Hvordan stemmer jeg dyrevennlig?


NOAH blir ofte spurt hvilket parti som er det mest dyrevennlige valget. I denne artikkelen har vi gjennomgått alle partiene og gitt karakterer fra 1 til 10 etter innhold i partiprogram og totalvurdering.

For NOAH har det vært viktig å legge grunnen for at årene etter valget kan åpne for nye muligheter, uansett regjering – og helt fra i fjor sommer har vi arbeidet for å endre partiprogrammene til alle partier til fordel for dyrene. De fleste partiene har gjennomgått en forbedring, men mange har fortsatt langt igjen i viktige dyrevernsaker. Nærmere valget vil NOAH legge ut en bredere analyse av partiene, men allerede nå presenterer vi kortversjonen av partienes dyrevelferdspolitikk.

Partiene er rangert etter en totalvurdering, men for oversiktens skyld er deres programfestede mening med hensyn til 7 spesifikke temaer oppsummert. Bare klart formulerte standpunkter og løfter er tatt med, ikke generelle formuleringer.

Arbeiderpartiet

Pels: Ønsker «styrt avvikling av pelsdyrnæringen».

Sirkus: Ikke nevnt.

Kjøttproduksjon og vegetar: Ikke nevnt.

Dyreforsøk: Ikke nevnt.

Sel og hval: Ikke nevnt. Profilerer seg for sel- og hvalfangst i praktisk politikk.

Rovdyr: Vil ha «levedyktige rovdyrstammer i Norge».

Dyrepoliti/dyreverntilsyn: Ikke nevnt.

Annet: Nei.

Karakter: 5

Konklusjon:

Svake på de fleste punkter, men på papiret klare på avvikling av pelsdyroppdrett.

Høyre

Pels: Ikke nevnt. Talspersoner profilerer seg på støtte til pelsnæringen.

Sirkus: Ikke nevnt.

Kjøttproduksjon og vegetar: Ikke nevnt.

Dyreforsøk: Ikke nevnt.

Sel og hval: Ikke nevnt. Talspersoner profilerer seg på støtte til næringene.

Rovdyr: Vil «sikre levedyktige bestander (…) i samarbeid med alle våre naboland, innenfor artenes naturlige utbredelsesområde «.

Dyrepoliti/dyreverntilsyn: Ikke nevnt.

Annet: Vil at «Norge ligger i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd».

Karakter: 2

Konklusjon:

Selv om de lover å ligge i «fremste rekke» på dyrevelferd, finnes ingen konkrete tiltak for å oppnå dette.

 

Fremskrittspartiet

Pels: Vil «gradvis avvikle alle subsidier til pelsdyrnæringen» og «gjennomgå regelverk». Talspersoner profilerer seg på støtte til pelsnæringen.

Sirkus: Ikke nevnt.

Kjøttproduksjon og vegetar: Ikke nevnt.

Dyreforsøk: Ikke nevnt.

Sel og hval: Vil «arbeide internasjonalt for å få på plass løsninger som sikrer muligheten for eksport av sjøpattedyr».

Rovdyr: Vil «opprettholde en bestand av jerv, bjørn og gaupe» – altså ikke ulv. Vil «oppheve kjerneområdet for rovdyr».

Dyrepoliti/dyreverntilsyn: «Ønsker å etablere et dyrepoliti i Norge for å sikre dyrenes velferd, og for å overta mattilsynets oppgaver knyttet til dyrehold.»

Annet: Nei.

Karakter: 3

Konklusjon:

Uklare eller dårlige på mange viktige punkter. Motstand av subsidier og motstand av forbud kansellerer hverandre i pelsdyrsaken. Pluss for støtte til dyrepoliti, men trekk for standpunktet om utradering av ulv i Norge.

 

Kristelig folkeparti

Pels: Vil «stille strengere krav til dyrevelferd i pelsdyrnæringen og skjerpe kontrollene ytterligere».

Sirkus: Ikke nevnt.

Kjøttproduksjon og vegetar: Mener at «av helsemessige grunner og av hensynet til miljøet, bør vi stimulere til at nordmenn spiser mer frukt og grønt og mindre kjøtt.»

Dyreforsøk: Vil «avgrense omfanget av dyreforsøk, og i størst mulig grad erstatte dette».

Sel og hval: Vil «arbeide for en internasjonal aksept for økologisk bærekraftig fangst av sjøpattedyr».

Rovdyr: Vil «at Norge skal ta sin del av ansvaret for levedyktige bestander av de fire store rovdyrene», men «ha en dreining av rovdyrpolitikken der beitenæringene tillegges større vekt».

Dyrepoliti/dyreverntilsyn: Ikke nevnt.

Annet: Vil ikke tillate «bruk av bioteknologi som gir individer uten dyrenes naturlige instinkter og egenart».

Karakter: 3

Konklusjon:

Uklare på det meste og dårlige på rovdyr, et pluss for innrømmelse om kjøttkonsum og reduksjon av dyreforsøk.


Sosialistisk venstreparti

Pels: Vil ha » en styrt avvikling av pelsdyrnæringa innen en gitt frist» og «importforbud av pels».

Sirkus: Vil ha «forbud mot bruk av elefanter i sirkus».

Kjøttproduksjon og vegetar: Vil «stimulere til økt produksjon og forbruk av vegetabilske produkter som frukt, grønnsaker og korn.»

Dyreforsøk: Vil «styrke forskning på og implementering av alternativer til dyreforsøk».

Sel og hval: Ikke nevnt.

Rovdyr: Synes at «jerv, ulv, gaupe og bjørn er verdifulle og viktig deler av norsk natur», vil «sikre levedyktige bestander i Norge», men at «uttak» skjer «raskt og effektivt».

Dyrepoliti/dyreverntilsyn: Vil «opprette et statlig dyreverntilsyn».

Annet: Vil ha «forbud mot bruk av dyr som er avlet på en slik måte at de lider overlast fysisk og mentalt» og vil gi «støtte til arbeidet med å rehabilitere miljø og dyreliv etter oljeutslipp».

Karakter: 7

Konklusjon:

Klare på flere viktige punkter. Pluss for rehabilitering av oljeskadde dyr og importforbud mot pels, men trekk på for lite offensiv rovdyrpolitikk.

 

Venstre

Pels: Vil «avvikle pelsdyroppdrett».

Sirkus: Vil «forby bruk av ville dyr på sirkus».

Kjøttproduksjon og vegetar: Mener at «produksjon av kjøtt og animalske produkter medfører større utslipp enn produksjon av korn, grønnsaker og frukt. Venstre vil stimulere til større produksjon og konsum av vegetabilske produkter og avvikle den statlige markedsføringen av kjøttprodukter».

Dyreforsøk: Vil «prioritere investeringer i alternativer til dyreforsøk».

Sel og hval: Vil at sjøpattedyr skal «høstes bærekraftig».

Rovdyr: Vil «sikre rovdyrenes langsiktige overlevelse både i Norge og Norden, og bestandsmål på samtlige rovviltarter økes basert på faglige anbefalinger».

Dyrepoliti/dyreverntilsyn: Vil «vurdere å opprette et eget dyrevelferdstilsyn, eller opprette en egen organisasjon for dyrevelferd underlagt Mattilsynet».

Annet: Ta initiativ til «ny dyrevelferdsmelding» og «innføre standardisert merkeordning» utifra dyrevelferd. Vil «forby videre avl og bruk av dyr som er avlet frem med sterkt unaturlige og skadelige egenskaper».

Karakter: 7

Konklusjon:

Klare på flere viktige punkter. Pluss for godt fokus på rovdyr og kjøttproduksjon, men trekk for vaghet om dyreverntilsyn og aktiv støtte av sel/hvalfangst.

 

Senterpartiet

Pels: Ikke nevnt. Talspersoner profilerer seg på støtte til pelsnæringen.

Sirkus: Ikke nevnt. Talspersoner profilerer seg på støtte til elefantbruk.

Kjøttproduksjon og vegetar: Ikke nevnt. Talspersoner profilerer seg på økt kjøttproduksjon.

Dyreforsøk: Ikke nevnt.

Sel og hval: Ikke nevnt. Talspersoner profilerer seg på støtte til næringene.

Rovdyr: Vil «redusere bestandsmålene for bjørn, jerv og gaupe» og «ikke ha finsk-russisk ulv i Norge».

Dyrepoliti/dyreverntilsyn: Ikke nevnt.

Annet: Vil ikke tillate «rituell slakting».

Karakter: 0

Konklusjon:

Akterutseilt på alle punkter – det går ikke an å bli dårligere.

 

Rødt

Pels: Vil «at pelsdyrindustrien avvikles».

Sirkus: Ikke nevnt.

Kjøttproduksjon og vegetar: Ikke nevnt.

Dyreforsøk: Ikke nevnt.

Sel og hval: Ikke nevnt.

Rovdyr: Mener «rovdyr skal sikres sin plass der de er en naturlig del av de norske økosystemene».

Dyrepoliti/dyreverntilsyn: Ikke nevnt.

Annet: Nei.

Karakter: 5

Konklusjon:

Svake på de fleste punkter, men klare på avvikling av pelsdyroppdrett.

 

Miljøpartiet De Grønne

Pels: Vil «umiddelbart forby oppdrett av pelsdyr «.

Sirkus: Vil forby «ville dyr i sirkus».

Kjøttproduksjon og vegetar: Vil «sette som nasjonalt mål å redusere kjøttforbruket og fremme vegetariske alternativer i offentlige innkjøp. Statens engasjement i opplysningskontorene for kjøtt og andre animalske produkter må avvikles». Vil «styrke andre produksjoner innen jordbruket enn melk og kjøtt, for eksempel grønnsaker og frukt», «innføre merkeordning for veganske produkter», satse på «vegetabilsk sjømat» og tilby vegetarmat på helseinstitusjoner.

Dyreforsøk: Vil «forby smertevoldende dyreforsøk og dyreforsøk som forårsaker stress og angst», og «støtte gode alternativer til forsøk på dyr (…) ved å opprette et eget forskningsfond». Vil forby import av «husholdningsartikler og krigsmateriell, samt ingredienser i slike produkter, som er testet på dyr».

Sel og hval: Vil «forby all fangst på havpattedyr som hval og sel».

Rovdyr: Vil ha «levedyktige bestander av rovdyrartene i Norge».

Dyrepoliti/dyreverntilsyn: Vil «flytte det offentlige ansvaret for dyrevernet fra Mattilsynet under Landbruksdepartementet til et eget dyretilsyn under Miljøverndepartementet». Vil i tillegg «opprette en egen enhet innenfor politiet som tar seg av saker knyttet til dyremishandling».

Annet: Vil «etablere og støtte sentre for hjemløse dyr i de største byene «, stramme inn forbud mot jakt i «yngel- og hekketid»; lavere maksimumsgrense for fisk i fiskeoppdrett; maksimum fire timers slakteritransport; innføre merkeordning; «avl og import av dyreraser som genetisk medfører vesentlige helseskader eller lidelser for dyrene må ikke tillates»; tiltak for å hindre at rådyrkalver blir drept av slåmaskiner.

Karakter: 9

Konklusjon:

Fortsatt mest offensivt og dekker vesentlige saker, men har mer å hente på rovdyrpolitikk og flere konkrete endringer for alle dyr som lever i bur og binger.