Hva mener NOAH om dyrepoliti?


av Siri Martinsen

Kravet om dyrepoliti er nærmest blitt et folkekrav. Mange organisasjoner, opprop og endog politiske partier krever dyrepoliti. Noen hevder også at de er dyrepoliti.

Men alle mener nok ikke det samme med begrepet «dyrepoliti». Her klargjør NOAH hva vi mener:

Avisutklipp fra forskjellige aviser. Tema: dyrepoliti.
Faksimile hentet fra norske nettaviser (2011).

Politiets stilling i samfunnet

Politiet har en unik stilling i samfunnet. De er tildelt makt og rett som ikke andre har, og er én av få instanser som kan gripe inn overfor en mulig ulovlig handling. Ingen private aktører kan gjøre dette med loven i hånd. Derfor er det etter NOAHs syn viktig at det er nettopp politiet som også er den instansen som skal forfølge dyremishandlingssaker. Det gjør de i liten grad i dag – det kan delvis være et ressursspørsmål, men er etter NOAHs erfaring i enda større grad et spørsmål om holdninger og kunnskap.

Egen enhet innenfor politiet

NOAH er for dyrepoliti som en egen enhet innenfor politiet. En dyrepolitienhet vil vise at politiet prioriterer vold mot dyr, og kunnskap og erfaring om denne type vold vil bygge seg opp. Ved å ha en aktiv dyrepolitienhet som forfølger og forbereder saker overfor domstolene, vil politiet også signalisere til domstolene at disse sakene er viktige og verd sin plass i rettssystemet. En dyrepolitienhet vil koste ekstra penger fordi man vil utføre oppgaver som idag i liten grad gjøres og bygge opp kunnskap som det per idag skorter på i politiet.

Ikke privat “dyrepoliti”

NOAH er skeptisk til forslag om at et dyrepoliti ikke skal høre inn under politiet og ikke skal koste mer penger enn man idag bruker på dyrevern fra det offentlige. NOAH mener det er svært viktig at man ikke får private aktører som kaller seg “dyrepoliti”. Frivillige organisasjoner som arbeider for dyr i nød finnes allerede, og de har i mange år gjort så godt de kan. Politi-navnet bør kun bæres av nettopp det offisielle politiet – dyrevelferdsloven som alle andre lover er nettopp deres ansvar. Et “dyrepoliti” utenom politiet risikerer å innebære en enda større nedprioritering av dyrene; de tas ut av rettssystemet og lovbrudd overfor dyr ses på som separat fra alle andre former for lovbrudd.

Midler til og samarbeid med frivillige organisasjoner

NOAH mener at en viktig del av politiets oppgradering av dyrevernsaker er økt samarbeid med frivillige mottak for dyr som er rammet av mishandling. Flere organisasjoner har slike mottak, og er drevet med private midler. Større offentlige midler til disse, i tråd med den samfunnsoppgaven de forventes å utføre ved å ta imot mishandlede og vanskjøttede dyr, er en brikke i oppgraderingen av dyrevernsaker.

Eget dyreverntilsyn også viktig

NOAH mener at det ikke bare er politiets nedprioritering av dyr som er problematisk. Der er også et problem at Mattilsynet er tilsynsmyndigheten for levende dyr. Det blir en konkurranse mellom dyrevernsakene og alle de andre sakene innenfor tilsynet om hva som skal prioriteres tidsmessig og økonomisk. For å løfte frem at dyrs interesser er viktig, kreves det et dyreverntilsyn som skal ha tilsyn med dyr og ansvar for at regler som vedrører dyr utvikles og forbedres. Et dyre- verntilsyn hører ikke hjemme under Mat- og landbruksdepartementet, men bør befinne seg under et nærings-nøytralt departement som har større vernefokus – f.eks. Miljøverndepartementet. Et slikt tilsyn vil ikke være gratis – det vil kreve penger, på samme måte som andre instanser i samfunnet som man mener er viktige, krever penger. Å ha et nærings- uavhengig tilsyn er viktig for at ulovlig vold mot dyr skal oppdages og anmeldes. I dag blir voldshandlinger ofte anmeldt på bakgrunn av at private organisasjoner får tips fra privatpersoner eller journalister.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/2011

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.