Næringskomiteen legger opp til brudd på Dyrevelferdsloven


I 2003 lovet Stortinget å avvikle pelsdyroppdrett med mindre dyrenes miljø ble vesentlig forbedret – i dag bryter H, FrP, KrF og Sp dette løftet og vil videreføre den burdriften som faginstansene mener strider mot loven: – Uhørt og lovstridig, mener NOAH.

NOAH mener næringskomiteens flertall med denne innstillingen viser at de ikke er i stand til å habile vurderinger av dyrevelferdssaker. Komité-flertalletet går endog imot de få tiltakene som regjeringen egne forslag – og vil tillate «gruppehold» av mink:

– Her har man klare veterinærfaglige råd om avvikling av pelsdyroppdrett, klare føringer fra Stortinget selv gjennom Dyrevelferdsmeldingen i 2003, et klart mandat fra flertallet av velgerne og ikke minst klare juridiske betraktninger fra Lovavdelingen om at avvikling av pelsdyroppdrett er både mulig og vil ivareta viktige samfunnsmessige hensyn. Når H, FrP og KrF likevel velger å trosse egne partiprogram som lover «bedre dyrevelferd» – og gå inn for så godt som uendrede forhold for pelsdyrene, tyder det på at næringskomiteens medlemmer ikke er i stand til å ta avgjørelser til fordel for dyrene, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

NOAH peker på at Veterinærinstituttet – Norges fremste forskningsinstitutt på dyrevelferd som nettopp har lansert en storsatsing på dette området – ikke bare tilråder avvikling, men også påpekte overfor næringskomiteen at det store flertall av «tiltak» i Pelsmeldingen slett ikke var nye tiltak:

– Næringskomiteens flertall agerer som om de tror norske velgere ikke klarer å se at de holdes for narr i pelssaken – men det klarer vi utmerket å se. Når faginstanser påpeker at ingen reelle endringer vil bli gjort for dyrene, er det arrogant av politikerne å prøve å lure velgerne til å tro det motsatte, sier Martinsen.

NOAH berømmer Ap, SV og V som går inn for en alternativ innstilling:

– Det er avviklingsforslaget som er det eneste som faktisk følger opp Stortingets løfter i denne saken. Vi vet at både H, FrP og KrF er delt i spørsmålet om pelsdyrene. Det er nå viktig at partigruppene på Stortinget ser at de ved å gå for næringskomiteens flertallsinnstilling bryter både med løftene i egne partiprogrammer og løftene de i fellesskapet har tatt i Stortinget, sier Martinsen.

Den midlertidige Stortingsmeldingen kan leses i sin helhet her

Forslag fra mindretallet (Arbeiderpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti)

Stortinget ber regjeringen i løpet av 2017 fremme for Stortinget egen sak om styrt avvikling av pelsdyrnæringen, og sikre at nødvendige omstillingsmidler for etablering av ny landbruksvirksomhet basert på gårdsbrukets ressurser blir stilt til rådighet i avviklingsperioden.

Forslag fra flertallet (Høyre, FrP, KrF, SP)

Stortinget ber regjeringen legge til grunn alternativet med bærekraftig utvikling for pelsdyrnæringen.

Stortinget ber regjeringen utforme et regelverk som har et generelt forbud mot gruppehold av mink, men åpner for gruppehold av mink på gårder som deltar i et dyrevelferdsprogram og som oppfyller strenge krav til dyrevelferd målt etter objektive og etterprøvbare dyrevelferdsindikatorer.

10. Januar skal saken opp til avstemming på Stortinget og NOAH håper Stortingspolitikerne vil lytte til de mange faglige råd samt folkeopinionen, og la hensynet til dyrene veie tyngre enn næringsinteresser.