en fagdommer og en meddommer, hevdet at det forelå flere momenter i saken som tilsa at overtredelsen var simpel, men at overtredelsen var «i det øvre sjikt.» Mindretallet, som bestod av en annen meddommer, mente at forholdet måtte anses som grovt, og vektla at den tiltalte mannen fikk overlevert en av hundene for å misbruke den etter avtale med eieren av hunden. Samtidig som at han misbrukte tilliten til en annen hunds eier, som ikke var klar over hva intensjonen hans var, og begikk seksuelle overgrep mot denne hunden sammen med en annen person. Mindretallet mente at disse momentene måtte ses i sammenheng med de øvrige momentene, og at det derfor var en grov overtredelse av dyrevelferdsloven. 

I tillegg til en ubetinget fengselsdom på syv måneder har mannen blitt fradømt retten til å ha omsorg for hunder i en periode på ti år. Dommen hindrer derimot ikke mannen å gå til anskaffelse av andre dyr. Siden han kun har hatt seksuell omgang med hunder, mente retten at det kun var hunder han burde fratas retten til å ha omsorg for. 

NOAH jobber for strengere straffer

7 måneder ubetinget fengsel er en for svak dom for grove seksuelle overgrep mot hunder som har pågått over flere år, og er et hån mot dyrene. NOAH reagerer også sterkt på at fradømmelsen av å ha med hund å gjøre er tidsbegrenset, og at det ikke gjelder alle dyr. Det er viktig å beskytte dyr fra personer som har tendens til å utføre overgrep mot dem – og derfor burde det være forbud mot alt dyrehold på permanent basis.

En rekke mennesker har vært involvert i denne saken, der et nettverk av mennesker har utsatt hunder for seksuelle overgrep over mange år. NOAH mener det er et svik mot hundene at samtlige tiltalte i sakene har fått lave straffer. En person ble dømt til 5 måneder fengsel, mens tre andre kun fikk bøter. Du kan lese mer om de andre tiltalte her.

NOAH har flere ganger henvendt seg til riksadvokaten om straffenivået i dyrekrimsaker. Vi mener det er høyst kritikkverdig at strafferammen på 3 år for grove eller gjentatte brudd aldri er blitt benyttet, og vi kan ikke helt se hvorfor straffene til stadighet legges i det nedre sjiktet av rammen – til tross for at det er snakk om både grove og gjentatte brudd.

NOAH kjemper for dyrenes rettsvern, og har samlet inn snart 50 000 underskrifter for å øke strafferammen for dyremishandling. Du kan signere underskriftskampanjen her.

NOAH kjemper for dyrs rettsvern, og for å beskytte dyr fra overgrep

Støtt oss ved å bli medlem: