Høringssvar – Forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

Landbruks- og matdepartementet har hatt forskriften om kompensasjon til pelsdyrbønder på høring, og NOAH har nå sendt våre innspill som du kan lese i sin helhet her.

NOAH – for dyrs rettigheter er hovedsakelig fornøyde med forslaget til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr, men mener at § 10 «Avkortning av kompensasjon» ikke kun skal gjelde for pelsdyrbønder som er ilagt et aktivitetsforbud. Det er viktig å redusere mulighetene for full kompensasjon for å forebygge situasjoner som går på ytterligere kompromiss med dyrenes velferd. Man må ikke risikere enda dårligere velferd for dyrene som fortsatt holdes i farmene, i avviklingsperioden. NOAH vil derfor foreslå at avkortning av kompensasjon ikke bare vil gjelde de som er ilagt et aktivitetsforbud, men også de som er ilagt et overtredelsesgebyr som følge av brudd på Dyrevelferdsloven.

Når det gjelder kravet om forhåndsgodkjent plan for rivning etter § 6, ser NOAH det som fordelaktig at det kan gis dispensasjon slik at rivningen kan kompenseres om den har startet før forskriften er fastsatt. Dette vil gjør det enklere for farmeiere å raskere omstille seg.

Annet ledd §3 om «Grunnvilkår for rett til kompensasjon» ser NOAH på som svært viktig for å ivareta dyrevelferden til pelsdyrene. At pelsdyrholdet skal være helt avsluttet før det kan søkes om kompensasjon er et vesentlig punkt i denne forskriften som må stå fast. NOAH mener også følgende er viktig: «Kompensasjonen kan heller ikke benyttes til å bedrive handel med skinn.» NOAH ser det som viktig at kompensasjon skal benyttes til omstilling og lignende som ikke har med pelsproduksjon å gjøre, og er positiv til at dette klargjøres.

Fra bransjen har det vært uttalelser om krav om subsidiering av fôr-kjøkken når flere slutter. NOAH vil understreke at dette vil stride mot intensjonen i loven, og føre til at dyrene lider lenger. Ingen pengestøtte som kan forlenge produksjonsperioden hvor pelsdyr sitter i bur, bør gis. Eventuell tilleggsstøtte må fokusere på rask omstilling til annen næring/arbeid. Det er positivt at det forventes at forskriften skal tre i kraft allerede høsten 2019.

Støtt NOAHs videre arbeid for pelsdyrene. Bli medlem i NOAH!