Et valg for de stemmeløse?


Det er valgår. Alle viktige saker debatteres for fullt. Er mishandling og nedslakting av medskapninger en viktig politisk sak? NOAHs Ark sendte spørsmål om et knippe av de mest sentrale dyrerettighetssakene til de mest sentrale partiene, og fikk mail-svar tilbake. Vi tillater oss her å si hva vi mener, og sparker til høyre, venstre og midt i…

Alle partiene har fått likelydende spørsmål – og noen ekstraspørsmål. Nedenfor kan du lese det vi mener er essensen av deres svar:

Venstre

Venstre svarer via politisk rådgiver Kjartan Almenning; «Dyrevelferd skal prioriteres på linje med andre viktige politiske spørsmål uten at man trenger å sette disse opp mot hverandre.» Venstre svarer utførlig og mener konkrete forbedringer dyrevelferdsloven vil gi er «forbud mot inngrep på dyr; den generelle hjelpeplikten som pålegges når man møter syke, skadde eller hjelpeløse dyr; varsleplikten ved dyremishandling eller vanskjøtsel; merkeordningen for katter og hunder som skal utredes; punktene om fiskehelse; presiseringen om at dyrs levemiljø skal tilpasses artens behov.» Venstre presiserer at de skulle ønske loven gikk lenger; «Særlig var vi skuffet over at kravet om løsdrift hos melkekyr ble utsatt med 10 år». Venstre er også imot pelsdyroppdrett, med et forbehold; «Venstre har programfestet at pelsdyrhold skal avvikles innen 2012 dersom ikke dyrevelferden blir forsvarlig.» Men «Venstre har ikke programfestet et forbud mot burhønsdrift». Venstre er forsiktige i forhold til spørsmål om redusert kjøttproduksjon, men er «åpne for en jevnere fordeling av tilskuddene til de ulike opplysningskontorene.» Men når det gjelder selfangst trenger Venstre en oppdatering, for de hevder at vi står «i en situasjon der selbestanden er av en slik størrelse at den står i fare for å utrydde fiskestammer» og vil derfor ikke forby sel-fangst (eller hvalfangst). Vage svar får vi på spørsmål om bevilgninger til alternativer til dyreforsøk. En bedring er det med hensyn til bruk av dyr i underholdning: «Venstre vil inn-skrenke adgangen til å bruke dyr både til kosmetiske og underholdningsmessige formål (…) dyr i sirkus er utenfor det vi mener er nødvendig og dermed akseptabel bruk av dyr.»

Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkepartis spesialrådgiver Alf Rose Sørgaarden svarer for partiet, og starter med å si at dyrevern bør prioriteres «tilstrekkelig høyt til at lover og forskrifter ivaretar god dyrevel-ferd.» Det vises til partiets runde programformuleringer på spørsmål om konkrete endringer som dyrevelferdsloven vil bringe med seg. Om pelsdyrhold har KrF følgende å si: «Vi prøvde dette ut på vårt landsmøte i forbindelse med programbehandlingen. Vårt parti går ikke for avvikling av næringen, men står fremdeles for at det må stilles klare krav til bedring av driftsformer». Burhønsdrift og forbud mot sirkusdyr har de «ikke drøftet», redusert kjøttproduksjon vil de ikke ha. Nei er det også til forbud mot sel-og hvalfangst – men de vil «begrense omfanget av dyreforsøk, og erstatte dette mest mulig med moderne teknologi». På spørsmål om KrF mener det er områder innenfor norsk dyrehold hvor KrF ønsker forbedringer, svares det at «vi vil satse mer på forebyggende tiltak i forhold til rovdyrangrep på husdyr. Forøvrig vil vi at kontrollrutinene skal være gode, slik at beslutningstakerne raskt får en objektiv og sannferdig beskjed fra kontrollorganer og fagmiljøer dersom det er behov for å stramme inn i lover og forskrifter for å ivareta god dyrevelferd.»

Miljøpartiet De Grønne

Talsperson Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne svarer utførlig på alle NOAHs spørsmål, og gir endog et godt gammeldags valg-løfte: «Hensynet til våre medskapninger må bli integrert i hele politikken. Miljøpartiet De Grønne vil bruke en stortingsplass til å gi dyrene en stemme på Stortinget.» Miljøpartiet karakteriserer den nye dyrevelferdsloven som «altfor svak»: «Norsk lov er ennå ikke til hinder for de groveste brudd på dyrs rettigheter. Vi går imot pelsdyroppdrett (…) Vi vil sikre alle husdyrarter tilgang på et naturlig utemiljø, og innføre forbud mot alle former for husdyrhold der dyr holdes fanget i små rom eller bur.» Miljøpartiet fortsetter å holde tungen rett i munnen på spørsmålet om kjøttproduksjon; «Vi ser et redusert kjøttforbruk som positivt for både mennesker, dyr og natur. Vi mener at staten ikke skal involvere seg i «opplysningskontorene» for kjøtt og andre animalske produkter, men etablere et nærings-uavhengig opplysningskontor for mat og helse, som også tar hensyn til dyr og miljø.» Partiet skiller seg også ut i spørsmålet om sel-fangst – «selfangst som storskala kommersiell næring må avvikles, og handel med produkter fra slik fangst må forbys» – og hvalfangst; «Miljøpartiet De Grønne er mot norsk hvalfangst og slutter oss til retningslinjene fra Den Internasjonale Hvalfangstkommisjonen (IWC).» Uten å overraske negativt svarer talspersonen at de vil begrense bruk av dyr i underholdningen, øke innsatsen for alternativer til dyreforsøk og avslutter med at «dyr også har rettigheter som vi må respektere.»

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talskvinne, Sigrun Eng sier; «Vi mener dyrevern og dyre-velferd skal prioriteres høyt». På spørsmål om hvordan loven konkret vil bedre forholdene for dyr, mener hun at «den vil gjøre det lettere å avdekke mishandling og omsorgssvikt. Den gir også mulighet for å regulere omsetning av produkter av dyr for å fremme dyrevelferd og respekt for dyr. I tillegg gjør nye sanksjonsmuligheter det lettere for myndighetene å bidra til etterlevelse av dyrevernlovgivningen.» Svaret om partiets holdning til pelsdyroppdrett er som forventet: «I utkastet til nytt partiprogram for 2009-2013 lå det inne forslag om å avvikle pelsdyroppdrett. Et knapt flertall på landsmøtet gikk imidlertid imot dette, under begrunnelse av at næringa har fått en frist på seg fram til 2013 for å omstille seg og investere i mer dyrevennlige driftsforhold.» Men når man kommer inn på andre konkrete problemstillinger, blir svarene svært korte – «nei» er responsen på om Arbeiderpartiet vil forby burhønsdrift, vri landbrukspolitikken i retning av mindre kjøttforbruk eller forby sel- og hvalfangst – og å forby dyr i sirkus «har ikke vært et tema i forbindelse med den nye dyrevelferds- loven». Når NOAH spør om ikke pelsdyroppdrett og burhønshold er i strid med Arbeiderpartiets programerklæring om at «håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrets egenart», får vi følgende svar: «Vi aksepterer pelsdyroppdrett og burhønsdrift kun under forutsetning av det skal skje med omsorg og respekt for dyrene.»

Senterpartiet

Senterpartiet, ved politisk rådgiver Maren Lunde, svarer at Senterpartiet mener dyrevern må prioriteres «høyt»: Senterpartiet fremhever den nye dyrevelferdslovens «bestemmelser om varslingsplikt, kompetansekrav, at voksne må ha ansvaret for dyr, påbud om merking, forbud mot avlivning som underholdningselement, forbud mot seksuelle handlinger mot dyr og strengere krav til forsøksdyr, samt at dyrevernnemndene kobles til Mattilsynet». Så kommer vi til de ulike kjernetemaene, og «Senterpartiet er positive til fortsatt pelsdyroppdrett i Norge», svarer nei til forbud mot burhønsdrift, nei til forbud mot sel- og hvalfangst, og svarer ikke på om de vil gi penger til alternativer til dyreforsøk. På spørsmål om partiet mener det er ønskelig å iverksette tiltak som kan bidra til å redusere kjøttforbruket, får vi som svar: «Vi aksepterer ikke spørsmålsstillingen som konkluderer med at kjøttproduksjonen er negativt for dyrene, samt at klimaregnskapet i landbruket er mer komplisert enn hva NOAH legger til grunn.» Enda mer kryptisk blir svaret på holdning til bruk av dyr i sirkus: «Senterpartiet vil prioritere et dyrehold som ikke er til for underholdningens skyld, men som en del av utfordringene for å brødfø folk i en verden der en milliard personer hver eneste dag går sultne. En mett mann har 1000 problemer – en sulten mann har kun ett.» Siden det står i partiets program at det «Ikkje (vil) ha ynglingar av ulv i Noreg», spør vi om Sp ønsker å utrydde ulven i Norge – og får svaret «nei»…

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet svarer ved hjelp av Aina Stenersen, internasjonal trainee for Frps stortingsgruppe, og starter friskt med at «Norge skal ha et sterkt dyrevern. Personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, skal umiddelbart miste retten til dyrehold.» På spørsmål om hvilke konkrete forbedringer Frp tror at den nye dyrevelferdsloven vil få, leser vi «betydelig økt dyrevern». En setning skrur opp forventningene til de påfølgende svarene; «FrP er den fremste pådriver for et sterkt dyrevern i Norge». Og videre vil Frp «gradvis avvikle offentlige subsidier til pelsdyrnæringen.» Men så fyker luften ut av ballongen, for Frp vil ikke forby burhønsdrift og “vil ikke iverksette tiltak som kan bidra til å redusere kjøttforbruket”. Videre vil Frp «ikke forby selfangst, og vi ønsker at det offentlige skal stimulere til økt selfangst.» Hvalfangst vil Frp også ha, og hevder at «det er en næring som tilbyr mange arbeidsplasser.» De vil fortsatt ha dyr i sirkus, fortsatt ha dyr i forskning – og svarer ikke på om de vil satse på alternativer – og «ønsker ikke å verne ulvebestanden i Norge». Til slutt spør NOAH om Frps holdning til å gjenoppta fangst på diende selunger, som vi vet partiet har foreslått – det ville være feil å si at man fikk avklart spørsmålet, men svaret er iallefall: «FrP vil ha en fornuftig forvaltning av selstammen.»

Sosialistisk Venstreparti

Inge Ryan, SVs parlamentariske leder og næringspolitiske talsperson mener at dyrevern- saker bør prioriteres «svært høyt» politisk. SV synes å ha tro på at den nye dyrevelferdsloven vil bringe med seg konkrete endringer for dyr; «Særlig i forhold til fjærfe (burhøns), pelsdyr, forsøksdyr og transport av dyr. Der har vi mest ugjort og har en vei å gå før vi har akseptabel dyrevelferd.» SV “er sterkt i mot pelsdyroppdrett og vil avvikle det i Norge. Vi er for et forbud mot burhønsdrift.» Også i forhold til reduksjon av kjøttproduksjon overgår SV sin større regjeringskollega; «Kostholdet må vris over til et mer miljøvennlig og sunnere kosthold (som brød og grønnsaker).» Men hvordan kostholdet skal vris til mer vegetarmat, når kjøtt- reklamen fortsetter, får vi ikke svar på: «SV har ikke noe mot at vi har kontor som driver opplysning, slik opplysningskontorene for kjøtt gjør.» SV har lite å tilby selene og hvalene. Sirkusdyr «diskuteres i partiet, men vi har ikke konkludert», og SV svaret rett og slett «ja» på om de kan gå inn for å bevilge midler for å implementere alternativer til dyreforsøk. SV svarer bedre enn de fleste, og det uungåelige spørsmålet blir: Hva er årsaken til at SV i regjering i liten grad er synlige i å profilere dyrevernsaker, føler man seg bundet av Sp? Svaret er: «Vi er ikke enige i at vi har nedprioritert dyrevernsaker. SV har brukt mye tid på dyrevernsaker mens vi har sittet i regjering.»

Høyre

Høyre vil «sikre god og anstendig dyrevelferd» står det i partiprogrammet. Men som en kalddusj i punktet rett under proklameres det at Høyre også vil «sikre pelsdyrnæringen rammevilkår som gjør det mulig å videreutvikle og øke lønnsomheten i næringen.» Kan Hans Kristian Thorbjørnsen, næringspolitisk rådgiver, redde partiets ære gjennom sine svar? Han begynner hederlig med å fortelle at Høyre «har vært pådriver for en kompensasjonsordning til personer eller organisasjoner som frivillig tar hånd om forvillede og hjelpeløse dyr», og at «Høyre er svært opptatt av dyrs egenverdi». Men deretter går det nedover, svaret er «nei» til forbud mot burhønshold, «nei» til mindre kjøttproduksjon, «ja» til dyr i sirkus, «nei» til å forby selfangst og «overhodet ikke» til å slutte med hvalfangst. Bevilgning av midler til alternativer til dyreforsøk vil de derimot «vurdere». Høyre vil ha et «forsvarlig antall ulv» hvilket kan bety både det ene og det andre. På spørsmål om dagens husdyrhold er etisk forsvarlig svares det «Høyre er oppmerksom på den alvorlige utfordringen som ligger i et alt for høyt antall såkalte dyretragedier».

Rødt

Partisekretær Beth Hartmann fra Rødt sier at «Rødt er for at rettssystemet skal slå hardere ned på dyremishandling både privat og i industrisammenheng.» I forhold til om dyrevelferds- loven vil få konkrete følger, svares det at «Dette har ikke partiet diskutert, men det er opplagt at dyrevernloven skal følges.» Rødt vil faktisk «fjerne all statlig støtte til pelsdyrindustrien», men lover ikke forbud – likevel sier de: «I dagens samfunn finnes det gode og også bedre alternativer enn pels.» Det er «ikke gjort noen vedtak ifht. forbud» mot burhønsdrift, og partiet ønsker ikke forbud mot sel- og hvalfangst. Rødt svarer «Det er ikke bra at dyr blir holdt i fangenskap for underholdningens skyld.» på spørsmål om sirkusdyr, og vil gå inn for bevilgninger til alternativer til dyreforsøk. Når det gjelder kjøttproduksjon gir Rødt et splittet svar. På den positive siden mener de at «kjøttproduksjon er svært energikrevende og det vil på lang sikt være fordelaktig for både verdens matforsyning og for miljøet om kostholdet besto av mindre kjøtt.» Men deretter slås det positive raskt i bakken for «Vi ønsker ikke tiltak som kan svekke norsk kjøttproduksjon og norske bønder sin mulighet til å leve av kjøttproduksjon.»

Nedenfor følger NOAHs dom over partienes svar. NOAH er en politisk nøytral organisasjon og dømmer her bare etter de svar vi har fått, sett sammen med partienes programmer:

Venstre

Av opposisjonspartiene er Venstre helt klart de som har tatt dyrevernspørsmål mest inn i politikken. Men bortsett fra i spørsmålet om pelsdyr og dyr i sirkus, er de likevel for vage og forsiktige til at vi våger å tro på konkrete endringer for dyrene med Venstre i regjering – ikke minst tatt i betraktning hvem de ville sittet i regjering med.
Kristelig Folkeparti

Skal man dømme etter KrFs svar til NOAH, har partiet knapt hatt dyrevernsaker til drøfting – og positive resultater av de som er drøftet, var det heller ikke å spore. Krfs program er også fattig på formuleringer rundt dyrevern – vi må rett og slett konkludere at det ikke er mye dyrevern å hente fra KrF. Trist for alle kristne dyrevenner – men man er jo ikke nødt til å blande religion og politikk heller…

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet svarer godt for seg – og gir, i motsetning til mange andre partier, langt mer enn snurte, små «nei» på spørsmål om man vil forby dagens lovlige former for dyremishandling. Det er ikke tvil om at De Grønne lover mest for dyrene – vil de få sjansen til å holde sine ord? Fem poeng fra NOAH betyr best av de undersøkte partiene.
Arbeiderpartiet

Det synes lite troverdig at dyrevern prioriteres høyt i Arbeiderpartiet når en rekke viktige saker ikke engang er diskutert, og man bortfeier hele spørsmålsstillingen i forhold til reduksjon i kjøttproduksjon med et enkelt «nei». Siste svar får en også til å lure på hvordan Ap-representanten definerer ordene «omsorg» og «respekt». Samtidig skal man ikke glemme at forbud mot pelsdyroppdrett faktisk var svært nær ved å bli vedtatt av Ap. Det store mindretallet som ville forby oppdrett, gir Ap et ekstra poeng. Vi synes dog ikke at Ap fortjener de røde dyrevernernes stemme etter årets landsmøte – men det er et landsmøte til neste år også!

Senterpartiet

Litt mer redelighet i forhold til at kjøttproduksjon ikke er det beste å satse på for å brødfø verdens sultende milliard, og at kjøttproduksjon heller ikke er «positivt» for dyrene, hadde gjort seg. Litt mer redelighet i forhold til at ulv som ikke får lov til å formere seg, ganske sikkert kommer til å utryddes, hadde heller ikke vært så dumt. Men kort oppsummert: Ingen gevinster for dyrene her.
Fremskrittspartiet

Rett skal være rett: Frp vil faktisk avvikle statsstøtten til pelsindustrien. Derfor får de et ekstra poeng. Men der stopper vår entusiasme. I de resterende dyrevernspørsmålene må nok Frp beskrives som et parti som synes at alt er helt greit slik det er. Og subsidier til dyremishandling er heller ikke Frp helt imot med sitt forslag om økte subsidier til selfangsten. Partiet må igjennom en helrenovering på dyrevernfronten før de fortjener de blå dyrevernernes stemmer…

Sosialistisk Venstreparti

Det står ikke til å nekte; når det gjelder konkrete vedtak om forbud mot dyrefiendtlige næringer, er SV best av partiene som nå sitter på Stortinget. Men når det gjelder den praktiske politikken, må vi likevel si: Vil SV vise seg i forhold til dyrs rettigheter, så bør de lage mer bråk på dyrenes vegne, og ikke forhandle bort dyrevernsakene i fremtidige regjeringer…

Høyre

Riktignok er Høyre de eneste som nevner penger til arbeid for hjemløse dyr – en positiv overraskelse, som nesten ga dem et ekstra poeng. Men skal Høyres ære på dyrevernfronten reddes, må det jobbes hardt: Eventuelle positive intensjoner må føres inn i programmet svart på hvitt, dyrevernsaker må synliggjøres og støtten til pelsnæringen må bort!

Rødt

Rødt bringer noen positive overraskelser, som kutt i støtte til pelsdyrhold. Svarene bærer likevel preg av at dyrevernsaker ikke har vært diskutert i særlig grad i partiet. Her er det «forbedringspotensiale» – eller som det også kan sies; langt igjen…

NOAHs spørsmål og partienes svar i sin helhet:

Arbeiderpartiet
(Svarene er gitt av Sigrun Eng, landbrukspolitisk talskvinne for Ap.)

1. – Hvor høyt mener ditt parti at dyrevernsaker bør prioriteres politisk?

Svar: Vi mener dyrevern og dyrevelferd skal prioriteres høyt. Derfor fremmet regjeringen en ny lov om dyrevelferd i vår, der kravene til dyrevelferd skjerpes. Loven ble vedtatt av Stortinget før sommeren. Norge har med dette fått en av verdens beste og strengeste dyrevelferdslover.

2. – Dyrevernloven som nylig er vedtatt sier at dyr skal respekteres, har egenverdi og skal ha god velferd. Så langt har loven ført til få konkrete endringer til det bedre i dyreholdet. Hvilke endringer ser ditt parti at dyrevernloven kan få for dyr i Norge?

Svar: Den vil gjøre det lettere å avdekke mishandling og omsorgssvikt. Den gir også mulighet for å regulere omsetning av produkter av dyr for å fremme dyrevelferd og respekt for dyr. I tillegg gjør nye sanksjonsmuligheter det lettere for myndighetene å bidra til etterlevelse av dyrevernlovgivningen.

3. – Pelsdyroppdrett er forbudt helt eller delvis i flere europeiske land, og i Norge er i følge flere spørreundersøkelser et flertall i befolkningen mot delsdyroppdrett. Hva mener ditt parti om pelsdyroppdrett?

Svar: I utkastet til nytt partiprogram for 2009-2013 lå det inne forslag om å avvikle pelsdyroppdrett. Et knapt flertall på landsmøtet gikk imidlertid imot dette, under begrunnelse av at næringa har fått en frist på seg frist fram til 2013 for å omstille seg og investere i mer dyrevennlige driftsforhold.

4. – Mange mener burhønsdrift, også med de såkalte modifiserte burene (med pinne og plastkasse til «støvbading») er i strid med god «dyrevelferd». Er ditt parti for et forbud mot burhønsdrift?

Svar: Nei, vi har ikke noe vedtak om det.

5. – Kjøttproduksjon er ressurskrevende matproduksjon som påvirker klima i negativ retning, samt at det selvsagt er negativt for dyrene. Mener ditt parti det er ønskelig å iverksette tiltak som kan bidra til å redusere kjøttforbruket? Som for eksempel å fjerne den statlige finansieringen av opplysningskontorene for kjøtt, som oppfordrer til mer kjøttforbruk?

Svar: Nei.

6. – Selfangsten har blitt subsidiert i 20 år. Vil ditt parti gå inn for å forby selfangst, eller kutte subsidiene?

Svar: Nei.

7. – Norge bryter moratoriet mot hvalfangst og går imot at dyrevernhensyn skal være en viktig del av The International Whaling Comission (IWC). Vil ditt parti kunne gå inn for at Norge skal endre politikk i hvalfangstspørsmålet?

Svar: Nei.

8. – Mattilsynet har nylig foreslått at elefanter og andre eksotiske dyr skal være ulovlig på sirkus. Hva er ditt partis syn på å holde dyr i fangenskap for underholdingens skyld, slik som i sirkus?

Svar: Det har ikke vært et tema i forbindelse med den nye dyrevelferdsloven, og vi har ikke gjort noe vedtak om et eventuelt forbud mot dette.

9. – Vil ditt parti kunne gå inn for å bevilge betydelige midler for å prioritere forskning og implementering av metoder uten dyreforsøk, slik man blant annet gjør i Sverige?

Svar: Vi ønsker generelt å bevilge mer til forskning. Når det gjelder dyreforsøk, må de gjennomføres under strenge restriksjoner og uten å forårsake unødig lidelse hos dyrene.

10. – Garanterer du at ulv ikke blir utryddet i Norge med ditt parti i regjering?

Svar: Vi vil ha en levedyktig ulvestamme i Norge.

11. – Er dagens husdyrhold i det norske landbruket dyreetisk forsvarlig, eller er det områder der ditt parti ønsker forbedringer?

Svar: Vi mener at dyrevelferden generelt er god i det norske landbruket, men kravene forsterkes ytterligere med den nye loven.

12. – Hva vil det si og hvilke konsekvenser har det for dyreholdet, at AP i sitt program slår fast at dyrene har egenverdi?

Svar: Det gir dyrene et forsterket rettsvern og retter fokus mot at dyr ikke kun skal være midler for mennesker, men også har en verdi i seg selv.

13. – AP vil at håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrets egenart, hvordan kan AP da akseptere for eksempel pelsdyroppdrett og burhønsdrift?

Svar: Vi aksepterer pelsdyroppdrett og burhønsdrift kun under forutsetning av det skal skje med omsorg og respekt for dyrene.

Sosialistisk Venstreparti
(Svarene er gitt av Inge Ryan, SVs parlamentariske leder og næringspolitiske talsperson.)

1. – Hvor høyt mener ditt parti at dyrevernsaker bør prioriteres politisk?

Svar: Svært høyt. Vi i SV er opptatt av at dyr skal ha det god. I forhold til dyrehold og matproduksjon er dette også viktig i forhold til kvalitet.

2. – Dyrevernloven som nylig er vedtatt sier at dyr skal respekteres, har egenverdi og skal ha god velferd. Så langt har loven ført til få konkrete endringer til det bedre i dyreholdet. Hvilke endringer ser ditt parti at dyrevernloven kan få for dyr i Norge?

Svar: Særlig i forhold til fjærfe (burhøns), pelsdyr, forsøksdyr og transport av dyr. Der har vi mest ugjort og har en vei å gå før vi har akseptabel dyrevelferd.

3. – Pelsdyroppdrett er forbudt helt eller delvis i flere europeiske land, og i Norge er i følge flere spørreundersøkelser et flertall i befolkningen mot delsdyroppdrett. Hva mener ditt parti om pelsdyroppdrett?

Svar: SV er sterkt i mot pelsdyroppdrett og vil avvikle det i Norge.

4. – Mange mener burhønsdrift, også med de såkalte modifiserte burene (med pinne og plastkasse til «støvbading») er i strid med god «dyrevelferd». Er ditt parti for et forbud mot burhønsdrift?

Svar: Ja, vi er for et forbud mot burhønsdrift.

5. – Kjøttproduksjon er ressurskrevende matproduksjon som påvirker klima i negativ retning, samt at det selvsagt er negativt for dyrene. Mener ditt parti det er ønskelig å iverksette tiltak som kan bidra til å redusere kjøttforbruket? Som for eksempel å fjerne den statlige finansieringen av opplysningskontorene for kjøtt, som oppfordrer til mer kjøttforbruk?

Svar: Kostholdet må vris over til et mer miljøvennlig og sunnere kosthold (som brød og grønnsaker), både av hensyn til matsituasjonen i verden, miljøbelastninger ved produksjon av energikrevende mat og folks helse. SV er ikke mot at folk spiser kjøtt og har ikke noe mot at vi har kontor som driver opplysning, slik opplysningskontorene for kjøtt gjør.

6. – Selfangsten har blitt subsidiert i 20 år. Vil ditt parti gå inn for å forby selfangst, eller kutte subsidiene?

Svar: SV vil ikke forby beskatning av bærekraftige bestander, heller ikke for sel. Men metoder for avlivning må være minst mulig smertefull for dyret, så vi må ha kontinuerlig fokus på forbedring av disse metodene. I enkelte deler av havet er sel en stor utfordring fordi den tar store deler av fisken.

7. – Norge bryter moratoriet mot hvalfangst og går imot at dyrevernhensyn skal være en viktig del av The International Whaling Comission (IWC). Vil ditt parti kunne gå inn for at Norge skal endre politikk i hvalfangstspørsmålet?

Svar: Som vi gjør i forhold til andre dyr, mener SV at det er forsvarlig med bærekraftig beskatning av hval. Men også her må avlivning gjøres så lite smertefullt for dyret som mulig, og vi må ha løpende fokus på problematikken rundt avlivningsmetoder.

8. – Mattilsynet har nylig foreslått at elefanter og andre eksotiske dyr skal være ulovlig på sirkus. Hva er ditt partis syn på å holde dyr i fangenskap for underholdingens skyld, slik som i sirkus?

Svar: Dette er et tema som SV er opptatt av og som det er ulike syn innad i partiet på. Problemstillingen diskuteres i partiet, men vi har ikke konkludert.

9. – Vil ditt parti kunne gå inn for å bevilge betydelige midler for å prioritere forskning og implementering av metoder uten dyreforsøk, slik man blant annet gjør i Sverige?

Svar: Ja.

10. – Garanterer du at ulv ikke blir utryddet i Norge med ditt parti i regjering?

Svar: Ja.

11. – Er dagens husdyrhold i det norske landbruket dyreetisk forsvarlig, eller er det områder der ditt parti ønsker forbedringer?

Svar: SV ser behov for forbedringer særlig i forhold til fjærfe (burhøns), pelsdyr, forsøksdyr og transport av dyr for å oppnå dyreetisk forsvarlig husdyrhold.

12. – SV vil styrke dyrevernet i Norge og internasjonalt. Hvordan skal dette konkret gjøres?

Svar: Vi er med på å sørge for at Stortinget får saker til behandling slik at lovverk fornyes og forbedres. Vi har fått to dyrevernmeldinger de siste årene og har fokus på stadig forbedringer. Dette vil SV fortsatt ha fokus på og være opptatt av.

13. – Hva er årsaken til at SV i regjering i liten grad er synlige i å profilere dyrevernsaker? Føler partiet seg bundet av regjeringspartner Sps syn?

Svar: Vi er ikke enige i at vi har nedprioritert dyrevernsaker. SV har brukt mye tid på dyrevernsaker mens vi har sittet i regjering.

Senterpartiet
(Svarene er gitt av Maren Lunde, politisk rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe.)

1. – Hvor høyt mener ditt parti at dyrevernsaker bør prioriteres politisk?
Svar: Høyt, god dyrevelferd må ligge til grunn for alle forhold knyttet til dyrehold, både produksjonsdyr og kjæledyr.

2. – Dyrevernloven som nylig er vedtatt sier at dyr skal respekteres, har egenverdi og skal ha god velferd. Så langt har loven ført til få konkrete endringer til det bedre i dyreholdet. Hvilke endringer ser ditt parti at dyrevernloven kan få for dyr i Norge?
Svar: Dyrevernloven heter fra 1/1 2010 dyrevelferdsloven. Jeg går ut fra at det er denne lovgivningen dere sikter til, og den er med andre ord ikke trådt i kraft. Senterpartiet mener at lovens bestemmelser om varslingsplikt, kompetansekrav, at voksne må ha ansvaret for dyr, påbud om merking, forbud mot avlivning som underholdningselement, forbud mot seksuelle handlinger mot dyr og strenger krav til forsøksdyr, samt at dyrevernnemndene kobles til Mattilsynet er viktige endringer for dyrene.

3. – Pelsdyroppdrett er forbudt helt eller delvis i flere europeiske land, og i Norge er i følge flere spørreundersøkelser et flertall i befolkningen mot delsdyroppdrett. Hva mener ditt parti om pelsdyroppdrett?

Svar: Senterpartiet er positive til fortsatt pelsdyroppdrett i Norge. Pelsdyrnæringa driver innenfor gjeldene regelverk, og er en viktig landbruksnæring.

4. – Mange mener burhønsdrift, også med de såkalte modifiserte burene (med pinne og plastkasse til «støvbading») er i strid med god «dyrevelferd». Er ditt parti for et forbud mot burhønsdrift?

Svar: Nei.

5. – Kjøttproduksjon er ressurskrevende matproduksjon som påvirker klima i negativ retning, samt at det selvsagt er negativt for dyrene. Mener ditt parti det er ønskelig å iverksette tiltak som kan bidra til å redusere kjøttforbruket? Som for eksempel å fjerne den statlige finansieringen av opplysningskontorene for kjøtt, som oppfordrer til mer kjøttforbruk?

Svar: Vi aksepterer ikke spørsmålsstillingen som konkluderer med at kjøttproduksjonen er negativt for dyrene, samt at klimaregnskapet i landbruket mer komplisert enn hva NOAH legger til grunn. Faktum er at klimaregnskapet for landbruket er svært positivt, slik at klimagassutslipp fra storfe langt på vei oppveies av den positive klimagevinst grasproduksjon og binding av karbon i jorda representerer.

6. – Selfangsten har blitt subsidiert i 20 år. Vil ditt parti gå inn for å forby selfangst, eller kutte subsidiene?

Svar: Nei.

7. – Norge bryter moratoriet mot hvalfangst og går imot at dyrevernhensyn skal være en viktig del av The International Whaling Comission (IWC). Vil ditt parti kunne gå inn for at Norge skal endre politikk i hvalfangstspørsmålet?

Svar: Nei.

8. – Mattilsynet har nylig foreslått at elefanter og andre eksotiske dyr skal være ulovlig på sirkus. Hva er ditt partis syn på å holde dyr i fangenskap for underholdingens skyld, slik som i sirkus?

Svar: Senterpartiet vil prioritere et dyrehold som ikke er til for underholdningens skyld, men som en del av utfordringene for å brødfø folk i en verden der en milliard personer hver eneste dag går sultne. En mett mann har 1000 problemer – en sulten mann har kun ett.

9. – Vil ditt parti kunne gå inn for å bevilge betydelige midler for å prioritere forskning og implementering av metoder uten dyreforsøk? (slik man bl.a. gjør i Sverige)?

Svar: (Ikke besvart, red anm.)

10. – Ønsker Sp å utrydde ulven i Norge?
Svar: Nei.

11. – Er dagens husdyrhold i det norske landbruket dyreetisk forsvarlig, eller er det områder der ditt parti ønsker forbedringer?
Svar: Husdyrholdet i Norge er bra og forsvarlig, men vi kan sjølsagt aldri si at vi er i mål. Vi er opptatt av at standarden for dyrevelferd må være i kontinuerlig utvikling, men mener at Norge har god dyrevelferd.

13. – Sp sier i programmet at partiet ”vil støtte tiltak som fører til at dyr kan leve mest mulig i samsvar med sin naturlige atferd og sine biologiske behov”, hvorfor går dere da ikke inn for å avvikle burhønsdrift og pelsdyroppdrett der dyrene lever svært langt fra sin naturlige atferd?
Svar: Fordi vi mener at pelsdyroppdrett og burhøns ikke er i konflikt med programformuleringen, og at disse dyrenes velferd ivaretas gjennom gjeldene og kommende forskrifter.

14. – Sp vil at lokal styresmakt skal få sterkere innflytelse i rovviltforvaltningen. Vil ikke dette bli ”bukken som passer havresekken” og kunne resultere i få avgjørelser i rovdyrenes favør?

Svar: Nei, fordi det er nasjonale og klare mål i forvaltningen.

15. – Sp vil i sitt program at forbrukerne også må ha tillitt til at mat er produsert med helse- og miljøvennlige metoder og med hensyn til dyrenes velferd. Hva skal forbrukeren bygge sin tillitt til at dyrevelferden ivaretas på?

Svar: Først og fremst gjennom Mattilsynets kontroller og de regelverk og retningslinjer som norsk matproduksjon retter seg etter.

12. – Hva er viktigst: hensynet til dyrenes helse og velferd, eller økonomisk lønnsomhet for næringer der dyr er såkalte produksjonsenheter?

Svar: I dette spørsmålet ligger det en insinuasjon om at NOAH mener økonomien går foran hensynet til dyrenes helse. Slik Sp kjenner norsk dyrehold er det snarere preget av meget godt stell og god ivaretakelse av dyrenes helse og velferd, mens lønnsomheten ikke er god nok.

Miljøpartiet de grønne
(Svarene er gitt av Sondre Båtstrand, talsperson og 1. kandidat i Hordaland ved stortingsvalget.)

1. – Hvor høyt mener ditt parti at dyrevernsaker bør prioriteres politisk?

Svar: Hensynet til våre medskapninger må bli integrert i hele politikken. Miljøpartiet De Grønne vil bruke en stortingsplass til å gi dyrene en stemme på Stortinget. Dyrevernsaker må prioriteres i en helt annen grad enn i dag.

2. – Dyrevernloven som nylig er vedtatt sier at dyr skal respekteres, har egenverdi og skal ha god velferd. Så langt har loven ført til få konkrete endringer til det bedre i dyreholdet. Hvilke endringer ser ditt parti at dyrevernloven kan få for dyr i Norge?

Svar: Den nye dyrevelferdsloven får dessverre få positive konsekvenser for dyrenes situasjon. Til det er den altfor svak, selv om det er et par positive forslag som er vedtatt. Miljøpartiet De Grønne leverte en egen høringsuttalelse om den nye loven.

3. – Pelsdyroppdrett er forbudt helt eller delvis i flere europeiske land, og i Norge er i følge flere spørreundersøkelser et flertall i befolkningen mot delsdyroppdrett. Hva mener ditt parti om pelsdyroppdrett?

Svar: Norsk lov er ennå ikke til hinder for de groveste brudd på dyrs rettigheter, og noen av de verste eksemplene finner vi innen pelsdyrnæringen. Vi går imot pelsdyroppdrett, og vil arbeide for et totalforbud mot oppdrett av dyr primært eller utelukkende for verdien av pelsen deres.

4. – Mange mener burhønsdrift, også med de såkalte modifiserte burene (med pinne og plastkasse til «støvbading») er i strid med god «dyrevelferd». Er ditt parti for et forbud mot å holde høner i bur?

Svar: Ja. Vi vil sikre alle husdyrarter tilgang på et naturlig utemiljø, og innføre forbud mot alle former for husdyrhold der dyr holdes fanget i små rom eller bur. Vi minner om at heller ikke de «frittgående» alternativene er gode nok i seg selv. Økologisk landbruk er et steg i riktig retning; her er det blant annet strengere krav til rom og bevegelsesmuligheter både inne og ute, og forbud mot burhøns og pelsdyrhold. Vi ønsker et heløkologisk landbruk.

5. – Kjøttproduksjon er ressurskrevende matproduksjon som påvirker klima i negativ retning, samt at det selvsagt er negativt for dyrene. Mener ditt parti det er ønskelig å iverksette tiltak som kan bidra til å redusere kjøttforbruket? Som for eksempel å fjerne den statlige finansieringen av opplysningskontorene for kjøtt, som oppfordrer til mer kjøttforbruk?

Svar: Ja, vi ser et redusert kjøttforbruk som positivt for både mennesker, dyr og natur. Vi ønsker sunn mat, inkludert vegetariske alternativer, i alle offentlige institusjoner, og vi vil fremme forskning på vegetarisk/vegansk livsstil og vegetabilske matprodukter. Vi mener at staten ikke skal involvere seg i «opplysningskontorene» for kjøtt og andre animalske produkter, men etablere et næringsuavhengig opplysningskontor for mat og helse, som også tar hensyn til dyr og miljø.

6. – Selfangsten har blitt subsidiers i 20 år. Vil ditt parti gå inn for å forby selfangst, eller kutte subsidiene?

Svar: Selfangst som storskala kommersiell næring må avvikles, og handel med produkter fra slik fangst må forbys

7. – Norge bryter moratoriet mot hvalfangst og går imot at dyrevernhensyn skal være en viktig del av IWC. Vil ditt parti kunne gå inn for at Norge skal endre politikk i hvalfangstspørsmålet?

Svar: Norsk hvalfangst er et mørkt kapittel i historien. På grunn av tidligere norsk overfangst har vi en stor del av ansvaret for at mange hvalarter er utrydningstruet. Miljøpartiet De Grønne er mot norsk hvalfangst og slutter oss til retningslinjene fra Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC).

8. – Mattilsynet har nylig foreslått at elefanter og andre eksotiske dyr skal være ulovlig på sirkus. Hva er ditt partis syn på å holde dyr i fangenskap for underholdingens skyld, slik som i sirkus?

Svar: Dyr vises fram som mer eller mindre ren underholdning, for eksempel på sirkus. Dette krever at dyrene nektes naturlig sosial atferd og miljø, og må begrenses eller forbys. Miljøpartiet De Grønne vil ha forbud mot de verste formene for bruk av dyr til underholdning, inkludert ville dyr i sirkus og «fang og slipp»-fiske.

9. – Vil ditt parti kunne gå inn for å bevilge betydelige midler for å prioritere forskning og implementering av metoder uten dyreforsøk, slik man blant annet gjør i Sverige?

Svar: Ja. Norge forbruker et stort antall forsøksdyr i undervisning og forskning. Dyrene brukes som modeller for oss selv, men vi påfører dem gjerne smerter vi ellers ville kalt tortur. Samtidig er dyreforsøk en vitenskapelig upålitelig metode, som ofte gir usikre eller misvisende svar. Miljøpartiet De Grønne tar avstand fra alle smertevoldende dyreforsøk. Vi ønsker et snarlig forbud mot bruk av forsøksdyr til forskning, undervisning og trening, som kan erstattes av de mange gode alternativene som finnes til slik bruk av dyr, samt forenkling av godkjenningsordningen for bruk av pasientmateriale til forskning.

10. – Garanterer du at ulv ikke blir utryddet i Norge med ditt parti i regjering?

Svar: Ja, vi ser et klart behov for å øke den norske ulvebestanden til et levedyktig nivå. Vi ønsker en reform av rovviltpolitikken der samlede utgifter til forebygging og erstatning av rovdyrskader gis som faste beløp til kommuner og/eller grunneiere som «huser» rovdyr. Støtten blir kun avhengig av rovdyrantall og rovdyrtype, ikke omfanget av husdyrtap, og kan brukes til forebygging eller endret produksjon ut fra lokale valg. Vi mener både sauer, rovdyr og bønder vil være tjent med en slik omlegging.

11. – Er dagens husdyrhold i det norske landbruket dyreetisk forsvarlig, eller er det områder der ditt parti ønsker forbedringer?

Svar: Det er behov for omfattende forbedringer, og vi ønsker et fullstendig økologisk landbruk. Det finnes ingen fasit for hva som er «gode nok» leveforhold for husdyr, men mange husdyr – også i Norge – lever under forhold vi aldri ville akseptert for såkalte kjæledyr. Miljøpartiet De Grønne er særlig skeptiske til dyretransporter, som ofte tar 8-12 timer, pelsnæringen, og fjørfeproduksjonen som må reformeres drastisk.

12. – Kan du si litt om hvorfor De grønne har valgt å inkludere og sette et såpass sterkt fokus på dyr i partiprogrammet?

Svar: Grønn politikk tar utgangspunkt i solidaritet med medmennesker, dyr og natur. Som hovedregel viser all ny kunnskap om dyrefysiologi at dyrene er mer like oss enn vi før har trodd. Tvil om hva et dyr kan kjenne av smerte og ubehag må derfor komme dyret til gode; dette gjelder også fisk og mindre «tiltalende» skapninger. Miljøpartiet De Grønne mener uansett at dyr har egenverdi utover eventuell nytte for oss mennesker; av dette følger at dyr også har rettigheter som vi må respektere.

Fremskrittspartiet
(Svarene er gitt av Aina Stenersen, internasjonal trainee for Frps stortingsgruppe.)

1. Hvor høyt mener ditt parti at dyrevernsaker bør prioriteres politisk?

Svar: FrP mener at Norge skal ha et sterkt dyrevern. Personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, skal umiddelbart miste retten til dyrehold.

2. Dyrevernloven som nylig er vedtatt sier at dyr skal respekteres, har egenverdi og skal ha god velferd. Så langt har loven ført til få konkrete endringer til det bedre i dyreholdet. Hvilke endringer ser ditt parti at dyrevernloven kan få for dyr i Norge?

Svar: Dyrevernloven vil bidra til betydelig økt dyrevern, og det er positivt. FrP er den fremste pådriver for et sterkt dyrevern i Norge.

3. Pelsdyroppdrett er forbudt helt eller delvis i flere europeiske land, og i Norge er i følge flere spørreundersøkelser et flertall i befolkningen mot pelsdyroppdrett. Hva mener ditt parti om pelsdyroppdrett?

Svar: FrP vil gradvis avvikle offentlige subsidier til pelsdyrnæringen. Vi vil også gjennomgå regelverk knyttet til dyrevelferd for pelsdyrnæringen, med sikte på forbedringer.

4. Mange mener burhønsdrift, også med de såkalte modifiserte burene (med pinne og plastkasse til «støvbading») er i strid med god «dyrevelferd». Er ditt parti for et forbud mot burhønsdrift?

Svar: Vi støtter den nye forskriften fra 2012.

5. Kjøttproduksjon er ressurskrevende matproduksjon som påvirker klima i negativ retning, samt at det selvsagt er negativt for dyrene. Mener ditt parti det er ønskelig å iverksette tiltak som kan bidra til å redusere kjøttforbruket? Som for eksempel å fjerne den statlige finansieringen av opplysningskontorene for kjøtt, som oppfordrer til mer kjøttforbruk?

Svar: FrP vil ikke iverksette tiltak som kan bidra til å redusere kjøttforbruket. Vi foreslår en rekke andre tiltak i klimapolitikken, som vil ha mye bedre effekt enn å få folk til å redusere kjøttforbruket sitt. Finansiering av opplysningskontorene skal fortsatt være av brukere, men vi vil likestille informasjonstiltak mellom kjøtt og fisk.

6. Selfangsten har blitt subsidiert i 20 år. Vil ditt parti gå inn for å forby selfangst, eller kutte subsidiene?

Svar: FrP vil ikke forby selfangst, og vi ønsker det offentlige skal stimulere til økt selfangst. Dette er positivt og vil bidra til å sikre fiskeressursene våre.

7. Norge bryter moratoriet mot hvalfangst og går imot at dyrevernhensyn skal være en viktig del av The International Whaling Comission (IWC). Vil ditt parti kunne gå inn for at Norge skal endre politikk i hvalfangstspørsmålet?

Svar: FrP er for at hvalfangst skal fortsette, det er en næring som tilbyr mange arbeidsplasser. Vi vil ha en fornuftig forvaltning av hvalstammen.

8. Mattilsynet har nylig foreslått at elefanter og andre eksotiske dyr skal være ulovlig på sirkus. Hva er ditt partis syn på å holde dyr i fangenskap for underholdingens skyld, slik som i sirkus?

Svar: FrP mener at så lenge kravene til dyrevelferd blir opprettholdt skal det være lov å holde dyr til underholdning

9. Vil ditt parti kunne gå inn for å bevilge betydelige midler for å prioritere forskning og implementering av metoder uten dyreforsøk, slik man blant anet gjør i Sverige)?

Svar: FrP mener at så lenge kravene til dyrevelferdsloven blir opprettholdt skal det være lov å bruke dyr til forskning.

10. Ønsker FrP å utrydde ulven i Norge?

Svar: FrP ønsker ikke å verne ulvebestanden i Norge, men kommer ikke til å iverksette tiltak for å utrydde dagens ulvebestand.

11. Er dagens husdyrhold i det norske landbruket dyreetisk forsvarlig, eller er det områder der ditt parti ønsker forbedringer?

Svar: FrP mener dagens krav, med utgangspunkt i den nye dyrevelferdsloven er etisk forsvarlige for norsk landbruk

12. Hva er viktigst: hensynet til dyrenes helse og velferd, eller økonomisk lønnsomhet for næringer der dyr er såkalte produksjonsenheter?

Svar: FrP skiller ikke mellom disse behovene og mener på lik linje som de aller fleste bønder at mishold av dyr er uetisk, og godt dyrehold med fokus på god dyrehelse gir god produksjon

13. Frp nevner knapt dyrevernrelaterte forhold i sitt partiprogram, hvorfor er ikke partiet opptatt av dette når ”folk flest” nettopp er glade i dyr og vil at de skal behandles ordentlig?

Svar: Det er en feilaktig påstand at FrP knapt nevner dyrevernrelaterte forhold i sitt partiprogram. Vi er det partiet som tar dette sterkt på alvor. FrP vil ha et sterkt dyrevern, og vil at personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, umiddelbart skal miste retten til dyrehold.

14. Vil Frp tillate fangst av diende selunger? Hvis ja, er dette etisk forsvarlig?
Svar: FrP vil ha en fornuftig forvaltning av selstammen.

Kristelig folkeparti
(Svarene er gitt av spesialrådgiver Alf Rose Sørgaarden, leder av politisk avdeling.)

1. – Hvor høyt mener ditt parti at dyrevernsaker bør prioriteres politisk?
Svar: Tilstrekkelig høyt til at lover og forskrifter ivaretar god dyrevelferd.

2. – Dyrevernloven som nylig er vedtatt sier at dyr skal respekteres, har egenverdi og skal ha god velferd. Så langt har loven ført til få konkrete endringer til det bedre i dyreholdet. Hvilke endringer ser ditt parti at dyrevernloven kan få for dyr i Norge?
Svar: Dette er ikke diskutert i detalj i partiets organer, men vi har blant annet følgende programformuleringer: Alt dyrehold skal baseres på god dyrevelferd, og avliving skal skje raskt og uten unødig lidelse. Det må ikke tillates avl eller bioteknologisk utvikling som fremskaffer individer uten dyrenes naturlige instinkter og egenart. KrF vil ha strenge krav til leveforhold for husdyr som så langt som mulig ivaretar dyrenes naturlige behov. Dette er våre føringer i debatten om eventuelle endringer i norsk dyrehold.

3. – Pelsdyroppdrett er forbudt helt eller delvis i flere europeiske land, og i Norge er i følge flere spørreundersøkelser et flertall i befolkningen mot delsdyroppdrett. Hva mener ditt parti om pelsdyroppdrett?
Svar: Vi prøvde dette ut på vårt landsmøte i forbindelse med programbehandlingen. Vårt parti går ikke for avvikling av næringen, men står fremdeles for at det må stilles klare krav til bedring av driftsformer, slik vi også var med på å kreve gjennom Samarbeidsregjeringens stortingsmelding i forrige periode.

4. – Mange mener burhønsdrift, også med de såkalte modifiserte burene (med pinne og plastkasse til «støvbading») er i strid med god «dyrevelferd». Er ditt parti for et forbud mot burhønsdrift?
Svar: Det er ikke konkret drøftet.

5. – Kjøttproduksjon er ressurskrevende matproduksjon som påvirker klima i negativ retning, samt at det selvsagt er negativt for dyrene. Mener ditt parti det er ønskelig å iverksette tiltak som kan bidra til å redusere kjøttforbruket? Som for eksempel å fjerne den statlige finansieringen av opplysningskontorene for kjøtt, som oppfordrer til mer kjøttforbruk?
Svar: Vi er for en differensiert landbruksproduksjon, der kjøttproduksjon er en del av virksomheten.

6. – Selfangsten har blitt subsidiert i 20 år. Vil ditt parti gå inn for å forby selfangst, eller kutte subsidiene?
Svar: Nei, vi vil ikke forby selfangst. Alle arter skal kunne beskattes, forutsatt at bestandsstørrelsen er stor nok, men det må selvsagt skje på en bærekraftig og forsvarlig måte.

7. – Norge bryter moratoriet mot hvalfangst og går imot at dyrevernhensyn skal være en viktig del av The International Whaling Comission (IWC). Vil ditt parti kunne gå inn for at Norge skal endre politikk i hvalfangstspørsmålet?
Svar: Alle arter skal kunne beskattes, forutsatt at bestandsstørrelsen er stor nok, men det må selvsagt skje på en bærekraftig og forsvarlig måte.

8. – Mattilsynet har nylig foreslått at elefanter og andre eksotiske dyr skal være ulovlig på sirkus. Hva er ditt partis syn på å holde dyr i fangenskap for underholdingens skyld, slik som i sirkus?
Svar: Dette har ikke vært drøftet konkret i partiet.

9. – Vil ditt parti kunne gå inn for å bevilge betydelige midler for å prioritere forskning og implementering av metoder uten dyreforsøk, slik man blant annet gjør i Sverige?
Svar: Vi har også følgende programpunkt, som vi selvsagt vil arbeide for: «KrF vil begrense omfanget av dyreforsøk, og erstatte dette mest mulig med moderne teknologi.

10. – Garanterer du at ulv ikke blir utryddet i Norge med ditt parti i regjering?
Svar: Vi har programfestet at vi vil at Norge skal ta vår del av ansvaret for å sikre levedyktige bestander av disse artene.

11. – Er dagens husdyrhold i det norske landbruket dyreetisk forsvarlig, eller er det områder der ditt parti ønsker forbedringer?
Svar: Vi vil satse mer på forebyggende tiltak i forhold til rovdyrangrep på husdyr. Forøvrig vil vi at kontrollrutinene skal være gode, slik at beslutningstakerne raskt får en objektiv og sannferdig beskjed fra kontrollorganer og fagmiljøer dersom det er behov for å stramme inn i lover og forskrifter for å ivareta god dyrevelferd.

12. – Hva er viktigst: hensynet til dyrenes helse og velferd, eller økonomisk lønnsomhet for næringer der dyr er såkalte produksjonsenheter?
Svar: God dyrevelferd og dyrehelse skal ivaretas. Det er en grunnleggende forutsetning for å drive med produksjon som innbefatter levende dyr.

Venstre
(Svarene er gitt av politisk rådgiver Kjartan Almenning.)

1. – Hvor høyt mener ditt parti at dyrevernsaker bør prioriteres politisk?

Svar: Spørsmålet er vanskelig å svare eksakt på. Dyrevelferd skal prioriteres på linje med andre viktige politiske spørsmål uten at man trenger å sette disse opp mot hverandre. Venstre slår i vårt prinsipprogram fast at vi skal være en forkjemper for dyrs velferd, fordi dyr har en egenverdi. Det har vi også vist ved at Lars Sponheim som landbruksminister la fram den første dyrevelferdsmeldingen på 20 år. Det var en melding som var dyrevelferdsmessig prinsipiell og ambisiøs, og som la grunnlaget for en god Lov om dyrevelferd. Loven er nå vedtatt av Stortinget med enstemmighet på de fleste punkter. Det taler ikke for at nye politiske lovinitiativer vil prioriteres høyt i neste periode, men flere saker skal følges opp. Dette gjelder for eksempel pelsdyrbransjen og et skjerpet tilsyn med dyrevelferd både overfor produksjonsdyr, forsøksdyr og dyretransport. Dyrevernsaker i forståelsen brudd på dyrs rettigheter jfr lovverket bør slik sett prioriteres høyere enn i dag, og det må rammene til Mattilsynet reflektere. Dyrevelferd er også viktig for matprodusenter og matbransjen, både for å sikre trygg mat og for å kunne operere i et internasjonalt marked.

2. – Dyrevernloven som nylig er vedtatt sier at dyr skal respekteres, har egenverdi og skal ha god velferd. Så langt har loven ført til få konkrete endringer til det bedre i dyreholdet. Hvilke endringer ser ditt parti at dyrevernloven kan få for dyr i Norge?

Svar: Loven trer ikke i kraft før 1. januar 2010. Den vil da etter vårt skjønn føre til en rekke konkrete endringer til det bedre for dyrs velferd. Det gjelder for eksempel forbud mot inngrep på dyr; den generelle hjelpeplikten som pålegges når man møter syke, skadde eller hjelpeløse dyr; varsleplikten ved dyremishandling eller vanskjøtsel; merkeordningen for katter og hunder som skal utredes; punktene om fiskehelse; presiseringen om at dyrs levemiljø skal tilpasses artens behov – som kan avstedkomme flere endringer i løpet av perioden. Det er også et faktum at dyr med denne loven har fått en generelt høyere anerkjennelse i lovverket, gjennom at man anerkjenner dyrenes egenverdi. Det er et lite steg i forhold til umiddelbare, konkrete konsekvenser, men et viktig steg i samfunnets forhold til dyrevelferd. Så er det slik at Venstre på flere punkter skulle ønske at Regjeringen i sitt forslag til Stortinget fulgte Stortingsmeldingens noe mer ambisiøse og konkrete målsetninger. Særlig var vi skuffet over at kravet om løsdrift hos melkekyr ble utsatt med 10 år i forhold til Stortingets vedtak i forrige periode.

3. – Pelsdyroppdrett er forbudt helt eller delvis i flere europeiske land, og i Norge er i følge flere spørreundersøkelser et flertall i befolkningen mot delsdyroppdrett. Hva mener ditt parti om pelsdyroppdrett?

Svar: Venstre har programfestet at pelsdyrhold skal avvikles innen 2012 dersom ikke dyrevelferden blir forsvarlig. Det er en oppfølging av Stortingsmeldingen om dyrevelferd.

4. – Mange mener burhønsdrift, også med de såkalte modifiserte burene (med pinne og plastkasse til «støvbading») er i strid med god «dyrevelferd». Er ditt parti for et forbud mot burhønsdrift?

Svar: Venstre har ikke programfestet et forbud mot burhønsdrift. Vi vil imidlertid gjøre flere grep som kan bedre dyrevelferden for høns. Dette gjelder blant annet strengere tilsyn for å sikre at kravene til burstørrelse m.v. er oppfylt, innføring av en standardisert, frivillig merkeordning der forbrukerne kan velge produkter basert på dyrevelferdskriterier, og å sørge for å øke den økologiske delen av landbruksproduksjonen, herunder egg- og fjørfeproduksjon.

5. – Kjøttproduksjon er ressurskrevende matproduksjon som påvirker klima i negativ retning, samt at det selvsagt er negativt for dyrene. Mener ditt parti det er ønskelig å iverksette tiltak som kan bidra til å redusere kjøttforbruket? Som for eksempel å fjerne den statlige finansieringen av opplysningskontorene for kjøtt, som oppfordrer til mer kjøttforbruk?

Svar: Dette er en del av landbruksforhandlingene, og Venstre har ikke spesifikt gått inn for denne typen reduksjoner. Imidlertid er vi åpne for en jevnere fordeling av tilskuddene til de ulike opplysningskontorene, inkludert fisk og frukt og grønnsaker.

6. – Selfangsten har blitt subsidiert i 20 år. Vil ditt parti gå inn for å forby selfangst, eller kutte subsidiene?

Svar: Nei, i en situasjon der selbestanden er av en slik størrelse at den står i fare for å utrydde fiskestammer, mener ikke Venstre at dette er en riktig prioritering. Imidlertid må alle metoder for fangst og fiske foregå innenfor dyrevernsmessig akseptable rammer, og dyremisbruk i selfangstsammenheng må påtales som annet dyremisbruk.

7. – Norge bryter moratoriet mot hvalfangst og går imot at dyrevernhensyn skal være en viktig del av The International Whaling Comission (IWC). Vil ditt parti kunne gå inn for at Norge skal endre politikk i hvalfangstspørsmålet?

Svar: Nei, i dette spørsmålet står Venstre på regjeringens linje om å opprettholde fangst av hval, slik det også er politisk konsensus og forskningsmessig enighet om at er forsvarlig. Men også her må fangst foregå innenfor rammene av Lov om dyrevelferd, og anbefalingene fra Det internasjonale råd for havforskning må følges. Når det gjelder spørsmålet om IWC er riktig arena for dyrevelferdsspørsmål er dette en debatt som også må ta i betraktning hvordan IWC som internasjonal organisasjon er bygget opp, og hvorvidt dette er en hensiktsmessig organisering i denne typen spørsmål.

8. – Mattilsynet har nylig foreslått at elefanter og andre eksotiske dyr skal være ulovlig på sirkus. Hva er ditt partis syn på å holde dyr i fangenskap for underholdingens skyld, slik som i sirkus?

Svar: Venstre vil innskrenke adgangen til å bruke dyr både til kosmetiske og underholdningsmessige formål. I et kost-nytte-perspektiv, og sett i lys av dyrs egenverdi, er dyr i sirkus utenfor det vi mener er nødvendig og dermed akseptabel bruk av dyr.

9. – Vil ditt parti kunne gå inn for å bevilge betydelige midler for å prioritere forskning og implementering av metoder uten dyreforsøk? (slik man bl.a. gjør i Sverige)?

Svar: Uten at en slik prioritering er konkret uttrykt i noe program, er Venstre generelt for en massiv økning av offentlig og privat forskningsinnsats på et bredt spekter av områder. Sett i lys av vårt generelle syn på dyrevelferd og tilsyn med forsøksdyr spesielt, vil Venstre trolig være sympatisk innstilt til en slik prioritering av midlene. Dette er imidlertid en prioriteringssak som er utenfor hva man kan tallfeste i forkant av valg. Det er heller ikke en sak Stortinget bør detaljstyre, men vil kunne være en prioritering i Regjeringen.

10. – Garanterer du at ulv ikke blir utryddet i Norge med ditt parti i regjering?

Svar: Ja, så langt politiske vedtak holder. Rovdyrforliket ligger til grunn for vår politikk på dette området.

11. – Er dagens husdyrhold i det norske landbruket dyreetisk forsvarlig, eller er det områder der ditt parti ønsker forbedringer?

Svar: Dagens husdyrhold er generelt godt i forhold til samfunnets krav om dyrevelferd og dyreetiske standarder, og norske bønder tar ansvar. Det er imidlertid alltid forbedringspotensiale. Vi bør gi den nye Lov om dyrevelferd noe tid til å sette seg før konkrete krav om forbedring reises. Blant våre krav er at dyrevelferden for pelsdyr skal bli forsvarlig innen 2012 for at bransjen skal kunne videreføre sin drift. Vi mener også det er grunnlag for å kreve løsdrift blant melkekyr tidligere enn det nå legges opp til. Jevnlige saker som avdekker såkalte dyretragedier med mislighold av dyr, viser at systemet kan forbedres. Vi mener at en lovfesting av dyrevelferdsnemndene som en del av Mattilsynet, men med lekmanns- og veterinærkompetanse, ville kunne sikre et mer aktivt Mattilsyn og en bedre kontroll enn det den nylig vedtatte loven legger opp til.

12. – Hva er viktigst: hensynet til dyrenes helse og velferd, eller økonomisk lønnsomhet for næringer der dyr er såkalte produksjonsenheter?

Svar: Hensynet til dyrenes helse og velferd.

Høyre
(Svarene er gitt av næringspolitisk rådgiver Hans Kristian Thorbjørnsen)

1. – Hvor høyt mener ditt parti at dyrevernsaker bør prioriteres politisk?

Svar: Under behandlingen av dyrevelferdsloven denne stortingsperioden, var Høyre pådriver for at dyrs egenverdi skulle fremkomme direkte i lovteksten. Resultatet ble at næringskomiteen, med unntak av Fremskrittspartiet, gikk inn for at det skal komme til uttrykk i lovteksten at dyr har en egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Høyre har også vært pådriver for at det skal utredes å innføre en kompensasjonsordning til personer eller organisasjoner som frivillig tar hånd om forvillede og hjelpeløse dyr.

2. – Dyrevernloven som nylig er vedtatt sier at dyr skal respekteres, har egenverdi og skal ha god velferd. Så langt har loven ført til få konkrete endringer til det bedre i dyreholdet. Hvilke endringer ser ditt parti at dyrevernloven kan få for dyr i Norge?

Svar: Som nevnt i svar 1, er Høyre svært opptatt av dyrs egenverdi. Det har skjedd en betydelig utvikling i folks oppfatning av hva som skal anses som et godt dyrevern, både innen landbruket og i kjæledyrholdet. Høyre mener at dyr skal ha god behandling, godt stell og få riktig behandling mot sykdom og skader mens de lever og bli avlivet på en minst mulig smertefull måte når avliving er nødvendig. Nyere forskning innen dyrevern bringer ny kunnskap om dyrs sansning, følelser og opplevelser som det er helt naturlig at lovgivningen tar inn over seg. Det har også skjedd en utvikling innen produksjonsmetoder i landbruket, størrelse på besetninger og lignende som bidrar til at det er riktig å stille et strengere krav til dyrevelferd enn hva som har vært riktig tidligere. Også innen kjæledyrholdet har det kommet tekniske løsninger og utstyr som gjør at det er naturlig at kravene til dyrevelferd skjerpes.

3. – Pelsdyroppdrett er forbudt helt eller delvis i flere europeiske land, og i Norge er i følge flere spørreundersøkelser et flertall i befolkningen mot delsdyroppdrett. Hva mener ditt parti om pelsdyroppdrett?

Svar: Det må være tillatt å drive pelsdyroppdrett på samme måte som annet husdyrhold er tillatt. Dyra må ikke påføres unødig lidelse. Myndighetene må jevnlig vurdere endringer i regelverket som sikrer best mulig behandling av dyra. Norge må ikke ha lavere krav til dyrevelferd enn andre land som driver pelsdyroppdrett.

4. – Mange mener burhønsdrift, også med de såkalte modifiserte burene (med pinne og plastkasse til «støvbading») er i strid med god «dyrevelferd». Er ditt parti for et forbud mot burhønsdrift?

Svar:Nei, Høyre er som når det gjelder pelsdyroppdrett opptatt av at dyrene ikke må påføres unødig lidelse, og at myndighetene må vurdere endringer i regelverket fortløpende.

5. – Kjøttproduksjon er ressurskrevende matproduksjon som påvirker klima i negativ retning, samt at det selvsagt er negativt for dyrene. Mener ditt parti det er ønskelig å iverksette tiltak som kan bidra til å redusere kjøttforbruket? Som for eksempel å fjerne den statlige finansieringen av opplysningskontorene for kjøtt, som oppfordrer til mer kjøttforbruk?

Svar: Nei

6. – Selfangsten har blitt subsidiert i 20 år. Vil ditt parti gå inn for å forby selfangst, eller kutte subsidiene?

Svar: Nei

7. – Norge bryter moratoriet mot hvalfangst og går imot at dyrevernhensyn skal være en viktig del av The International Whaling Comission (IWC). Vil ditt parti kunne gå inn for at Norge skal endre politikk i hvalfangstspørsmålet?

Svar: Overhodet ikke

8. – Mattilsynet har nylig foreslått at elefanter og andre eksotiske dyr skal være ulovlig på sirkus. Hva er ditt partis syn på å holde dyr i fangenskap for underholdingens skyld, slik som i sirkus?

Svar: Høyre er positive til sirkusvirksomhet så lenge dyrene behandles i tråd med dyrevernloven.

9. – Vil ditt parti kunne gå inn for å bevilge betydelige midler for å prioritere forskning og implementering av metoder uten dyreforsøk? (slik man bl.a. gjør i Sverige)?

Svar: Ja, dette vil vi vurdere.

10. – Garanterer du at ulv ikke blir utryddet i Norge med ditt parti i regjering?

Svar: Høyre vil jobbe for å bevare et forsvarlig antall ulver,

11. – Er dagens husdyrhold i det norske landbruket dyreetisk forsvarlig, eller er det områder der ditt parti ønsker forbedringer?

Svar: Høyre er oppmerksom på den alvorlige utfordringen som ligger i et alt for høyt antall såkalte dyretragedier der enkeltbesetninger på gårdsbruk blir utsatt for vannskjøtsel, og vil jobbe for begrense dette.

12. – Høyre vil i følge programmet ha god og anstendig dyrevelferd. Hva betyr dette i praksis?

Svar: Se spm 1 og 2.

13. – Hva betyr det konkret å sikre pelsdyrnæringen rammevilkår som vil øke lønnsomheten, slik det står i programmet?

Svar: Det kan innebære å legge til rette for en mer moderne produksjonsform.

14. – Hva er viktigst: hensynet til dyrenes helse og velferd, eller økonomisk lønnsomhet for næringer der dyr er såkalte produksjonsenheter?

Svar: Høyre mener det er mulig å kombinere næringens økonomiske lønnsomhet, og hensynet til dyrenes helse og velferd.

Rødt
(Svarene er gitt av Beth Hartmann, partisekretær)

1.- Hvor høyt mener ditt parti at dyrevernsaker bør prioriteres politisk?

Svar: Rødt er for at rettssystemet skal slå hardere ned på dyremishandling både privat og i industrisammenheng.

2. – Dyrevernloven som nylig er vedtatt sier at dyr skal respekteres, har egenverdi og skal ha god velferd. Så langt har loven ført til få konkrete endringer til det bedre i dyreholdet. Hvilke endringer ser ditt parti at dyrevernloven kan få for dyr i Norge?

Svar: Dette har ikke partiet diskutert, men det er opplagt at dyrevernloven skal følges. Hvis dette betyr endringer i privat eller industrisammenheng må de gjøres.

3. – Pelsdyroppdrett er forbudt helt eller delvis i flere europeiske land, og i Norge er i følge flere spørreundersøkelser et flertall i befolkningen mot delsdyroppdrett. Hva mener ditt parti om pelsdyroppdrett?

Svar: Rødt vil fjerne all statlig støtte til pelsdyrindustrien og jobbe for ei kraftig forbedring av forholdene på farmene, både for dyrenes og miljøets skyld. I dagens samfunn finnes det gode og også bedre alternativer enn pels.

4. – Mange mener burhønsdrift, også med de såkalte modifiserte burene (med pinne og plastkasse til «støvbading») er i strid med god «dyrevelferd». Er ditt parti for et forbud mot burhønsdrift?

Svar: Burhønsdrift må skje på forsvarlig vis i henhold til lover og regler. Partiet har ikke gjort noen vedtak ifht. forbud.

5. – Kjøttproduksjon er ressurskrevende matproduksjon som påvirker klima i negativ retning, samt at det selvsagt er negativt for dyrene. Mener ditt parti det er ønskelig å iverksette tiltak som kan bidra til å redusere kjøttforbruket? Som for eksempel å fjerne den statlige finansieringen av opplysningskontorene for kjøtt, som oppfordrer til mer kjøttforbruk?

Svar: Kjøttproduksjon er svært energikrevende og det vil på lang sikt være fordelaktig for både verdens matforsyning og for miljøet om kostholdet besto av mindre kjøtt. De siste årene har vi sett en voksende mengde kjøtt bli importert til Norge. Dette er en utvikling Rødt vil snu. Rødt ønsker å styrke importvernet på landbruksprodukter generelt.

Men Norge er i dag stor grad sjølvforsynt på kjøtt og kjøttbiprodukter. Vi ønsker ikke tiltak som kan svekke Norsk kjøttproduksjon og Norske bønder sin mulighet til å leve av kjøttproduksjon. Rødt jobber for at kjøttproduksjonen i større grad må bygge på lokale ressurser og mindre kraftfôr.*

6. – Selfangsten har blitt subsidiert i 20 år. Vil ditt parti gå inn for å forby selfangst, eller kutte subsidiene?

Svar: Rødt vil ikke jobbe spesielt for å forby selfangst eller kutte subsidiene.*

7. – Norge bryter moratoriet mot hvalfangst og går imot at dyrevernhensyn skal være en viktig del av The International Whaling Comission (IWC). Vil ditt parti kunne gå inn for at Norge skal endre politikk i hvalfangstspørsmålet?

Svar: Rødt vi ikke jobbe spesielt for å ta opp dette spørsmålet.

8. – Mattilsynet har nylig foreslått at elefanter og andre eksotiske dyr skal være ulovlig på sirkus. Hva er ditt partis syn på å holde dyr i fangenskap for underholdingens skyld, slik som i sirkus?

Svar: Det er ikke bra at dyr blir holdt i fangenskap for underholdningens skyld.

9. – Vil ditt parti kunne gå inn for å bevilge betydelige midler for å prioritere forskning og implementering av metoder uten dyreforsøk, slik man blant annet gjør i Sverige?

Svar: Ja, Rødt vil gå inn for bevilgninger av denne art.

10. – Garanterer du at ulv ikke blir utryddet i Norge med ditt parti i regjering?

Svar: Rødt arbeider for å sikre levedyktige norske bestander av de store rovdyra, som er en del av det biologiske mangfoldet. Og at norske naturressurser må forvaltes slik at artenes mangfold og evne til opprettholdelse ikke reduseres.

11. – Er dagens husdyrhold i det norske landbruket dyreetisk forsvarlig, eller er det områder der ditt parti ønsker forbedringer?

Svar: Det er et behov for forbedringer innen næringa, bl.a i forhold til fabrikkdrift som ikke er etisk forsvarlig. Rødt vil vi arbeide for å endre dette.