Pelsdyrhold er egentlig ulovlig

av Elisabeth Moseidjord

Forskriftene om produksjonsdyr inneholder klare formuleringer som, hvis de skal tas bokstavelig, gjør det umulig å holde pelsdyr i bur.

Jeg er veterinær og har 12 års erfaring fra stordyrpraksis. Jeg har også jobbet med dyrevelferd i Mattilsynet. Jeg ber om at regjeringen, i kjølvannet av innstillingen fra Pelsdyrutvalget, i vurderingen av pelsdyrnæringens framtid tar hensyn til Forskrift om velferd for produksjonsdyr, paragraf 7, Plass til bevegelse, og paragraf 2, Virkeområde. Denne forskriften er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 3.7.2006.

Paragraf 7 sier: «Dersom et dyr holdes varig eller regelmessig bundet eller innesperret, skal det gis nok plass i forhold til viktige artsspesifikke og individuelle fysiologiske og atferdsmessige behov.»

Paragraf 2 sier: «Bestemmelsene i denne forskriften skal gjelde framfor bestemmelser i forskrifter om velferd for særskilte dyrearter som stiller svakere krav til dyrevelferden enn denne forskriften.»

Denne forskriftens bestemmelser er uforenlig med hold av aktive rovdyr i små bur. Pelsdyr har altså krav på plass i forhold til artsspesifikke, atferdsmessige behov. Jeg viser til kunnskap om disse dyreartenes atferd og grunnlegende behov (etologi). Kravet om plass gjelder framfor de spesifikke bestemmelsene om burstørrelser i pelsdyrforskriften.

I Mattilsynet er det mange veterinærer som vet at pelsdyr lider ved å sitte hele livet i bur, men Mattilsynet sier at dyrevelferden er politisk bestemt, og at Mattilsynets rolle er å føre tilsyn med at de politisk bestemte lover og forskrifter etterleves.

Virkeligheten er at pelsdyr i dag ikke gis plass etter artsspesifikke behov. Hvordan kan da hold av pelsdyr i bur være lovlig?

Dyr i bur bryter med god dyrevelferd

Produksjonsdyrforskriften skal, fordi den gir dyrene et bedre vern enn Pelsdyrforskriften, ha forrang. Det står uttrykkelig i paragraf 2 at forskriften har forrang foran regler med svakere vern. Den nyeste Pelsdyrforskriften fra 2011 ble i følge Mattilsynets høringbrev laget med tydelige føringer fra Landbruksdepartementet om at forskriftens tiltak “står i rimelig forhold til de forventede økonomiske konsekvensene for pelsdyrnæringen, slik at næringen kan opprettholdes i Norge”. Denne føringen har satt grenser for Pelsdyrforskriftens hensyn til dyrevelferd. Men Produksjonsdyrforskriften står fast. Jeg mener at dette er et juridisk grunnlag for å avvikle pelsdyrnæringen.

I Mattilsynet er det mange veterinærer som vet at pelsdyr lider ved å sitte hele livet i bur, men Mattilsynet sier at dyrevelferden er politisk bestemt, og at Mattilsynets rolle er å føre tilsyn med at de politisk bestemte lover og forskrifter etterleves.

Rev i fangenskap på pelsfarm
Rev i fangenskap på pelsfarm

Dokumentarfilmen «Pels», som ble vist i NRKs Brennpunkt i desember i fjor, viser at pelsdyr hos oppdrettere, som av næringen selv er utpekt som seriøse, og som ikke har fått anmerkninger fra Mattilsynet, lider mye. Dyr blir hyppig bitt, og noen blir bitt i hjel.

Bare det å sitte i bur fratar dyrene naturlig atferd i så stor grad at de lider.

Et femkrone-stort sår på ryggen til en mink tilsvarer et sår på 30–40 cm i diameter på ryggen til en hest. Smerten blir ikke mindre av at dyrearten er liten. Dyr har like stor evne til å kjenne smerte som oss.

Å bli bitt i hjel over tid er en skjebne ingen produksjonsdyr skal måtte gjennomgå. Men i pelsdyrnæringen skjer det med flere tusen dyr hvert år. I et sivilisert land kan vi ikke holde dyr på denne måten.

Per i dag er pelsdyrene blant de som har den dårligste dyrevelferden i Norge, og hvor forskriftene står i kontrast til annet lovverk.

Selv om dyrene ikke hadde fått et eneste sår, er hold av dyr i bur uforenlig med god velferd. Bare det å sitte i bur fratar dyrene naturlig atferd i så stor grad at de lider. I stadig større grad settes fokus på dyrs naturlige behov. Per i dag er pelsdyrene blant de som har den dårligste dyrevelferden i Norge, og hvor forskriftene står i kontrast til annet lovverk.

Rev lever i naturen alene, i par eller familier. Mink er solitære dyr (lever alene) og hevder revir. Derfor mistrives disse dyrene tett på hverandre i farmer. Dyrene har sterke instinkter og trang til å streife over store områder. Disse instinktene er mye sterkere enn hos en hund. Vi ville ikke akseptert at en hund levde hele sitt liv i bur. En person som hadde holdt sin hund permanent inne-sperret på denne måten, ville av Mattilsynet fått forbud mot hold av dyr. Tiden er inne for å innse at også pelsdyrholdet egentlig er ulovlig.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2015

 

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.