Misbruk av ordet «velferd» i Mattilsynets pelsdyrrapport


Mattilsynets tilsynsrapport om norsk pelsdyroppdrett er nå publisert. NOAH mener Mattilsynet gir en villedende fremstilling, selv om det innrømmes at dyrene i farmene er fryktsomme, og at selv den simple burinnredningen som er påbudt, ikke overholdes av mange farmere.

I lanseringen av rapporten sier Mattilsynet at forholdene i norsk pelsdyrhold er «generelt i tråd med regelverket», men i rapportens konklusjon kan man lese at «Prosjektgruppa vurderer tilstanden i revegardane til ikkje å vere tilfredsstillande når så vidt mange som 58 % hadde så alvorlege manglar i gardane at det resulterte i varsel om vedtak. Det gjaldt mest mangel på inngjerding og mangel på burinnreiing.»

– Dette er dobbeltkommunikasjon, og Mattilsynet bør være svært forsiktig med å stemple norsk pelsdyrhold som forskriftsmessig med denne rapporten som bakgrunn, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

Manglene som Mattilsynet avdekket har i stor grad gått på manglende påbudt innredning i burene. NOAH påpeker imidlertid at det er stor forskjell på å si at reglene følges og at dyrene ”har det bra”.

– Mattilsynet må være svært forsiktige med å legge verdi-begreper inn i tolkningen av tilsynsrapporten. NOAH har presisert overfor Mattilsynet at selve tittelen, «Velferd for pelsdyr», er svært misvisende. Det er ikke «velferden» man her har undersøkt. Ett eksempel på dette er krav om renhold. Forskriften setter krav om renhold en gang per år. Som tidligere fotodokumentasjon viser, betyr det at burene kan bli svært nedlesset med avføring og skitt, men dette er i tråd med forskriften. Til tross for at listen er så lav som renhold en gang i året, fikk 17 % av farmene pålegg om forbedring, og 3 % ble klassifisert som «stort avvik», sier Martinsen.

Mattilsynets rapport sier » Fryktsam rev er eit problem i pelsdyrhaldet. Stereotyp åtferd, fryktreaksjonar, bitereaksjon ved innfanging og uro i pelsdyrgarden er dyrevelferdsmessig negativt for dyret, til ulempe for dyrehaldaren og for omdømmet til næringa. Tilvenning frå tidleg alder er eit viktig tiltak, men det krev mykje arbeid i pelsdyrgarden. Resultat frå kampanjen tyder på at pelsdyrhaldet må ta problemet meir på alvor.»

– Her innrømmer Mattilsynet at inntrykket fra farmene er redde dyr som lider psykisk – det samme inntrykket som møter dyrevernere som jevnlig har hentet ut film og foto fra norske farmer. Den beste måten å ta dette problemet mer på alvor er at politikerne legger ned næringen. Rev og mink i bur er ikke forenlig med hensynet til deres naturlige behov. Mattilsynets rapport gir i store trekk bilde av et dyrehold hvor de minimale reglene som finnes ikke overholdes – selv etter at næringen er blitt varslet månedsvis på forhånd om at de kommer til å bli inspisert. Men den viser også hvordan offentlige myndigheter misbruker ordet «velferd» – for rapporten handler ikke om «velferd for pelsdyr», men om overholdelse og mangel på overholdelse av regler som på ingen måte har med «velferd» å gjøre, avslutter Martinsen.