Forslag til ny hundelov: - Vesentlige forbedringer, mener NOAH


NOAH roser regjeringens forslag til ny hundelov for å vektlegge ny kunnskap om hunders adferd, og fokusere på tiltak overfor eier.

I september 2021 kom endelig regjeringens forslag til ny hundelov fra Landbruks- og matdepartementet, og endringer i hundeloven er nå ute på høring. NOAH har jobbet for å endre hundeloven helt siden den ble vedtatt i 2004, da den nåværende hundeloven i liten grad er basert på kunnskap om hunders adferd. I utkastet til ny lov er denne kritikken blitt tatt til følge:

– NOAH vil rose regjeringen for å ha lagt betydelig vekt på at loven nå skal være mer kunnskapsbasert, og ta hensyn til hunders adferd og behov. Det er positivt at lovens § 1 har fått følgende tillegg: «Hunder skal behandles og bli ivaretatt på en slik måte som overensstemmer med og tar hensyn til deres natur.» Det signaliserer at loven skal være en lov for både hundene og samfunnet for øvrig – ikke en lov mot hunden, slik vi har hatt i så alt for lang tid, uttaler veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

NOAH har involvert seg i en rekke avlivingssaker om hunder, og var bl.a. partshjelper for hunden Bob i Høyesterett. Organisasjonen har gjentatte ganger kritisert hundeloven for å være diffus i forhold til begreper som fører til avliving, og for at avliving ofte er blitt brukt som førstevalg av politiet. Kritikken er hørt av departementet:

– Den nye loven har klarere definisjoner på mange viktige begreper. Det er en mer detaljert og kunnskapsbasert tilnærming til når avliving er urimelig. Og det er oppstilt flere virkemidler overfor eier, for å hindre dagens situasjon hvor avliving er politiets «standardsvar» på uheldige situasjoner. NOAH skal gå nøye gjennom det nye forslaget, og det er trolig fortsatt forbedringspotensiale, men det er tydelig at regjeringen har ønsket å gjøre en grundig jobb og legge vekt på kunnskap om hund. Alt i alt er forsalget en vesentlig forbedring fra dagens hundelov, sier Martinsen.

Martinsen er særlig fornøyd med at et omstridt begrep er tatt ut av lovteksten – departementet skriver: «En videreføring av det subjektive begrepet «utrygghetsfølelse» vil etter departementets mening kunne føre til vilkårlige tolkninger og uforutsigbarhet.» NOAH er også positive til at kompetanse vektlegges sterkere:

– Loven innfører kompetansekrav til eier – det er positivt. Det er også viktig at man foreslår faglige vurderinger av hunder før avliving eventuelt er aktuelt. Som veterinær er jeg glad for at departementet ser at uheldige situasjoner kan oppstå rett og slett fordi hunden har vondt. Departementet skriver: «Hunder ønsker i stor grad å skjule om de har vondt. De har heller ingen måte å formidle dette på uten å utøve avvergehandlinger.» Det er foreslått tatt inn i lovteksten at veterinærmedisinske forhold skal vurderes i slike saker – noe som ville ha hindret flere urimelige avlivinger som NOAH er kjent med, uttaler Martinsen.

Forslaget legger også vekt på ulike opptrappende virkemidler overfor eier, og foreslår at kennelkostnader ved forvaring skal tilbakebetales dersom det viser seg at vedtaket var lovstridig.

Send inn ditt eget innspill!

NOAH oppfordrer nå alle til å selv svare på forslaget, og be om at den nye hundeloven må ta hensyn til kunnskap om hunders atferd og behov. Du kan sende inn eget innspill til hundeloven her. Fristen for innsendelse er 26. november.

NOAHs eget innspill til hundeloven vil legges ut så snart det er klart.

Vil du se enda flere seire for dyr?

Bli medlem i NOAH: