Bokanmeldelse: På deres egne premisser


On Their Own Terms – Bringing Animal-Rights Philosophy Down to Earth
Av Lee Hall, 2010
330 sider
Anmeldt av Arild Tornes

Lee Halls bok beskriver dyre-rettigheter, veganisme og miljøvern som uadskillelige deler av filosofien som forsvarer alle skapningers egenverdi. Lee Hall er jurist, forfatter og jobber for den amerikanske dyrerettighetsorganisasjonen Friends of Animals. Hun har tidligere skrevet Capers in the Churchyard: Animal Rights Advocacy in the Age of Terror (2006) og vegan-kokeboken Dining With Friends – The Art of North American Vegan Cuisine (2010), skrevet sammen med Prinscilla Feral.

 

I On Their Own Terms gir Hall en klar, enkel og reflektert beskrivelse av hva dyrerettigheter handler om, hva dyrerettighetsbevegelsens budskap er, og hvilke midler og strategier som er naturlig å bruke.
Dyrerettigheter er som tittelen beskriver, et forsvar for dyrs rett til å leve på sine egne premisser, en holdning som respekterer deres autonomi, og som derfor gjør opprør mot menneskets dominans.
Hall skriver: ”Dyrerettigheter handler først og fremst om at en motsetter seg menneskets krig mot andre dyr ved samvittighetsbegrunnet utmelding fra industriene som fordriver, fanger, avler, kjøper, selger, kontrollerer og utnytter bevisste skapninger.” Boken er en bra introduksjon til dyrerettigheter, den er lettlest, pedagogisk og godt skrevet. Den er interessant for alle som følger med i debatten om dyrs rettigheter og helhetlig tilnærming til miljøvern. Boken stimulerer leseren til selv å tenke kritisk gjennom stoffet. Et budskap for radikalt miljøvern står sentralt. Både dyrerettigheter, veganisme og miljøvern beskrives som sterkt forbundet og uadskillelige deler av filosofien som forsvarer alle skapningers egenverdi. Hall argumenterer for at dyrerettighetsbevegelsen bør ta økologiske hensyn mer på alvor. Det er viktig siden de ville, frie dyrene – dem vi ikke har gjort til slaver – utryddes og fordrives i takt med naturødeleggelsene. Vegansk kosthold og landbruk forsvares både av hensyn til dyrene som holdes fanget og slaktes innen husdyrbruket, og av hensyn til omgivelsenes økologi – som også inkluderer de ville dyrene som bor der. Siden et plantebasert landbruk er mindre areal- og ressurskrevende enn landbruk basert på husdyravl, vil det frigjøre naturområder og gavne deres ikke-menneskelige beboere. Ifølge Hall er både mindre ressursbruk, overgang til en plantebasert levemåte, og bekjempelse av menneskehetens overbefolkning, nødvendige deler når vi praktiserer respekt for dyr og natur.

“Boken er en bra introduksjon til dyrerettigheter, den er lettlest, pedagogisk og godt skrevet. Den er interessant for alle som følger med i debatten om dyrs rettigheter og helhetlig tilnærming til miljøvern. Boken stimulerer leseren til selv å tenke kritisk gjennom stoffet.”

On Their Own Terms går igjennom dyrerettighetsteoretiske aspekter som skillet mellom en rettighetsbasert og en omsorgsbasert tilnærming til etikk, skillet mellom dyrettigheter og dyrevelferd og hvordan husdyrindustriene forkludrer disse begrepene. Hall behandler også teoretikere som Donald Watson, Henry Salt, Peter Singer, Tom Regan og Gary Francione.

Hall sier seg enig med flere av dem når det gjelder betydningen av abolisjonisme, at dyrerettigheter krever en nedlegging av husdyrbruk og dyrenes eiendomsstatus. Det er likevel ikke nok siden det kun affekterer relasjoner til dyrene i fangenskap, og ignorerer dyrene som lever utenfor det og som fordrives av vår sivilisasjons destruktive ekspansjon. Som strategi foreslår hun at dyrerettighetsforsvarere bør prioritere å arbeide for vegansk landbruk. Husdyrbruket kan ikke forsvares etisk fra et dyrerettighetsperspektiv, derfor er det ingen grunn til å late som om det kan oppnå en slik status. Hall mener det er mer relevant for dyrerettighetsforsvarere å involvere seg i miljøvernpolitikk med formål om å verne naturområder med ville dyr fra intervensjon enn å “forbedre” et husdyrhold som på alle nivåer er maktisbruk.

Kapittel fem er veldig informativt der det tar for seg vanlige innvendinger mot veganisme, og viser hvordan de kan forstås og besvares. Informative er også vedleggene bakerst. Ett lister opp nøkkeldefinisjoner av sentrale begreper innen dyrerettighetsteorien, som ”abolisjon”, ”dyrerettigheter”, ”dyrevelferd”, ”husdyrbruk”, og ”veganisme”; ett annet gir råd om hvordan en kan lage veganske pamfletter og brosjyrer som kommuniserer effektivt.

Det jeg liker med Lee Hall er hennes forsøk på det hun beskriver som en holistisk (helhetlig) tilnærming til dyrerettigheter: At vi bør tydeliggjøre, både for oss selv og for vårt publikum, hva våre ideologiske prinsipper og mål er, og å la det budskapet bli tydelig kommunisert gjennom alle deler av vår aktivisme. Midlene må harmonere med målet.

___

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2011.