Pelsdyrutvalg annonseres på Dyrenes dag


På den internasjonale Dyrenes Dag, 4. oktober, har regjeringen i siste liten nedsatt utvalget som skal redegjøre for pelsnæringens fremtid. NOAH er glad for at pelsdyrsaken dermed settes på agendaen igjen, men appellerer til den nye regjeringen om å endre mandatet til kun å utrede mulighet for avvikling og omstilling, og stryke den delen av mandatet som innebærer en PR-strategi for en subsidiert, omdiskutert og dyrefiendtlig næring.

– NOAH er forventningsfulle til at et pelsdyrutvalg som nå er nedsatt vil bringe Norge opp på nivå med andre europeiske land med hensyn til dyrevelferd – og være starten på en avvikling av pelsnæringen i Norge. På den ene siden er vi glade for at Miljøverndepartementet som næringsnøytralt departement har lagt visse føringer for arbeidet og at dette arbeidet nå skal starte. På den andre siden er det grunn til å være bekymret for innspillene fra landbruksdepartementet – som har hatt et næringsfokus og ikke dyrevelferdsfaglig fokus, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

NOAH vil også appellere til den nye regjeringen om å gjøre endringer i mandatet:

– Et samlet Storting lovet i 2002/2003 at pelsdyrnæringen skulle vurderes avviklet om ikke dyrene fikk det bedre. Dyrene har på ingen måte fått det bedre – de sitter fortsatt i bur som i andre land blir forbudt av dyrevernhensyn. Det er derfor viktig at mandatet for utvalget konsentrerer seg om dette løftet – hvordan pelsdyroppdrett kan nedlegges. Det har ingen relevans at  et slikt utvalg som en del av sitt mandat skal ha utarbeidelse av en PR-strategi for pelsnæringen, sier Martinsen.

NOAH vil også kommentere sammensetningen av utvalget:

pels-noah-pelsfarm-lovbrudd-mink i bur med avføring– Utvalget har overvekt av representanter med administrativ bakgrunn og høye stillinger innenfor landbruksforvaltningen. NOAH mener det veterinærfaglige miljøet innenfor dyrevelferd burde vært sterkere representert via f.eks. Veterinærinstituttet og Veterinærforeningen. Dog er enkeltveterinærer fra f.eks. Veterinærhøgskolen og Havforskninginstituttet representert, og NOAH er forventningsfulle til at disse vil fremme kunnskap om dyrenes behov og de veldokumenterte grunnene til at ikke disse kan tilfredsstilles i bur. NOAH vil også ytre en viss bekymring for at representanter med tilknytning til landbruksinteresser i pelsdyrfylker er tatt inn. NOAHs håp er at disse representantene likevel vil ha et faglig fokus på hvordan avvikling kan realiseres og hvordan pelsnæring kan erstattes, sier Martinsen.

– NOAH vil også peke på skjevheten i at en dansk forsker med bakgrunn i forskning på pelsnæringens premisser er med i utvalget, mens man ikke balanserer dette med forskere som har bakgrunn i forskning på reven og minkens naturlige adferd og behov. Steen Henrik Møller har i mange år arbeidet med prosjekter relatert til dansk pelsnæring, og dette kan være problematisk med hensyn til nøytralitet. Det vil være et stort feilgrep dersom dette utvalgets faglige grunnlag skal begrense seg til forskning på pelsdyr gjort innenfor bursystemets premisser. Et hovedanliggende for utvalget bør være å sammenligne de behov disse dyrene har i vill tilstand med hva de utsettes for i farmsammenheng, og da må man også ta hensyn til den forskning som foreligger på deres naturlige behov. NOAH forutsetter at utvalget ikke går i den fallgruben at slik forskning blir utelatt fra diskusjonene, sier Martinsen.

NOAH vil 9. november avholde sitt tiende fakkeltog mot pels, og Martinsen forsikrer at påresset på den nye regjeringen i pelsdyrsaken ikke blir mindre:

– En ny regjering har en ny mulighet til å vise at politikere tar dyrevelferd på alvor, og NOAH og alle de tusenvis av nordmenn som engasjerer seg for dyr vil presse på for at Erna og Siv skal forstå alvoret i pelsdyrsaken, avslutter Martinsen.