Ventetiden

av Anita Fagerheim og Elisabeth Frammer, hovedfoto: Jo-Anne McArthur

I høst skal regjeringen komme med en anbefaling til Stortinget om norsk pelsdyroppdrett. Dyrene har ventet alt for lenge. Vil politikerne nå endelig lytte til flertallet i befolkningen og faglige råd?

I sommer har de ulike partiene arbeidet med nye programmer, og en viktig oppgave for NOAH har vært å få inn forbud mot pelsdyroppdrett i de partiprogrammer som ikke allerede har dette. KrF, FrP eller Høyre må ta stilling mot pelsdyroppdrett for å få et klart dyrevennlig flertall på Stortinget – sammen med Venstre, AP, SV og MDG.

«Det holder ikke at statsminister og partileder Solberg uttrykker ”personlig” sympati med pelsdyrene. De trenger ikke hennes sympati, de trenger hennes handlekraft.»

KrF: Våknende bevissthet

KrF har vært unnvikende i pelsdyrspørsmålet i mange år, og har heller ikke markert seg på andre dyrevelferdsspørsmål. Men da NOAH i fjor var til stede på KrFs landsmøte fikk vi anledning til å snakke med svært mange lokalpolitikere om pelsdyroppdrett. Møtet ble holdt rett etter at Kirken hadde svart på NOAHs utfordring i pelssaken, med en klar holdning om at pelsdyroppdrett ikke er etisk riktig. Dette ser ut til å ha gitt inspirasjon: KrF har i førsteutkastet til sitt nye program tatt et skritt i riktig retning og har to alternativer i forhold til hva de skal mene om pelsdyr- oppdrett.

«Det er ikke noen tvil om at tålmodigheten med deler av pelsdyrnæringa er satt kraftig på prøve gang på gang.»
– Knut Arild Hareide, KrF

Alternativ A er “regelverket for hold av pelsdyr må strammes inn ytterligere med tanke på bedre dyrevelferd”, og alternativ B er “avvikle statlige støtteordninger og på sikt gå inn for en styrt avvikling av 
pelsdyrnæringen”.[1] På spørsmål om KrF i høst vil lytte til veterinærforeningens anbefaling og stemme for at pelsdyr ikke lenger skal holdes i bur når denne saken igjen kommer opp i Stortinget, svarer partileder Knut Arild Hareide: “KrF stortingsgruppe vil behandle stortingsmeldingen når den kommer fra regjeringen. I det arbeidet vil faglige tilrådinger veie tungt. Det er imidlertid ikke noen tvil om at tålmodigheten med deler av pelsdyrnæringa er satt kraftig på prøve gang på gang etter avsløringer om manglende dyrevelferd hos aktører i bransjen.”

FrP: Ukomfortable med pelsdyroppdrett?

NOAH har også i løpet av året hatt tett kontakt med flere FrP-politikere. Som resultat av dialogen kom bl.a. en resolusjon om pelsdyroppdrett fra Akershus FrP, som ble tatt videre av FrPs landsstyremøte. Den vitner om at partiet begynner å bli ukomfortable med pelsdyroppdretten: “Fremskrittspartiet (bør) arbeide for å stille nye krav til pelsdyrnæringen, basert på pelsdyrenes artsspesifikke behov. Mulighet for artstypisk bevegelse, graving, jaktsimulering og ivaretakelse av sosiale adferdsbehov er eksempler på minimumskrav som bør innføres for å sikre dyrevelferden.” Selv om det ikke er direkte forbud som foreslås, er det liten tvil om at deler av FrP ikke ser for seg en fremtid med rev og mink i bur.

«I pelsdyrmeldingen vil regjeringen komme med sine konklusjoner på hvorvidt pelsdyr bør holdes i bur.»
– Siv Jenssen, FrP

FrP sitter med mye av makten for nettopp hva regjeringen vil komme til å anbefale. De har landbruksministeren, og dermed også styringen i denne saken. “Landbruks- og matdepartementet har mottatt en rekke innspill til pelsdyrmeldingen som vil bli lagt frem i løpet av høsten. I den meldingen vil regjeringen komme med sine konklusjoner på hvorvidt pelsdyr bør holdes i bur”, sier FrP-leder og finansminister Siv Jensen til NOAHs Ark. Det er riktignok et tilbakeholdent svar – samtidig må den politiker som dømmer pelsdyrene til nettopp et fortsatt liv “i bur” nå være klar over at vedkommende gjør det på tvers av alle faglige råd.

Høyre: Vrir seg unna

Høyre har vært stille rundt pelsdyrenes sak – i år som i tidligere år. Det eneste signal de har gitt er sine næringspolitiske talspersoner som har uttalt støtte til pelsnæringen – og samtidig deres leder og statsminister Erna Solberg som flere ganger har uttrykt at hun “personlig” ikke er for pels: “Personlig har jeg ikke pels, eller noen form for pelsverk, og det er et helt bevisst valg.”[2]  Solberg, som har fått over 100 000 brev om pelsdyroppdrett gjennom NOAHs underskriftskampanje (ett brev per signatur), har senest i sommer uttrykt sin personlige motstand mot pels. I sitt svar på et brev fra en 8-årig jente skriver hun: “Jeg er enig i at dyrene trenger pelsen sin mer enn det vi gjør. (…) De fleste er enige om at det er viktig at alle dyr, også de som er på pelsdyrfarmer, har det så bra som mulig. Her er det en del som kan bli bedre og det jobber myndighetene med.”[3]

To revunger i trangt bur på pelsfarm
Foto: Jo-Anne McArthur

Det store spørsmålet er om myndighetene jobber godt nok med det. For dyr som “er på pelsdyrfarmer” kan ikke ha det “så bra som mulig” – og Solbergs regjering et de som har reell makt til å innse og gjøre noe med dette paradokset.  Men på spørsmål fra NOAHs Ark om hvordan regjeringen vil oppfylle sine løfter, henviser statsministerens kontor til parlamentarisk leder i Høyre – som igjen henviser til politikerne i næringskomiteen. I motsetning til samtlige andre spurte partier, innser ikke Høyre at det å ta stilling til pelsdyroppdrett ikke er et næringspolitisk spørsmål alene, men et verdispørsmål. Så lenge Høyres partiledelse vrir seg unna og lar næringspolitikere som slett ikke har dyrenes beste i fokus ta seg av denne problemstillingen, vil Høyre ikke være et parti å regne med for å få slutt på pelsdyrenes lidelser. Der andre partier langsomt ser ut til å innse at de må ta visse grep, forblir Høyre tause. Da holder det ikke at statsminister og partileder Solberg uttrykker “personlig” sympati med pelsdyrene. De trenger ikke hennes sympati, de trenger hennes handlekraft.

De som har lovet å stanse lidelsene

Fire partier på Stortinget har allerede lovet å avvikle pelsdyroppdretten. Men likevel har de ikke alltid grepet sjansen til å stå på dyrenes side.[4] Før 2014 var det kun Venstre som stemte for avvikling på Stortinget – SV og AP lot seg derimot styre av SP i sin regjeringstid, og stemte skuffende nok ikke for avvikling.  Riktignok la SV frem et forslag om endrede regler i 2000, som da kun fikk SVs stemmer.  MDG var i denne perioden ikke på Stortinget. Da de kom inn, fremmet de selv forslag om avvikling, et forslag som ble omgjort til to andre av næringskomiteen (hvor MDG ikke sitter) fra henholdsvis Venstre og AP.[5]

«Forbud mot pelsdyroppdrett er en viktig sak for oss. Vi kommer ikke til å hvile i denne saken, og skal legge press på partiene som vingler i media og i stortingets korridorer.»
– Une Aina Bastholm, MDG

Venstres forslag fikk stemmer fra Venstre, SV og MDG – mens AP stemte imot. APs forslag fikk deretter stemmer fra halve Venstre, samt SV og MDG.  Nå må partiene som har gitt løfter for dyrene samle seg, og se forbi partipolitisk spill. Å ikke stemme for avviklingsvedtak når man har lovet avvikling er uakseptabelt. Hva kan partiene love oss når høsten og debatten kommer igjen? “Forbud mot pelsdyroppdrett er en viktig sak for oss. Vi sitter ikke i næringskomiteen, som skal behandle regjeringas anbefaling, men vi kommer ikke til å hvile i denne saken, og skal legge press på partiene som vingler i media og i stortingets korridorer. Vi vil bidra til at Stortinget har god fagkunnskap i bunn, for både allmenn etikk, dyrefaglige råd og samfunnsøkonomi taler for en avvikling”, sier nasjonal talsperson i MDG Une Aina Bastholm til NOAHs Ark.

«For Venstre vil forbud mot pelsdyrnæringen være svært høyt prioritert, og vi vil bruke alle anledninger, inkludert budsjettprosessen, for å få et flertall for dette forslaget.»
– Trine Skei Grande, Venstre

Også Venstres leder Trine Skei Grande lover kamp: “Venstre vil legge inn forslag om forbud mot pelsdyrnæringen med en overgangsordning for pelsdyrbøndene slik at de får mulighet til å omstille seg til bærekraftige næringer på en god måte. For Venstre vil dette være svært høyt prioritert, og vi vil bruke alle anledninger, inkludert budsjettprosessen, for å få et flertall for dette forslaget.” Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre gjentar tidligere løfter: “Arbeiderpartiet ønsker en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Når Regjeringen denne høsten kommer med en sak om norsk pelsdyrhold til Stortinget, vil vi jobbe for at omstillingsmidler for etablering av ny landbruksvirksomhet basert på gårdsbrukets ressurser må stilles til rådighet i avviklingsperioden, i tråd med det vi har sagt i programmet vårt.” SVs leder Audun Lysbakken sier det samme: “SV ønsker å fremme forslag om at pelsdyrindustrien endelig avvikles. Og samtidig foreslå at de som driver næringen idag skal få tilskuddsmidler til omstilling til annen næringsvirksomhet.”

Mink i trangt bur på pelsfarm
Foto: Jo-Anne McArthur

NOAH forventer at alle disse fire partiene nå gjør en innsats for å samarbeide om felles mål – å få en snarlig slutt på pelsdyroppdrett. Samtidig vil vi fortsette arbeidet med å få de partiene som er i ferd med å ta et mer dyrevennlig standpunkt til å forstå at det ikke er et sekund for tidlig.   Vi vet ennå ikke hva som vil være situasjonen når  NOAHs årlige Fakkeltog mot pels går av stabelen 12. november – vil vi ha fått signaler om at en seier er i sikte, eller vil markeringen bli en protest mot enda flere utsettelser? Årets markering er den 14. i rekken og for hvert år deltar flere mennesker – det sier mye om pelsdyrmotstandens styrke. I år må vi igjen vise politikerne våre så kraftfullt som mulig at den eneste riktige og mulige veien de kan gå i denne saken er snarlig og ugjenkallelig avvikling.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/2016.

Foto: Jo-Ann McArthur

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.