Trossamfunn mot pels


Trossamfunn er ofte en arena for å diskutere etikk og moral. NOAH har derfor utfordret ulike trosretninger i Norge på hva deres lære sier om det å holde dyr i små bur hele livet kun for pelsens skyld.

Trossamfunnene takket NOAH for en viktig utfordring, som ble behandlet grundig internt, før de svarte. Et bredt spekter av trossamfunn fant det etisk uakseptabelt å behandle dyr slik rev og mink i pelsindustrien behandles.

Den Norske Kirken

2000px-Den_norske_kirkes_våpen.svg kopiDen Norske Kirke svarte NOAH i et langt brev som omhandlet flere dyreetiske aspekter:

«Kirkerådet har blitt utfordret av organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter å tematisere dyrevelferd og dyreetikk. (…) Kirkerådet mener det er svært viktig å lytte til det faginstanser som Norges Veterinærforening, Rådet for Dyreetikk og Veterinærinstituttet tilråder, samt hva forskning sier om pelsdyrenes reelle behov. Etikk må gå foran profitt. Pels er et unødvendig produkt. Den Norske Kirke har også sendt inn sitt høringssvar til Landbruksdep. om støtte til styrt avvikling av pelsdyrnæringen.»

«Etikk må gå foran profitt.»

Det Mosaiske Samfunn

davidsstjerne kopiDet Mosaiske Samfunn var tidlig ute med å gi sitt syn på pelsdyroppdrett:

«Jødisk tradisjon legger stor vekt på dyrs velferd. Flere steder i Bibelen får mennesket påbud om å ta hensyn til dyr: Vi skal gi dyr vann før vi selv drikker. Sabbaten, hviledagen, lørdagsfri gjelder også dyrene. Flere rabbinere har sagt at vi ikke skal drepe dyr annet enn til mat (og i noen tilfeller klær/sko). Ofring av dyr sluttet man med for mer enn totusen år siden. Jødisk fokus på dyrevelferd og dyrs lidelser er bakgrunnen for at det er forbudt med jakt og at vi bare kan spise husdyr. DMT støtter NOAHs opprop mot pels.»

«DMT støtter NOAHs opprop mot pels.»

Islamsk Råd Norge

IRN-logo kopiIslamsk Råd Norge diskuterte utfordringen lenge, og sendte NOAH et brev med sitt syn:

«Dyrevelferd er et felles ansvar. Utifra islamske etiske prinsipper for behandling av dyr, fraråder vi enhver form for næring der slik uetisk behandling av dyr forekommer. Det er etter vår oppfatning gode etiske argumenter mot pelsdyroppdrett , og Islamsk Råd Norge støtter forslaget om styrt avvikling av pelsdyrnæringen.»

«Islamsk Råd Norge støtter forslaget om styrt avvikling av pelsdyrnæringen.»

Unge Sikher

sikh logo kopiUnge Sikher svarte NOAH på vegne av Sikh-samfunnet i Norge, og arrangerte også egen underskriftsamling mot pelsdyroppdrett for NOAH:

«Pelsdyroppdrett er verken etisk eller moralsk forsvarlig. Unge Sikher støtter NOAHs underskriftkampanje mot pels.»

«Pelsdyroppdrett er verken etisk eller moralsk forsvarlig.»

 

Buddhistforbundet

logo bf, tilpasset kopiBuddhistene har en grunnleggende etisk filosofi om ikke-vold og tok NOAHs utfordring på strak arm, de svarte:

«Buddhismens kjerne er kjærlighet og omtanke for andre, og ikke påføre andre unødig smerte og lidelse. Dette gjelder ikke kun for vår egen art, men alle levende skapninger. Pelsdyroppdrett er ikke etisk forsvarlig for buddhismen og vi støtter NOAHs opprop mot pels, og er for at pelsdyroppdrett avvikles.»

«Pelsdyroppdrett er ikke etisk forsvarlig for buddhismen.»